Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP & ứng dụng trong Gateway

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...............
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Lúâi noái àêìu....................................................................................... 3
Chûúng 1: Dõch vuå àiïån thoaåi IP................................................. 5
1. Àiïån thoaåi IP........................................................................... 5
1.1 Giúái thiïåu............................................................................ 5
1.2 Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP....................................... 7
1.3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP................................................... 9
1.4 Ûu àiïím vaâ nhûúåc àiïím cuãa àiïån thoaåi IP.................... 10
2. Phaát triïín dõch vuå àiïån thoaåi IP.......................................... 11
2.1 Khaã nùng triïín khai dõch vuå àiïån thoaåi IP................... 11
2.1 Caác yïu cêìu khi phaát triïín àiïån thoaåi IP...................... 12
2.3 Nhûäng khoá khùn khi triïín khai dõch vuå....................... 13
2.4 Xu hûúáng phaát triïín........................................................ 14
3. H323 - tiïu chuêín aáp duång cho àiïån thoaåi IP.................... 14
3.1 Giúái thiïåu.......................................................................... 14
3.2 Cêëu hònh maång theo chuêín H323.................................. 15
3.3 Caác giao thûác H323 tham chiïëu àïën..............................20
Chûúng 2: Xûã lyá cuöåc goåi ............................................................ 28
1. Caác thuã tuåc thûåc hiïån trïn kïnh H225 RAS ...................... 28
1.1 Tòm gatekeeper................................................................ 28
1.2 Thuã tuåc àùng kñ vúái gatekeeper ..................................... 29
1.3 Àõnh võ àiïím cuöëi............................................................. 31
Đề tài : Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP & ứng dụng trong Gateway - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP & ứng dụng trong Gateway - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Đề tài : Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP & ứng dụng trong Gateway 9 10 93