Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lêi nãi ®Çu
LËt gië nh÷ng trang vµng son cña toµn d©n téc ViÖt Nam, nh©n
d©n ViÖt Nam, ®Êt níc ViÖt Nam ®· ®i qua thÕ kØ XX víi nh÷ng chiÕn c«ng
hiÓn h¸ch vµ nh÷ng th¾ng lîi ý nghÜa lÞch vµ thêi ®¹i - Mét thÕcña
®Êu tranh gian nan, oanh liÖt dµnh l¹i ®éc lËp tù do, thèng nhÊt tæ quèc
bíc vµo x©y dùng Chñ nghÜa héi. Chóng ta hµo d©n téc ta - Mét
d©n téc anh hïng, th«ng minh ng t¹o, hµo vÒ §¶ng ta - §¶ng céng
s¶n ViÖt Nam quang vinh. Bíc sang thÕ XXI, C¸ch m¹ng níc ta võa bíc
sang thêi vËn héi lín, võa ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng nguy th¸ch thøc
kh«ng thÓ xem thêng. Cïng víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc tõ tríc trong
c«ng cuéc x©y dùng b¶o quèc, nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan
träng cña thêi ®æi i ®· lµm cho thÕ lùc cña níc ta lín m¹nh lªn
nhiÒu. Tõng ngµy tõng giê, ®Êt níc ta chuyÓn m×nh trong xu thÕ ph¸t tiÓn vµ
héi nhËp. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi lín vÒ së vËt chÊt kÜ thuËt cña nÒn kinh
tÕ, tiÒm n¨ng lín lao ®éng, tµi nguyªn, t×nh h×nh chÝnh trÞ héi
b¶n æn ®Þnh, nh©n d©n cã phÈm chÊt tèt ®Ñp, m«i trêng hoµ b×nh, sù hîp t¸c
liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh-
ng h¬n bao giêi hÕt cßn cÇn mét chÕ qu¶n phï hîp, nh÷ng quan
kinh tÕ cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt ®Æt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ
trêng díi chÕ ®é c nghÜa, ®Ó t¹o ®éng lùc còng nh gi¶i ph¸p cho ph¸t
triÓn æn ®Þnh ®ßi hái ®oµn kÕt cña toµn §¶ng, toµn d©n ta trong mäi ho¹t
®éng ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, n dông mäi nguån lùc trong níc,
®ång thêi sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc bªn ngoµi ®Ó c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng ph¬ng híng §¶ng Nhµ n-
íc ta nhËn ®Þnh vµ thÊy ®îc tÇm quan träng quyÕt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu
cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ã chÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t
ph¶t triÓn. Trong ®ã chóng ta thÓ thÊy ®îc vai trß vµ mèi quan gi÷a
hai nguån vèn trong níc níc ngoµi - nghiªn cøu thùc tr¹ng vai trß
còng nh i quan gi÷a hai nguån vèn nµy ®Ó ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i
Đề tài : Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề tài : Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 9 10 785