Ktl-icon-tai-lieu

định hướng chiến lược marketing của công ty xăng dầu khu vực 2 đến năm 2012

Được đăng lên bởi nguyenta2012
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1

MÔÛ ÑAÀU
I. YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI :
Xaêng daàu laø vaät tö chieán löôïc cuûa neàn kinh teá vaø laø haøng hoùa thieát yeáu
trong sinh hoaït cuûa nhaân daân. Cuøng vôùi tieán trình ñoåi môùi chuû tröông hoäi nhaäp
kinh teá, nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu taêng maïnh, ñoàng thôøi seõ taïo ra moâi tröôøng
caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét vaø quyeát lieät giöõa caùc doanh nghieäp kinh doanh
xaêng daàu. Trong caïnh tranh, moät vaán ñeà coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi doanh
nghieäp laø naém baét thò tröôøng thoâng qua nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñeå giaûi
quyeát nhöõng vaán ñeà naøy, caùc nhaø quaûn trò khoâng theå khoâng söû duïng marketing –
moät coâng cuï coù vai troø raát quan troïng trong neàn kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta.
Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa Marketing ñoái vôùi moät doanh nghieäp,
töø thöïc teá laøm vieäc taïi phoøng Kinh Doanh cuûa Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II, toâi
nhaän thaáy hoaït ñoäng Marketing cuûa Coâng ty coøn nhieàu haïn cheá. Ñeå ñaït ñöôïc
hieäu quaû kinh doanh coù tính oån ñònh laâu daøi thì chính saùch Marketing caàn moät söï
thay ñoåi coù tính chieán löôïc. Do ñoù, vôùi söï höôùng daãn cuûa Thaày Traàn Vaên Chaùnh,
söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Ban laõnh ñaïo Coâng ty, cuøng vôùi söï vaän duïng kieán thöùc
hoïc taäp taïi tröôøng, toâi ñaõ choïn ñeà taøi “Ñònh höôùng chieán löôïc Marketing cuûa
Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II ñeán naêm 2010” laøm luaän vaên toát nghieäp.
II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU :
Ñeà taøi nhaèm höôùng tôùi caùc muïc tieâu caên baûn sau :
- Heä thoáng hoùa caùc lyù luaän cô baûn cuûa hoaït ñoäng marketing.
- Nghieân cöùu, ñaùnh giaù caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng ñaëc thuø ngaønh xaêng daàu,
keát quaû kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, töø ñoù thaáy ñöôïc nhöõng thuaän
lôïi vaø khoù khaên cho quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty.

Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11

Luaän vaên toát nghieäp

Trang 2

- Ñònh höôùng chieán löôïc marketing nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa
Coâng ty ñeán naêm 2010, taïo neàn moùng vöõng chaéc cho söï phaùt trieån trong töông
lai.
III. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI :
- Ñoái töôïng nghieân cöùu : Hoaït ñoäng marketing cuûa Coâng ty XDKV II
- Phaïm vi nghieân cöùu : Loaïi hình kinh doanh xaêng daàu cuûa Coâng ty, hoaït ñoäng
taïi thò tröôøng TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh phía Nam.
IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU :
Ñeà taøi söû duïng moät soá phöông phaùp nghieân cöùu sau :
- Phöông phaùp toång hôïp, pha...
Trang 1
MÔÛ ÑAÀU
I. YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI :
Xaêng daàu laø vaät tö chieán löôïc cuûa neàn kinh teá vaø laø haøng hoùa thieát yeáu
trong sinh hoaït cuûa nhaân daân. Cuøng vôùi tieán trình ñoåi môùi chuû tröông hoäi nhaäp
kinh teá, nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu taêng maïnh, ñoàng thôøi seõ taïo ra moâi tröôøng
caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét vaø quyeát lieät giöõa caùc doanh nghieäp kinh doanh
xaêng daàu. Trong caïnh tranh, moät vaán ñeà coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi doanh
nghieäp laø naém baét thò tröôøng thoâng qua nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñeå giaûi
quyeát nhöõng vaán ñeà naøy, caùc nhaø quaûn trò khoâng theå khoâng söû duïng marketing –
moät coâng cuï coù vai troø raát quan troïng trong neàn kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta.
Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa Marketing ñoái vôùi moät doanh nghieäp,
töø thöïc teá laøm vieäc taïi phoøng Kinh Doanh cuûa Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II, toâi
nhaän thaáy hoaït ñoäng Marketing cuûa Coâng ty coøn nhieàu haïn cheá. Ñeå ñaït ñöôïc
hieäu quaû kinh doanh coù tính oån ñònh laâu daøi thì chính saùch Marketing caàn moät söï
thay ñoåi coù tính chieán löôïc. Do ñoù, vôùi söï höôùng daãn cuûa Thaày Traàn Vaên Chaùnh,
söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Ban laõnh ñaïo Coâng ty, cuøng vôùi söï vaän duïng kieán thöùc
hoïc taäp taïi tröôøng, toâi ñaõ choïn ñeà taøi “Ñònh höôùng chieán löôïc Marketing cuûa
Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II ñeán naêm 2010” laøm luaän vaên toát nghieäp.
II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU :
Ñeà taøi nhaèm höôùng tôùi caùc muïc tieâu caên baûn sau :
- Heä thoáng hoùa caùc lyù luaän cô baûn cuûa hoaït ñoäng marketing.
- Nghieân cöùu, ñaùnh giaù caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng ñaëc thuø ngaønh xaêng daàu,
keát quaû kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, töø ñoù thaáy ñöôïc nhöõng thuaän
lôïi vaø khoù khaên cho quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty.
Löông Thò Thuøy Linh – Cao hoïc khoùa 11
Luaän vaên toát nghieäp
định hướng chiến lược marketing của công ty xăng dầu khu vực 2 đến năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định hướng chiến lược marketing của công ty xăng dầu khu vực 2 đến năm 2012 - Người đăng: nguyenta2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
định hướng chiến lược marketing của công ty xăng dầu khu vực 2 đến năm 2012 9 10 997