Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ IPTV

Được đăng lên bởi Xóa Đói
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN xxx:2013/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG CỐ ĐỊNH
National technical regulation
on quality of IPTV service
in fixed public telecommunication networks

HÀ NỘI - 2013

QCVN xxx:2013/BTTTT
Mục lục

1. QUY ĐỊNH CHUNG ........................................................................................................5
1.1. Phạm vi điều chỉnh................................................................................................5
1.2. Đối tượng áp dụng............................................................................................. ..5
1.3. Tài liệu viện dẫn .....................................................................................................5
1.4. Giải thích từ ngữ ......................................... ..........................................................6
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ..………………………………… …………………………………6
2.1. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật …………………………………………………….3
2.1.1. Chỉ tiêu chất lượng tín hiệu video ………………… …………………………...3
2.1.2. Chỉ tiêu thời gian tương tác ………………………………………………………..3
2.1.3. Chỉ tiêu đồng bộ giữa tín hiệu hình và tiếng ……………………………………..3
2.2 Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ ……………………………………………………...8
2.2.1. Độ khả dụng của dịch vụ ..................................................................................8
2.2.2. Thời gian thiết lập dịch vụ .................................................................................9
2.2.3. Thời gian khắc phục dịch vụ .............................................................................9
2.2.4. Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ .............................................9
2.2.5. Hồi âm khiếu nại khách hàng..........................................................................10
2.2.6. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng..............................................................................10
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ..............................................................................................10
4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN .................................................................10
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .................................................................................................10
Thư mục tài liệu tham khảo ........................................................................................... 11

2

QCVN xxx:2013/BTTTT

Lời nói đầu
QCVN xxx:2013 được xây dựng trên cơ sở s...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN xxx:2013/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG CỐ ĐỊNH
National technical regulation
on quality of IPTV service
in fixed public telecommunication networks
HÀ NỘI - 2013
Dịch vụ IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ IPTV - Người đăng: Xóa Đói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dịch vụ IPTV 9 10 266