Ktl-icon-tai-lieu

đề thi công chức nghành Văn HóaLĐTBXH ( Phần thi trắc nghiệm)

Được đăng lên bởi nguyenbinh2502
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM
Chuyên ngành Lao động – Thương binh & Xã hội (Mã ngành: 03.LĐTBXH)

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN
Câu 1. Chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
của Chính phủ quy định hỗ trợ một lần bao nhiêu tiền mua giống, phân bón phục vụ cho
việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi?
a. Toàn bộ
b. 25%
c. 50%
d. 70%
Câu 2. Chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
của Chính phủ quy định Ngân sách nhà nước hỗ trợ bao nhiêu % lãi suất tiền vay tại
Ngân hàng thương mại nhà nước để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế
biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản?
a. 25%
b. 50%
c. 55%
d. 65%
Câu 3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 được quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
ngày 27/12/2008 của Chính phủ, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện
đạt trên bao nhiêu %?
a. Trên 35%.
b. Trên 45%.
c. Trên 25%.
d. Trên 50%.
Câu 4. Nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
của Chính phủ thì Bộ nào là cơ quan thường trực các chương trình giảm nghèo ?
a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
c. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
d. Bộ Công thương
Câu 5. Chính sách về giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí của Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ quy định mỗi huyện được đầu tư xây
dựng bao nhiêu cơ sở dạy nghề tổng hợp?
a. 01 cơ sở
b. 02 cơ sở
c. 03 cơ sở

1

d. 04 cơ sở
Câu 6. Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập của Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ quy định hộ nghèo ở thôn, bản vùng
giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực thì được hỗ trợ?
a.
30 kg gạo/khẩu/tháng
b.
20 kg gạo/khẩu/tháng
c.
10 kg gạo/khẩu/tháng.
d.
15 kg gạo/khẩu/tháng.
Câu 7. Theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về việc
Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ
2011-2020 thì chức danh nào làm Trưởng Ban chỉ đạo?
a.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
b.
Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
c.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
d.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Câu 8. Đối tượng nào sau đây được tuyển chọn để đào tạo cán bộ bổ sung cho địa phương
theo Quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ ?
a.
Ưu tiên những người tốt nghiệp Trung học cơ sở
b.
Ưu tiên những người tốt nghiệp Trung học phổ thông
c.
Ưu tiên những người tốt nghiệp Đại học
d.
Ưu tiên tuyển chọn Quân nhân ho...
1
CÂU HI ÔN THI TRC NGHIM
Chuyên ngành Lao động – Thương binh & Xã hi (Mã ngành: 03.LĐTBXH)
I. LĨNH VC BO TR XÃ HI, PHÒNG CHNG T NN
Câu 1. Chính sách h tr sn xut theo Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
ca Chính ph quy định h tr mt ln bao nhiêu tin mua ging, phân bón phc v cho
vic chuyn đổi cây trng, vt nuôi?
a. Toàn b
b. 25%
c. 50%
d. 70%
Câu 2. Chính sách h tr sn xut theo Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
ca Chính ph quy định Ngân ch nhà nước h tr bao nhiêu % lãi sut tin vay ti
Ngân hàng thương mi nhà nưc để phát trin sn xut nông nghip, đầu tư cơ s chế
biến, bo qun và tiêu th nông sn?
a. 25%
b. 50%
c. 55%
d. 65%
Câu 3. Mc tiêu c th đến năm 2010 được quy định ti Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP
ngày 27/12/2008 ca Chính ph, t l lao đng nông tn qua đào to, tp hun, hun luyn
đt trên bao nhiêu %?
a. Trên 35%.
b. Trên 45%.
c. Trên 25%.
d. Trên 50%.
Câu 4. Nhim v c th được quy định ti Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
ca Chính ph thì B nào là cơ quan thường trc các chương trình gim nghèo ?
a. B Nông nghip Pt trin nông thôn.
b. B Lao động- Thương binh và Xã hi
c. BKế hoạch và Đầu tư
d. B Công thương
Câu 5. Chính sách v giáo dc, đào to, dy ngh, nâng cao dân trí ca Ngh quyết
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 ca Chính ph quy định mi huyn được đầu tư xây
dng bao nhiêu cơ s dy ngh tng hp?
a. 01 cơ s
b. 02 cơ s
c. 03 cơ s
đề thi công chức nghành Văn HóaLĐTBXH ( Phần thi trắc nghiệm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi công chức nghành Văn HóaLĐTBXH ( Phần thi trắc nghiệm) - Người đăng: nguyenbinh2502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đề thi công chức nghành Văn HóaLĐTBXH ( Phần thi trắc nghiệm) 9 10 656