Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài xây dựng hệ thống chất lượng HACCP tại công ty cổ phần Bibica theo dây chuyền Deli cake

Được đăng lên bởi Mi House
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TR

NG Đ I H C KINH T TP. H CHÍ MINH
KHOA QU N TR KINH DOANH

TI U LU N
QUẢN TRỊ CH T L

NG

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG HACCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA ĐỐI VỚI DÂY CHUYỀN DELI CAKE
 NG

I TH C HI N 

GVHD

: TS. T TH KI U AN

L P

: ĐÊM 2 – QTKD – K21

SVTH

:

1. Nguy n Phú Ng c

5. Đ Tr ng T n Phát

2. Lê Ti t Ng c

6. Lê Thanh Phong

3. Tr n Th Bích Ng c

7. Võ Th Thu Trang

4. Ph m T n Nh t

TPHCM, Tháng 11/2012

Qu n tr ch t l

ng

GVHD: TS. T Th Ki u
An

MỤC LỤC
CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU VỀ HACCP ................................................................ 3
1.1

Các khái niệm .............................................................................................. 3

1.2

Các nguyên tắc của HACCP ........................................................................ 4

1.3

Nội dung của HACCP ................................................................................. 5

1.3.1

GMP (Good Manufacturing practices) – Hệ thống thực hành sản xuất tốt 5

1.3.2 SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) – Thủ tục tác nghiệp vệ
sinh chuẩn ................................................................................................................ 8
1.4

Vì sao phải áp dụng HACCP ? .................................................................... 8

1.5

Lợi ích của việc áp dụng HACCP ................................................................ 9

1.6

Đối tượng áp dụng ....................................................................................... 9

1.7

Trình tự áp dụng HACCP ......................................................................... 10

CHƯƠNG II - Thực trạng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại công
ty cổ phần Bibica đối với dây chuyền Deli Cake ..................................................... 14
2.1

Giới thiệu công ty ...................................................................................... 14

2.1.1

Sơ lược về công ty ...................................................................................... 14

2.1.2

Năng lực và công nghệ .............................................................................. 14

2.1.3

Các thành tựu ............................................................................................ 15

2.1.4

Bộ máy tổ chức .......................................................................................... 16

2.1.5

Hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................ 16...
TRNG ĐI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
TIU LUN
QUN TR CHT LNG
NGI THC HIN
GVHD : TS. T TH KIU AN
LP : ĐÊM 2 – QTKD – K21
SVTH :
1. Nguyn Phú Ngc
2. Lê Tit Ngc
3. Trn Th Bích Ngc
4. Phm Tn Nht
5. Đ Trng Tn Phát
6. Lê Thanh Phong
7. Võ Th Thu Trang
TPHCM, Tháng 11/2012
Đ TÀI:
XÂY DNG H THNG QUN LÝ CHT
LƯỢNG HACCP TI CÔNG TY C PHN
BIBICA ĐỐI VI DÂY CHUYN DELI CAKE
Đề tài xây dựng hệ thống chất lượng HACCP tại công ty cổ phần Bibica theo dây chuyền Deli cake - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài xây dựng hệ thống chất lượng HACCP tại công ty cổ phần Bibica theo dây chuyền Deli cake - Người đăng: Mi House
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Đề tài xây dựng hệ thống chất lượng HACCP tại công ty cổ phần Bibica theo dây chuyền Deli cake 9 10 104