Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi luunguyen789
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 13 lần
II) TÝnh to¸n dÇm phô .
1) S¬ ®å tÝnh:
DÇm phô lµ dÇm liªn tôc 5 nhÞp ®îc gèi lªn têng vµ dÇm chÝnh, lÊy ®o¹n gèi lªn
têng lµ S
d
=22 cm
BÒ réng dÇm chÝnh: b
dc
= 30cm
NhÞp tÝnh to¸n lµ:
+ NhÞp biªn: l
b
= l
2
-
2
b
do
-
2
t
+
2
S
d
=
+ NhÞp gi÷a: l
g
= l
2
- b
dc
= 5,2 - 0,3 = 4,9 m
+ Chªng lÖch gi÷a c¸c nhÞp:
5 4,9
5
.100 = 2%
2) T¶i träng t¸c dông lªn dÇm:
V× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm lµ ®Òu nhau lµ l
1
= 2,4m
+ Ho¹t t¶i trªn dÇm: P
dp
= P
b
l
1
= 1344 x 2,4 = 3225,6 kg/m
2
+TÜnh t¶i trªn dÇm: g
dp
= g
b
l
1
+ g
0
=
g
0
= b
dp
.(h
dp
- h
b
).γ
bt
.n = 20 x (45-9) x 2500 x 1,2 = 216 kG/m
g
b
.l
1
= 764 kG/m
g
dp
= 980 kG/m
+T¶i träng toµn phÇn: q
dp
= P
d
+ g
d
= 4205,6 kG/m
TØ sè:
d
d
g
P
=
980
6,3225
= 3,29
3) Néi lùc:
Tung ®é h×nh bao m«men M = β.q
d
.l
2
Tra b¶ng ®Ó lÊy hÖ sè β, kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 1
- M«men ©m ë nhÞp biªn triÖt tiªu c¸ch mÐp gèi tùa mét ®o¹n x = kl
b
K tra b¶ng III: k = 0,2934
l
b
= 5,0m
x= 1,467
- M«men d¬ng triÖt tiªu c¸ch mÐp gèi tùa gi÷a mét ®o¹n:
0,15.l = 0,15. 4,9 = 0,735m,
- T¹i nhÞp biªn lµ: 0,15.l
b
= 0,15.5= 0,75m
q
d
.l
b
2
= 4205,6 x 5
2
= 105140
q
d
.l
g
2
= 4205,6 x 4,9
2
= 100976,456
+ Lùc c¾t:
Q
A
= 0,4xq
d
xl
b
= 0,4 x 4205,6 x 5 = 8411,2 kg
1
m0,5
2
22,0
2
34,0
2
30,0
2,5
=+
Đồ án bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép - Người đăng: luunguyen789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép 9 10 225