Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II

Được đăng lên bởi Võ Trường Phú
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II

GVHD: PHAN NGHIÊM VŨ

THIẾT KẾ NHÀ KHUNG 3 TẦNG
I - Giới thiệu về công trình:
Một ngôi nhà 3tầng được xây dựng ở TP Hồ Chí Minh .
II - Số liệu đồ án:
Sơ đồ

L1 (m)

L2(m)

B (m)

ptc (kN/m2)

H (m)

2

6.6

2.5

4.5

4.0

3.4

Vùng gió
Hòa Bình

III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :
Bê tông :
Bê tông có cấp độ bền B15 có :
+ khối lượng riêng γ = 2500 Kg/m2.
+ cường độ chịu nén tính toán Rn = 8.5 Mpa.
+ cường độ chịu kéo tính toán Rk = 0.75 Mpa.
+ mođun đàn hồi E = 23000 Mpa.
Cốt thép :
Nếu đường kính cốt thép Φ ≤ 10 dùng nhóm AI, có:
Rs = 225 MPa, Rsw = 175 MPa, Rsc = 225 MPa.
Nếu đường kính cốt thép Φ > 10 dùng nhóm AII, có:
Rs =280 MPa, Rsw = 225 MPa, Rsc = 280 MPa
IV- Chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột :
1. Chọn kích thước chiều dày sàn :
Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn : Chọn giải pháp sàn toàn khối, không bố trí
dầm phụ chỉ có các dầm qua các cột.
Ta chọn chiều dày sàn theo công thức của tác giả Lê Bá Huế :

SVTH: LÊ VĂN TUẤN- LỚP XD K2Trang1

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II
hs 

k .Lng

Lng

37  8.

Ldài

với α =

GVHD: PHAN NGHIÊM VŨ

a, Sàn trong phòng : kích thước Lngắn = B = 4.5 m; Ldài = L2 = 2.5 m
Lng

α=

Ldài

=

3. 8
6.1

=0.623

Hoạt tải tính toán:
p s  p c .n 2.5 1.2 3( KN / m 2 )

Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng bản thân sàn BTCT)
Cấu tạo và tải trọng các lớp vật liệu sàn

ST
T

Tên vật liệu

Trọng lượng

Chiều



riêng
(kN/m3)

dày



Hệ số vượt
tải n

Tải rọng tính
toán g
(kN/m2)

(m)

1

Gạch Ceramic

18

0.007

1.1

0.139

2

Vữa lát

20

0.03

1.3

0.78

3

Vữa trát trần

20

0.15

1.3

0.39

Tổng

 g 0 1.309(kN / m 2 )

1.309

.

 q 0  g 0  p s 1.309  3 4.31( KN / m 2 )

.

SVTH: LÊ VĂN TUẤN- LỚP XD K2Trang2

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II

GVHD: PHAN NGHIÊM VŨ

Ta có q0 =4.31 > 4 (KN/m2)  k tính theo công thức :
k 3

q0
4.31
3
1.03
400
4 .0

 hs 

1.03 3.8
0.093m 93mm 
37  8 0.623

chọn hs = 100 mm.

Vậy nếu tính cả tải trọng bản thân sàn bê tông cốt thép thì
Tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phòng :
g s  g 0  bt .hs .n 1.309  25 0.1 1.1 4.059( KN / m 2 )

.
Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn trong phòng :
q s  p s  g s 3  4.059 7.059(daN / m 2 )

.
b. Sàn hành lang : kích thước Lngắn = L1 = 2.6 m;
Ldài = B = 3.8 m
Được xác định theo công thức:
hshl 

k .Lng
37  8.



với

Lng
Ldài



2 .6
0.684
3 .8

p shl  p c .n 3 1.2 3.6( KN / m 2 )

Hoạt tải tính toán:
Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng bản thân sàn BTCT)
g 0 1.309( KN / m 2 )

.

...
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: PHAN NGHIÊM VŨ
THIẾT KẾ NHÀ KHUNG 3 TẦNG
I - Giới thiệu về công trình:
Một ngôi nhà 3tầng được xây dựng ở TP Hồ Chí Minh .
II - Số liệu đồ án:
Sơ đồ L
1
(m) L
2
(m) B (m) p
tc
(kN/m
2
) H (m) Vùng gió
2 6.6 2.5 4.5 4.0 3.4 Hòa Bình
III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :
Bê tông :
Bê tông có cấp độ bền B15 có :
+ khối lượng riêng γ = 2500 Kg/m
2
.
+ cường độ chịu nén tính toán R
n
= 8.5 Mpa.
+ cường độ chịu kéo tính toán R
k
= 0.75 Mpa.
+ mođun đàn hồi E = 23000 Mpa.
Cốt thép :
Nếu đường kính cốt thép Φ ≤ 10 dùng nhóm AI, có:
R
s
= 225 MPa, R
sw
= 175 MPa, R
sc
= 225 MPa.
Nếu đường kính cốt thép Φ > 10 dùng nhóm AII, có:
R
s
=280 MPa, R
sw
= 225 MPa, R
sc
= 280 MPa
IV- Chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột :
1. Chọn kích thước chiều dày sàn :
Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn : Chọn giải pháp sàn toàn khối, không bố trí
dầm phụ chỉ có các dầm qua các cột.
Ta chọn chiều dày sàn theo công thức của tác giả Lê Bá Huế :
SVTH: LÊ VĂN TUẤN- LỚP XD K2Trang1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - Người đăng: Võ Trường Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II 9 10 567