Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất

Được đăng lên bởi Hacde Mai
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2837 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN – BM. TỰ ĐỘNG HÓA XNCN

Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC BỘ BIẾN ĐỔI
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

MÔ HÌNH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÁC MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH

Hà Nội – Năm 2014

1.1 Giới thiệu hệ thống điều khiển bộ biến đổi điện tử công suất

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC ........................................................................................................................ 1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................................ 3
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................ 4
DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................... 5
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 8
1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT.. 9
1.1 Giới thiệu hệ thống điều khiển bộ biến đổi điện tử công suất ............................. 9
1.2 Một số vấn đề về đóng/ngắt cho Tiristor ........................................................... 10
1.2.1 Quá trình mở Tiristor ................................................................................. 11
1.2.2 Quá trình khóa tiristor ................................................................................ 12
1.2.3 Các yêu cầu đối với tín hiệu điều khiển tiristor ......................................... 12
1.2.4 Mạch khuếch đại xung mở Tiristor ............................................................ 13
1.3 Một số vấn đề về điều khiển cho MOSFET, IGBT ........................................... 14
1.3.1 Phân tích quá trình mở/ khóa đối với MOSFET ........................................ 14
1.3.2 Phân tích quá trình mở/ khóa đối với IGBT............................................... 16
1.3.3 Mạch driver cho MOSFET và IGBT ......................................................... 17
2 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC .............................. 21
2.1 Driver cho hệ thống điều khiển các bộ biến đổi phụ thuộc ............................... 21
2.1.1 Khối đồng pha và tạo điện áp tựa .............................................................. 22
2.1.2 Khâu so sánh .............................................................................................. 24
2.1.3 Khâu tạo xung ......................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN ĐIN – BM. T ĐỘNG HÓA XNCN
Trn Trng Minh, Vũ Hoàng Phương
THI
T K ĐIU KHIN CHO CÁC B BIN ĐỔI
ĐIN T CÔNG SUT
MÔ HÌNH HÓA VÀ THIT K CÁC MCH VÒNG ĐIU CHNH
Hà N
i – Năm 2014
điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử công suất - Người đăng: Hacde Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
điện tử công suất 9 10 966