Ktl-icon-tai-lieu

Di dân tự do nông thôn đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội

Được đăng lên bởi Hòa Phong Tháp
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 4536 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh

®inh quang hµ

di d©n tù do n«ng th«n - ®« thÞ
víi trËt tù x· héi ë Hµ Néi
Chuyên ngành

: Xã hội học

Mã số

: 62 31 30 01

luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS nguyÔn ®×nh tÊn
2. PGS.Ts ph¹m xu©n h¶o

Hµ néi - 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những
kết luận nêu trong luận án chưa từng được công bố ở bất
kỳ công trình khoa học nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Đinh Quang Hà

MỤC LỤC
Trang
1

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DI DÂN, DI
DÂN TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ VỚI LĨNH
VỰC TRẬT TỰ XÃ HỘI

1.1. Nghiên cứu về di dân trên thế giới
1.2. Nghiên cứu về di dân ở Việt Nam, thành phố Hà Nội
1.3. Nghiên cứu về di dân nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà
Nội
1.4. Một số vấn đề cơ bản luận án tập trung nghiên cứu
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI DÂN TỰ DO NÔNG
THÔN - ĐÔ THỊ VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI

2.1. Một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.2. Một số lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu di dân tự do nông
thôn - đô thị với trật tự xã hội
2.3. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về di
dân, về trật tự xã hội
Chương 3: THỰC TRẠNG DI DÂN TỰ DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ
VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

3.1. Tình hình di dân tự do nông thôn - đô thị và trật tự xã hội ở Hà
Nội hiện nay
3.2. Thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở
Hà Nội hiện nay
3.3. Yếu tố tác động di dân tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội
ở Hà Nội hiện nay

9
9
15
28
33
38
38
48
63
70
70
81
96

Chương 4: VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DI DÂN TỰ
DO NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ ĐẾN TRẬT TỰ XÃ HỘI Ở HÀ
NỘI HIỆN NAY

4.1. Vấn đề đặt ra từ thực trạng di dân tự do nông thôn - đô thị với
trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
4.2. Một số giải pháp cơ bản khắc phục tác động tiêu cực của di dân
tự do nông thôn - đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội hiện nay
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

122
122
132
153
157
160
161

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

ANQG
DDTD
QLHC
TTATGT
TTATXH
TTCC
TTĐT
TTXH

An ninh quốc gia
Di dân tự do
Quản lý hành chính
Trật tự an toàn giao thông
Trật tự an toàn xã hội
Trật tự công cộng
Trật tự đô thị
Trật tự xã hội

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN

Bảng 3....
Häc vn ChÝnh t qc gia Hå ChÝ Minh
®inh quang hµ
di d©n tù do n«ng th«n - ®« thÞ
i trËt tù héi ë Hµ Néi
Chuyên ngành 
Mã số 
luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc
Người hướng dẫn khoa học 1. GS.TS nguyÔn ®×nh tÊn
2. PGS.Ts ph¹m xu©n h¶o
Hµ néi - 2014


 !"
#$%&%'()(*
#+#,#
Di dân tự do nông thôn đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di dân tự do nông thôn đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội - Người đăng: Hòa Phong Tháp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
Di dân tự do nông thôn đô thị với trật tự xã hội ở Hà Nội 9 10 13