Ktl-icon-tai-lieu

Di động GSM

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sù ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn
vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng x· héi cña con ngêi, thõa kÕ nh÷ng thµnh tùu
cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö , b¸n dÉn , quang häc, tin häc vµ c«ng
nghÖ th«ng tin .... nÒn c«ng nghiÖp viÔn th«ng trong ®ã cã th«ng tin di ®éng
®· cã nh÷ng bíc tiÕn nhÈy vät kú diÖu ®a x· héi loµi ngêi bíc sang mét kû
nguyªn míi : Kû nguyªn th«ng tin .
TÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt r»ng, chóng ta ®ang sèng trong mét x· héi th«ng tin
mµ trong ®ã chóng ta ph¶i tiÕp nhËn sö dông th«ng tin víi gi¸ trÞ cao vÒ mÆt
thêi gian vµ chÊt lîng. Søc c¹nh tranh cña tÊt c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp b¾t
nguån tõ viÖc t¹o ra c¸c gi¸ trÞ lín h¬n b»ng c¸ch tËn dông c¸c u thÕ ®iÒu kiÖn
vµ thêi h¹n. V× vËy th«ng tin liªn l¹c sÏ ®ãng vai trß cèt lâi cho viÖc ph¸t triÓn
t¬ng lai cña x· héi th«ng tin nµy, nã còng nh lùc lîng lao ®éng trong n«ng
nghiÖp vµ nguån vèn trong c«ng nghiÖp .
Ngµnh c«ng nghiÖp th«ng tin liªn l¹c ®îc coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp trÝ tuÖ
hoÆc lµ ngµnh c«ng nghiÖp cña t¬ng lai, lµ nÒn t¶ng ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh
cña mét quèc gia còng nh c¹nh tranh trong c«ng nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp
nµy ph¶i ®îc ph¸t triÓn tríc mét bíc so víi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c,
bëi v× sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c dùa trªn c¬ së th«ng tin liªn l¹c,
ngµnh mµ sÏ chØ kh«ng ®¬n gi¶n phôc vô nh mét ph¬ng tiÖn liªn l¹c mµ sÏ
®ãng vai trß nh mét nguån vèn cho x· héi tiÕn bé.
Díi sù híng dÉn, quan t©m nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Minh ViÖt, em ®·
hiÓu thªm ®îc nhiÒu ®iÒu vÒ lÜnh vùc th«ng tin liªn l¹c còng nh híng ph¸t
triÓn cña hÖ thèng viÔn th«ng t¹i ViÖt Nam. Do khu«n khæ cña bµi viÕt còng
nh cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc cho nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt còng nh lÇm
lÉn, em mong muèn nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp thªm ®Ó hoµn thiÖn h¬n
n÷a vÒ kiÕn thøc cña m×nh. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®·
gióp ®ì em hoµn thµnh ®ît tèt nghiÖp nµy.
Hµ Néi 10-1-2000
Sinh Viªn :
Hoµng V¨n Kh«i

___________________________________________________________________________________________________________________________

1

Néi dung
PhÇn I: giíi thiÖu tæng quan m¹ng gsm.
Ch¬ng I: LÞch sö dÞch vô th«ng tin di ®éng vµ giíi
thiÖu ®Æc tÝnh, tÝnh n¨ng cña m¹ng th«ng tin di ®éng
sè GSM.
Ch¬ng II: cÊu tróc vµ thµnh phÇn m¹ng gsm.
Ch¬g iii: c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho giao tiÕp v«
tuyÕn.
PhÇn II: C¸c chØ tiªu kü thuËt cña m¹ng gsm.
Ch¬ng I: cÊu h×nh tr¹m gèc bts.
Ch¬ng ii: ph¬ng thøc ho¹t ®éng vµ chØ tiªu kü thuËt
cña m¹ng cellular
PhÇn II...
Lêi nãi ®Çu
Sù ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn
gãp phÇn ng cao ®êi sèng x· héi cña con ngêi, thõanh÷ng thµnh tùu
cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn , b¸n dÉn , quang häc, tin häc c«ng
nghÖ th«ng tin .... nÒn c«ng nghiÖp viÔn th«ng trong ®ã th«ng tin di ®éng
®· nh÷ng bíc tiÕn nhÈy vät diÖu ®a héi loµi ngêi bíc sang t
nguyªn míi : Kû nguyªn th«ng tin .
TÊtchóng ta ®Òu biÕt r»ng, chóng ta ®ang sèng trong mét héi th«ng tin
trong ®ã chóng ta ph¶i tiÕp nhËn dông th«ng tin víi gi¸ trÞ cao vÒ mÆt
thêi gian vµ chÊt lîng. Søc c¹nh tranh cña tÊt c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp b¾t
nguån tõ viÖc t¹o ra c¸c gi¸ trÞ lín h¬n b»ng c¸ch tËn dông c¸c u thÕ ®iÒu kiÖn
vµ thêi h¹n. V× vËy th«ng tin liªn l¹c sÏ ®ãng vai trß cèt lâi cho viÖc ph¸t triÓn
t¬ng lai cña héi th«ng tin nµy, còng nh lùc lîng lao ®éng trong n«ng
nghiÖp vµ nguån vèn trong c«ng nghiÖp .
Ngµnh c«ng nghiÖp th«ng tin liªn l¹c ®îc coi ngµnh c«ng nghiÖp trÝ tuÖ
hoÆc ngµnh c«ng nghiÖp cña t¬ng lai, nÒn t¶ng ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh
cña mét quèc gia còng nh c¹nh tranh trong c«ng nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp
nµy ph¶i ®îc ph¸t triÓn tríc mét bíc so víi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c,
bëi ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c dùa trªn th«ng tin liªn l¹c,
ngµnh sÏ c kh«ng ®¬n gi¶n phôc nh mét ph¬ng tiÖn liªn l¹c
®ãng vai trß nh mét nguån vèn cho x· héi tiÕn bé.
Díi híng dÉn, quan t©m nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Minh ViÖt, em ®·
hiÓu thªm ®îc nhiÒu ®iÒu lÜnh vùc th«ng tin liªn l¹c còng nh híng ph¸t
triÓn cña thèng viÔn th«ng t¹i ViÖt Nam. Do khu«n khæ cña bµi viÕt còng
nh cßn h¹n chÕ kiÕn thøc cho nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt còng nh lÇm
lÉn, em mong muèn nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp thªm ®Ó hoµn thiÖn h¬n
n÷a vÒ kiÕn thøc cña m×nh. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®·
gióp ®ì em hoµn thµnh ®ît tèt nghiÖp nµy.
Hµ Néi 10-1-2000
Sinh Viªn :
Hoµng V¨n Kh«i
___________________________________________________________________________________________________________________________
1
Di động GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di động GSM - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Di động GSM 9 10 213