Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI LOGIC

Được đăng lên bởi Nga Phạm Thy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FTU_ K46
A. Lý thuyết: (5 điểm)
1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.
2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất
được kể là "tương đương lô gisch với phán đoán chung"? Hãy giải thích và cho ví
dụ.
3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong "Hình vuông lô gisch" như thế nào? cho
ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).
B. Bài tập: (5 điểm)
I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:
1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.
2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh
Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?

1. [(~p --> q)].~q] --> p 3. [(~p V ~p V r).~p ^ ~q] --> r
2. [(p --> ~q]. ~p] --> p 4. [(~p V q V ~r). q] --> p ^ r

...
FTU_ K46
A. Lý thuyết: (5 điểm)
1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.
2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất
được kể là "tương đương lô gisch với phán đoán chung"? Hãy giải thích và cho ví
dụ.
3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong "Hình vuông lô gisch" như thế nào? cho
ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).
B. Bài tập: (5 điểm)
I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:
1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.
2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh
Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
ĐỀ THI LOGIC - Trang 2
ĐỀ THI LOGIC - Người đăng: Nga Phạm Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI LOGIC 9 10 416