Ktl-icon-tai-lieu

đồ án bê tông của trường đại học bách khoa tphcm

Được đăng lên bởi Thái Nguyên
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2977 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2

GVHD: TS. HỒ HỮU CHỈNH

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THUYẾT KẾ KHUNG BÊ
TÔNG CỐT THÉP NHÀ DÂN DỤNG

I.

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU.
Số liệu ban đầu:

Bảng số liệu cho trước.
Mã
đề

H
L1(m) L2(m) L3(m)
(m)

Df
(m)

Ptc
(kN/m2)

W0
(kN/m2)
Cần Thơ

B

A

5.5

1.5

160

0.83

B20

6

2.4

1.5

 Bêtông B20 có:
-

Rb=11,5MPa=11,5.103 KN/m2; Rbt=0,90MPa=0,9.103KN/m2; Eb=27.103 MPa

 Cốt thép nhóm AI và AII có:
-

Cốt thép nhóm AI: Rs=Rsc =225Mpa =225.103KN/m2

-

Cốt thép nhóm AIII: Rs=Rsc =365Mpa = 365.103 KN/m2; Es=20.104 Mpa
Chọn giải pháp kết cấu cho sàn:

Chọn giải pháp sàn sƣờn toàn khối, không bố trí dầm phụ chỉ có các dầm và cột
Chọn chiều dày bản sàn:

hb 

D
.l
m trong đó D  0,8 1, 4 hệ số

Chiều dày các bản sàn lựa chọn theo công thức
phụ thuộc vào tải trọng; m  40  45 đối với bản loại dầm và l là chiều dài cạnh ngắn của
các ô bản.
 Với ô bản (ô sàn ban công):

Có l = 1,5m, chọn D=1; m = 40

 hb 

1
.1,5  0, 0375m  3, 75cm
40
chọn hb=8cm

 Với ô bản (sàn văn phòng, hành lang):
Có l=5.5m, chọn D=1,2, m=40 => chọn hb=10cm
SVTH: DƢƠNG VĂN THÁI

Page 1

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2

GVHD: TS. HỒ HỮU CHỈNH

 Với ô bản (sàn mái):
Có l=3,3m, chọn D=0,9 (vì tải trọng bé hơn sàn phòng); m=40
0,9
 hb 
.3,3  0, 074m  7, 4cm
40
. Chọn hb=8cm
Chọn kích thước tiết diện dầm:
Moät caùch gaàn ñuùng, ta choïn :
1 1
hd  (  ) L
10 15
Chieàu cao daàm:
ñoái vôùi caùc taàng vaø h>3hb

1 1
bd     hd
 2 3
Chieàu roäng daàm:

b >h/3

b <bcột
 Dầm ngang:
Trục 1,2,3,4,5: Chọn chiều cao chung cho dầm trục.
1 1
1 1
hd  (  ) L2  (  )  6000  600  400mm
10 15
10 15

. Chọn hd  500mm


Dầm môi : Chọn hd  bd  200  300  mm



Dầm dƣới sàn mái chọn hd  bd  200  300  mm

Chọn kích thước tiết diện cột:
Diện tích tiết diện cột xác định nhƣ sau:
Ac 

k .N
Rb

Trong đó:
 k = 1.1÷1.25: Hệ số kể tới ảnh hƣởng của momen trong cột
+ Cột góc: k = 1.25
+ Cột biên: k = 1.2
+ Cột giữa: k = 1.1


N  q  S  n : Lực dọc tính toán sơ bộ tác dụng lên cột.

SVTH: DƢƠNG VĂN THÁI

Page 2

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2

GVHD: TS. HỒ HỮU CHỈNH

 q = g + p (kN/m2): Giá trị tải trọng đứng sơ bộ trên một m2 sàn, có thể lấy trị số
sau:
q = 8 ÷ 10 (kN/m2) đối với cao ốc văn phòng, tƣờng là vách nhẹ.
 Sơ bộ chọn q = 8 (kN/m2)
a. Cột biên C5:
S

L2
L L
6 5.5 5.5
( 1  1)  (

)  16.5(m2 )
2
2 2
2
2
2

Ac  1.2 

8 16.5  5
 0.0688(m2 )  688(cm2 )
11500

2
Chọn Ac  30  30cm

Kích thƣớc
tính toán
(cm2)

Kích
thƣớc
chọn

Diện tích
sàn truyền
vào (cm2)

Rb(Mpa)

Tầng 1

6.75
...
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 GVHD: TS. H HU CHNH
SVTH: DƢƠNG VĂN THÁI Page 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THUYT K KHUNG BÊ
TÔNG CT THÉP NHÀ DÂN DNG
I. LA CHN GII PHÁP KT CU.
S liệu ban đầu:
Bng s liệu cho trước.
đề
L1(m)
L2(m)
L3(m)
H
(m)
D
f
(m)
P
tc
(kN/m
2
)
W
0
(kN/m
2
)
Cần Thơ
B
A
5.5
6
2.4
1.5
160
0.83
B20
Bêtông B20 có:
- R
b
=11,5MPa=11,5.10
3
KN/m
2
; R
bt
=0,90MPa=0,9.10
3
KN/m
2
; E
b
=27.10
3
MPa
Ct thép nhóm AI và AII có:
- Ct thép nhóm AI: R
s
=R
sc
=225Mpa =225.10
3
KN/m
2
- Ct thép nhóm AIII: R
s
=R
sc
=365Mpa = 365.10
3
KN/m
2
; E
s
=20.10
4
Mpa
Chn gii pháp kết cu cho sàn:
Chn giải pháp sàn sƣn toàn khi, không b trí dm ph ch có các dm và ct
Chn chiu dày bn sàn:
Chiu dày các bn sàn la chn theo công thc
l
m
D
h
b
.
trong đó
0,8 1,4D 
h s
ph thuc vào ti trng;
40 45m 
đối vi bn loi dm và l là chiu dài cnh ngn ca
các ô bn.
Vi ô bn (ô sàn ban công):
Có l = 1,5m, chn D=1; m = 40
1
.1,5 0,0375 3,75
40
b
h m cm
chn h
b
=8cm
Vi ô bản (sàn văn phòng, hành lang):
Có l=5.5m, chn D=1,2, m=40 => chn h
b
=10cm
đồ án bê tông của trường đại học bách khoa tphcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án bê tông của trường đại học bách khoa tphcm - Người đăng: Thái Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đồ án bê tông của trường đại học bách khoa tphcm 9 10 562