Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÑOÀ AÙN BAÛO MAÄT THOÂNG TIN HEÄ MAÕ DES
NGOÂ THÒ TUYEÁT HAØ – T012825
MUÏC LUÏC
I .1 Giôùi thieäu....................................................................................................... 3
I.2 Caùc Heä Maõ Thoâng Duïng:................................................................................. 3
e. Phöông phaùp Affine...........................................................................................4
f. Phöông phaùp Vigenere....................................................................................... 5
I.2 LAÄP MAÕ DES................................................................................................. 14
I. 3 THAÙM MAÕ DES............................................................................................ 17
I.3.1. Thaùm maõ heä DES - 3 voøng................................................................. 20
II.3.2. Thaùm maõ heä DES 6-voøng ..................................................................... 24
II.3. 3 Caùc thaùm maõ vi sai khaùc...................................................................... 28
III. CAØI ÑAËT THAÙM MAÕ DES 3 VOØNG...................................................... 28
III.1 Giao Dieän ....................................................................................................28
III.2 XÖÛ LYÙ ............................................................................................................
Đồ án bảo mật thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bảo mật thông tin - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Đồ án bảo mật thông tin 9 10 759