Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN THẠNH

ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG
ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG
TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số : 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học
TS. HỒ NGỌC PHƯƠNG

TP. HCM – NĂM 2009
Luận văn thạc sỹ

Nguyễn Văn Thạnh

-2-

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1

Thang đo Định Hướng marketing Quan Hệ

41

Bảng 3.2

Thang đo Chất Lượng Dịch Vụ

42

Bảng 3.3

Thang đo Hiệu Quả Kinh Doanh

42

Bảng 4.1

Kết Quả phân tích Cronbach Alpha các biến độc lập

45

Bảng 4.2

Kết quả phân tích nhân tố (EFA) các biến độc lập

45

Bảng 4.3

Kết quả phân tích thang đo các yếu tố Định Hướng

46

Marketing Quan Hệ
Bảng 4.4

Phân tích EFA của các biến trong thang đo phụ Chất Lượng

51

Dịch Vụ Logistics (8 biến quan sát)
Bảng 4.5

Tổng biến thiên được giải thích

51

Bảng 4.6

Ma trận tương quan nhân số

52

Bảng 4.7

Phân tích EFA của các biến phụ thuộc Hiệu Quả

52

Kinh Doanh
Bảng 4.8

Tổng biến thiên được giả thích

53

Bảng 4.9

Ma trận nhân tố

53

Bảng 4.10

Tóm tắt hệ số hồi qui

54

Bảng 4.11

Phân tích phương sai

54

Bảng 4.12

Tóm tắt hệ số hồi qui

55

Bảng 4.13

Tóm tắt mô hình hồi qui biến phụ thuộc hiệu quả

58

kinh doanh.
Bảng 4.14

Phân tích phương sai

58

Bảng 4.15

Hệ số tương quan

59

Luận văn thạc sỹ

Nguyễn Văn Thạnh

-3-

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1

Sơ đồ phát triển Định hướng quan hệ

12

Hình 2.2

Mô hình sáu nhân tố trong Định Hướng Marketing Quan hệ của

23

Leo Y. M. Sin & ctg
Hình 2.3

Cấu trúc mô hình ngẫu nhiên của Niels Jørgensen

25

Hình 2.4

Định hướng mối quan hệ-Một mô hình tiền đề của niềm tin

27

Callaghan Michael & Shaw Robin N
Hình 2.5

Mô hình Định hướng mối quan hệ của Photis M Panayides và

30

Meko So
Hình 2.6

Mô hình nghiên cứu đề nghị

31

Hình 3.1

Qui trình nghiên cứu

35

Hình 4.1

Mô hình nghiên cứu sau khi được điều chỉnh

60

XW

Luận văn thạc sỹ

Nguyễn Văn Thạnh

-4-

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
3LP – Three Logistics Provider : Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thứ ba
BO - Bonding : sự ràng buộc
B/L – Bill of loading : vận tải đơn
BP – Business performance : hiệu quả kinh doanh
CO - Communication : Truyền thông
C/O - Certificate Original : giấy chứng nhận xuất xứ
DDP - Delivery Due to Paid : Giao hàng bao gồm cả thuế nhập khẩu
DDU- Delivery Due To Unpaid : Giao hàng không không bao gồm thuế nhập khẩu
D/O - Delivery Order : lệnh giao hàng
EM - Empathy : cảm thông
EFA- Explore Factor ...
Lun văn thc s Nguyn Văn Thnh
-1-
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
NGUYN VĂN THNH
ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN H TÁC ĐỘNG
ĐẾN HIU QU KINH DOANH CA KHÁCH HÀNG
TRONG NGÀNH LOGISTICS VIT NAM
Ngành: QUN TR KINH DOANH
Mã s : 60.34.05
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Người hướng dn khoa hc
TS. H NGC PHƯƠNG
TP. HCM – NĂM 2009
ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM 9 10 862