Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CAO ÁP

Được đăng lên bởi Quốc Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp dμi cao ¸p
BÀI TẬP DÀI CAO ÁP
I. BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP
I.1.Bố trí các cột thu sét.
Theo sơ đồ kết cấu của trạm, ta mới chỉ biết diện tích mặt bằng trong trạm mà chưa biết vị trí
của các thiết bị trong trạm .Vì vậy ta chỉ cần bố trí các cột chống sét sao cho bảo vệ được
diện tích bên trong trạm ở độ cao hx.

Hình 1: bố trí các cột thu sét.
Với kích thước của trạm ta bố trí 8 cột thu sét, vị trí của các cột trên hình vẽ.
Đường kính của đường tròn đi qua 3 đỉnh của các tam giác 128, 234, 456, và678 là .
D = 50 2 + 40 2 = 64m

Vậy để toàn bộ phần diện tích giới hạn bởi các tam giác đó được bảo vệ thì
D<=8ha
⇒ chiều cao hiệu dụng của các cột thu sét là
ha =

D 64
=
= 8m
8
8

Chiều cao của cột thu sét là: h=hx+ha=7.5+8=15.5m
Vậy ta chọn chiều cao của các cột thu sét là h=16m.
I.2.Phạm vi bảo vệ của các cột thu sét.
Bán kính bảo vệ của các cột thu sét ở độ cao hx là
Vì hx=7.5m<2/3xh=10.7m

hx ⎞
⎛
7 .5 ⎞
⎛
⎟ = 1.5 x16⎜⎜1 −
⎟⎟ = 9.94m
⇒ r x = 1.5h⎜⎜1 −
⎟
⎝ 0.8 x16 ⎠
⎝ 0 .8 h ⎠

TrÇn TÊt §¹t-HT§1-K44
1

Bμi tËp dμi cao ¸p
Độ cao lớn nhất được bảo vệ tại khoảng giữa 2 cột (1,2),(2,3),(5,6),(6,7) là
h01=h-a1/7=16-50/7=8.86m
Bán kính bảo vệ tại khoảng giữa 2 cột (1,2),(2,3),(5,6),(6,7) ở độ cao hx là.
⎛

Vì hx=7.5m>2/3xh01 ⇒ r01 = 0.75h01 ⎜⎜1 −
⎝

hx ⎞
7.5 ⎞
⎟ = 0.75 x8.86⎛⎜1 −
⎟ = 1.02m
h01 ⎟⎠
8.86 ⎠
⎝

Độ cao lớn nhất được bảo vệ tại khoảng giữa 2 cột (3,4),(4,5),(7,8),(8,1)là
h02=h-a2/7=16-40/7=10.29m
Bán kính bảo vệ tại khoảng giữa 2 cột (3,4),(4,5),(7,8),(8,1) ở độ cao hx là.
Vì hx=7.5m>2/3xh02
⎛
h
⇒ r02 = 0.75h02 ⎜⎜1 − x
⎝ h02

⎞
7.5 ⎞
⎟⎟ = 0.75 x10.29⎛⎜1 −
⎟ = 2.09m
⎝ 10.29 ⎠
⎠

Từ các số liệu tính toán trên ta vẽ được phạm vi bảo vệ của các cột thu sét như sau.

Hình 2: phạm vi bảo vệ của các cột thu sét.
II.Tính toán nối đất.
Nhiệm vụ của nối đất là tản dòng điện xuống đất để đảm bảo cho thế trên vật nối đất có
giá tri bé.
Trong việc bảo vệ quá điện áp, nối đất của trạm, của các cột thu sét, của đường dây và của
thiết bị chống sét rất quan trọng. Vì trạm trạm biến áp có cấp điện áp 35kV nên nối đất an
toàn và nối đất chống sét riêng nhau.
1. Nối đất an toàn.
Nối đất an toàn với mục đích là bảo vệ con người. Nối đất an toàn với trạm có điện áp
35kV phải thoả mãn điều kiện sau:
Rđ≤4Ω
Vì trạm 35kV lên điện trở nối đất tự nhiên bằng không.

TrÇn TÊt §¹t-HT§1-K44
2

Bμi tËp dμi cao ¸p
Ta sử dụng các thanh kim loại tiết diện tròn đường kính 2cm chôn sâu 0.8m xung quanh
chu vi của trạm .

RMV

ρ .k mat

k .L2
ln
.
= RT =
2.Π.L h.d

Trong đó:
− RT:...
Bμi tËp dμi cao ¸p
BÀI TP DÀI CAO ÁP
I. BO V CHNG SÉT ĐÁNH TRC TIP
I.1.B trí các ct thu sét.
Theo sơ đồ kết cu ca trm, ta mi ch biết din tích mt bng trong trm mà chưa biết v trí
ca các thiết b trong trm .Vì vy ta ch cn b trí các ct chng sét sao cho bo v được
din tích bên trong trm độ cao h
x
.
Hình 1: b trí các ct thu sét.
Vi kích thước ca trm ta b trí 8 ct thu sét, v trí ca các ct trên hình v.
Đường kính ca đường tròn đi qua 3 đỉnh ca các tam giác 128, 234, 456, và678 là .
mD 644050
22
=+=
Vy để toàn b phn din tích gii hn bi các tam giác đó được bo v thì
D<=8h
a
chiu cao hiu dng ca các ct thu sét là
m
D
h
a
8
8
64
8
===
Chiu cao ca ct thu sét là: h=h
x
+h
a
=7.5+8=15.5m
Vy ta chn chiu cao ca các ct thu sét là h=16m.
I.2.Phm vi bo v ca các ct thu sét.
Bán kính bo v ca các ct thu sét độ cao h
x
Vì h
x
=7.5m<2/3xh=10.7m
m
x
x
h
h
hr
x
x
94.9
168.0
5.7
1165.1
8.0
15.1 =
=
=
TrÇn TÊt §¹t-HT§1-K44
1
ĐỒ ÁN CAO ÁP - Trang 2
ĐỒ ÁN CAO ÁP - Người đăng: Quốc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỒ ÁN CAO ÁP 9 10 234