Ktl-icon-tai-lieu

đề thi

Được đăng lên bởi Phạm Công Thành
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Ý ngĩa,vị trí thiết kế nhà máy cơ khí
Trong sx cơ khí để có đc một sp sử dụng(một chi tiết máy,một bộ
phận,một máy hoàn chỉnh) ta cần trải qua 5 giai đoạn sau:
thiết kế sp
thiết kế công nghệ
thiết kế trang bị cong nghệ
tổ chức sx
thiết kế nhà máy cơ khí



Phân loại thiết kế nhà máy cơ khí
Trong ngành cơ khí,dựa vào nhiệm vụ sx,dựa vào đ ầu tư xây dựng
và căn cứ vào những điều kiện thực tế khác thiết kế nhà máy cơ khí
dc phân làm hai loại:
thiết kế nhà máy mới hoàn chỉnh
thiết kế mở rộng phát triển nhà máy đã có nhưng chưa phù h ợp v ới
nhiệm vụ yêu cầu



Tổ chức thiết kế nhà máy cơ khí
Một tổ chức thiết kế nhà máy cơ khí phải đảm bảo hoàn thành 3
nhiệm vụ sau:



1-

quy định dc các chỉ tiêu của từng giai đoạn thiết kế(chú ý đ ến ch ỉ
tiêu chất lượng)

2-

tổng hợp dc các giai đoạn thiết kế

3-

quy định dc kế hoạch,thời hạn thiết kế

một số khái niệm,định ngĩa dùng trong thiết kế nhà máy cơ khí
1-

công trình:là một đơn vị của nhà máy mang tính độc lập về kỹ
thuật và không gian



2-

cơ quan đầu tư:là cơ quan chịu trách nhiệm cấp vốn đầu t ư xây
dựng cơ bản,mua sắm thiết bị…

3-

cơ quan thiết kế:là tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế cung cấp tài
liệu bản vẽ về nhà máy và theo dõi việc thực hiện thiết kế

4-

cơ quan xây lắp:là tổ chức thực hiện việc xây lắp nên nhà máy
theo thiết kế,cơ quan này bắt đầu nhận nhiệm vụ từ khi nh ận tài
liệu tổ chức thiết kế đến khi toàn bộ công trình dc bàn giao xong

5-

tài liệu thiết kế:là những văn bản dc sử dụng trong thiết kế trong
đó thường đưa ra giám định trước và sau thiết kế

các tài liệu ban đầu
thông thường các tài liệu ban đầu cần cho công tác thi ết kế bao
gồm:



1-

bản nhiệm vụ thiết kế là văn bản hợp pháp quan trong nh ất do c ơ
quan cấp trên soạn thảo và cung cấp cho tổ chức thiết kế

2-

bản luận chứng kinh tế-kỹ thuật về công trình thiết kế.Do tổ chức
thiết kế soạn thỏa dc cấp trên có thẩm quyền thông qua

3-

các loại bản vẽ lien quan tới sp

4-

các tài liệu bản vẽ có quan hệ tới địa điểm xây dựng nhà máy
như thổ nhưỡng,địa chất công trình,bản đồ địa thế,tai liệu về
thiên nhiên,khí hậu độ ẩm hướng gió…

5-

các văn bản kí kết với các cơ quan hữu quan,như hợp đồng cung
cấp nguyên vật liệu,hợp đồng hợp tác sx,hợp đồng cung cấp và
bổ sung nhân lực,hợp đồng tiêu thụ sp..

Phân tích các tài liệu ban đầu
phân tích sp
phân tích sản lượng
phân tích quy trình công nghệ

phân tích các yếu tố thời gian


Những nội dung cơ bản của công tác thiết kế
nội dung kinh tế:
1-

Bản nhiệm vụ thiế...
Ý ngĩa,v trí thi t k nhà máy c khí ế ế ơ
Trong sx c khí đ có đc m t sp s d ng(m t chi ti t máy,m t b ơ ế
ph n,m t máy hoàn ch nh) ta c n tr i qua 5 giai đo n sau:
thi t k spế ế
thi t k công nghế ế
thi t k trang b cong nghế ế
t ch c sx
thi t k nhà máy c khíế ế ơ
Phân lo i thi t k nhà máy c k ế ế ơ
Trong ngành c khí,d a vào nhi m v sx,d a vào đ u t xây d ng ơ ư
và căn c vào nh ng đi u ki n th c t khác thi t k nhà máy c khí ế ế ế ơ
dc phân làm hai lo i:
thi t k nhà máy m i hoàn ch nhế ế
thi t k m r ng phát tri n nhà máy đã có nh ng ch a phù h p v i ế ế ở ộ ư ư
nhi m v yêu c u
T ch c thi t k nhà máy c k ế ế ơ
M t t ch c thi t k nhà máy c khí ph i đ m b o hoàn thành 3 ế ế ơ
nhi m v sau:
1- quy đ nh dc các ch tiêu c a t ng giai đo n thi t k (chú ý đ n ch ế ế ế
tiêu ch t l ng) ượ
2- t ng h p dc các giai đo n thi t k ế ế
3- quy đ nh dc k ho ch,th i h n thi t k ế ế ế
m t s khái ni m,đ nh ngĩa dùng trong thi t k nhà máy c k ế ế ơ
1- công trình:là m t đ n v c a nhà máy mang tính đ c l p v k ơ
thu t và không gian
đề thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi - Người đăng: Phạm Công Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đề thi 9 10 123