Ktl-icon-tai-lieu

Định nghĩa về trách nhiệm xã hội về kinh tế

Được đăng lên bởi ngan-thien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định nghịa về trách nhiệm xã hội về kinh tế
Ở Việt Nam những năm gần đây, Nhóm phát triển kinh tế tư nhân của Ngân hàng thế giới đã
định nghĩa về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp : “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(Corporate Social Responsibility – CSR) là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc
phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống
của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có
lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”
Nói cách khác, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân theo những chuẩn mực
về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công
bằng, đào tạo và phát triển nhân viên và phát triển cộng đồng.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt,
như:
1. Bảo vệ môi trường;
2. Đóng góp cho cộng đồng xã hội;
3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp;
4. Bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng;
5. Quan hệ tốt với người lao động;
6. Đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao đông trong doanh nghiệp.
TRong đó 4 yếu tố trên thể hiện trách nhiệm bên ngoài còn hai yếu tố còn lại thể hiện trách
nhiệm bên trong . Tất nhiên, sự phân chia thành trách nhiệm bên ngoài và trách nhiệm bên
trong chỉ có ý nghĩa tương đối và không thể nói trách nhiệm nào quan trọng hơn trách nhiệm
nào
Với những nội dung cụ thể như vậy về trách nhiệm xã hội thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp không chỉ làm cho doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào
sự phát triển bền vững của xã hội nói chung
Thực chất của sự phát triển bền vững là giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo đảm sự công bằng giữa các thế hệ trong việc sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam bao gồm:
Một là , phát triển nhanh phải đi đôi với tính bền vững. Điều đó phải được kết hợp ở cả tầm vĩ mô
lẫn vi mô, ở cả tầm ngắn hạn lẫn dài hạn.
Hai là , tăng trưởng về số lượng phải đi liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
của nền kinh tế.
Ba là , trong khi khai thác các yếu tố phát triển theo chiều rộng, phải đặc biệt coi trọng các yếu tố
phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức.

Bốn là , phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người, thực
hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng ...
Định nghịa về trách nhiệm xã hội về kinh tế
Ở Việt Nam những năm gần đây, Nhóm phát triển kinh tế tư nhân của Ngân hàng thế giới đã
định nghĩa về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp : “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(Corporate Social Responsibility – CSR) là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc
phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống
của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có
lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”
Nói cách khác, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân theo những chuẩn mực
về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công
bằng, đào tạo và phát triển nhân viên và phát triển cộng đồng.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt,
như:
1. Bảo vệ môi trường;
2. Đóng góp cho cộng đồng xã hội;
3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp;
4. Bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng;
5. Quan hệ tốt với người lao động;
6. Đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao đông trong doanh nghiệp.
TRong đó 4 yếu tố trên thể hiện trách nhiệm bên ngoài còn hai yếu tố còn lại thể hiện trách
nhiệm bên trong . Tất nhiên, sự phân chia thành trách nhiệm bên ngoài và trách nhiệm bên
trong chỉ có ý nghĩa tương đối và không thể nói trách nhiệm nào quan trọng hơn trách nhiệm
nào
Với những nội dung cụ thể như vậy về trách nhiệm xã hội thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp không chỉ làm cho doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào
sự phát triển bền vững của xã hội nói chung
Thực chất của sự phát triển bền vững là giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và
bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo đảm sự công bằng giữa các thế hệ trong việc sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam bao gồm:
Một là , phát triển nhanh phải đi đôi với tính bền vững. Điều đó phải được kết hợp ở cả tầm vĩ mô
lẫn vi mô, ở cả tầm ngắn hạn lẫn dài hạn.
Hai là , tăng trưởng về số lượng phải đi liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
của nền kinh tế.
Ba là , trong khi khai thác các yếu tố phát triển theo chiều rộng, phải đặc biệt coi trọng các yếu tố
phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức.
Định nghĩa về trách nhiệm xã hội về kinh tế - Trang 2
Định nghĩa về trách nhiệm xã hội về kinh tế - Người đăng: ngan-thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Định nghĩa về trách nhiệm xã hội về kinh tế 9 10 714