Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Lựa chọn động cơ điện và hộp giảm tốc dựa vào yêu cầu chính gì (kinh tế)? như thế nào ?
2.Tại sao trong truyền động bánh răng trụ hướng lấy bề rộng của bánh răng nhỏ lớn hơn bề rộng bánh răng lớn ? 
giải thích ?
3.Tại sao chọn vật liệu chế tạo bánh vít bằng hợp kim đồng thanh thiếc?
4.Tải sao chỉ chọn vật liệu chế tạo bánh vít bằng hợp kim đồng thanh thiếc ?
5.Nếu chọn bước xích lớn thì sẽ sinh ra tiếng ồn khi làm việc. Biện pháp làm để chọn bước xích nhỏ hơn mà vẫn 
đảm bảo yêu cầu làm việc (Nn=Nbảng)?
6.Nếu chọn ổ lăn mà hệ số tải trọng tính toán lớn hơn trong bảng . Anh( chị) có biện pháp chọn ổ như thế nào ?
7.Tại sao trong truyền động trục vít bánh vít, khi trục của trục vít dài (L<250 m m) lại phải bố trí 2 ổ đỡ chặn 1 đầu, 
đầu còn lại dùng ổ đỡ và chuyển động tự do.
Bản vẽ chỉ tiết : Giải thích về bản vẽ kết cấu
Bản vẽ này có mang đi làm bản vẽ chế tạo chi tiết thật được hay không (Gợi ý : Trên bản vẽ chú ý ghi vật liệu chế 
tạo, độ cứng, số răng, số đầu mối trục vít…)
Cách ghi đường kích thước trong bản vẽ chi tiết? Giải thích các kích thước? Vì trí không gia công ký hiệu như thế 
nào ?
Giải thích quy trình gia công chi tiết cụ thể?
Với trục dài (L > 250 m m) phải gia công như thế nào để đảm bảo đồng tâm?
Tại sao tại vị trí có tiết diện thay đổi cần phải làm góc lượn hoặc vát mép? Bán kính góc lượn hay cạnh vát mép chon
như thế nào?
Gia công rãnh then trên trục? Dao phai gì ?
………………………
III­ Bản vẽ lắp: giải thích về bản vẽ
1.Các kích thước ghi trên bản vẽ lắp? Giải thích từng kích thước và mục đích của chúng?
2.Vật liệu gia công chế tạo thân và lắp hộp giảm tốc? Cách gia công chế tạo các mặt phẳng, lắp ghép, lỗ buloong, lỗ 
đặt ổ….
3.Tại sao lắp ghép thân và lắp hộp giẳm tốc phải có chốt định vị? Bố trí thế nào?
4.Gân chịu lực trên thân và lắp hộp giảm tốc?
5.Khi nào ở vị trí thay đổi tiết diện dùng góc lượn? khi nào cùng cạnh vát?
6.Tại sao đáy hộp giảm tốc phải có độ dốc
7.Đáy HGT cách chi tiết quay?
8.Bôi trơn HGT? Yêu cầu?
9.Các cách kiểm tra dầu bôi trơn? Mô tả?
10.Nút thông hơi đặt ở vị trí nào? tại sao?
11.Cách tháo nắp và thân hộp giảm tốc?
12.Nút xả dầu bôi trơn?vị trí nút xả dầu? Giải thích?
13.Gá lắp các chi tiết trên trục ( Đặc biệt vị trí lắp bánh răng với trục, ổ với trục..)
14.Bôi trơn ổ lăn?
15.Che kín bụi vào ổ lăn? (Gioăng, phớt, vòng bít ….)
16.Biện pháp tránh làm hỏng trục tại vị trí lắp gioăng, phớt..?
17.Cố định bánh đai,bánh răng nón nhỏ? Giải thích?
18.Điều chỉnh bánh răng ăn khớp như thế nào?giải thích?
19.Giải thích cốc...
1.L a ch n đ ng c đi n và h p gi m t c d a vào yêu c u chính gì (kinh t )? nh th nào ? ơ ế ư ế
2.T i sao trong truy n đ ng bánh răng tr h ng l y b r ng c a bánh răng nh l n h n b r ng bánh răng l n ? ướ ơ
gi i thích ?
3.T i sao ch n v t li u ch t o bánh vít b ng h p kim đ ng thanh thi c? ế ạ ế
4.T i sao ch ch n v t li u ch t o bánh vít b ng h p kim đ ng thanh thi c ? ế ạ ế
5.N u ch n b c xích l n thì s sinhế ướ ra ti ng n khi làm vi c. Bi n pháp làm đ ch n b c xích nh h n mà v n ế ướ ơ
đ m b o yêu c u làm vi c (N
n
=N
b ng
)?
6.N u ch n lăn mà h s t i tr ng tính toán l n h n trong b ng . Anh( ch ) có bi n pháp ch n nh th nào ?ế ơ ư ế
7.T i sao trong truy n đ ng tr c vít bánh vít, khi tr c c a tr c vít dài (L<250 m m) l i ph i b trí 2 đ ch n 1 đ u,
đ u còn l i dùng đ và chuy n đ ng t do.
B n v ch ti t : Gi i thích v b n v k t c u ế ế
B n v này có mang đi làm b n v ch t o chi ti t th t đ c hay không (G i ý : Trên b n v chú ý ghi v t li u ch ế ạ ế ượ ế
t o, đ c ng, s răng, s đ u m i tr c vít…)
Cách ghi đ ng kích th c trong b n v chi ti t? Gi i thích các kích th c? Vì trí không gia công ký hi u nh th ườ ướ ế ướ ư ế
nào ?
Gi i thích quy trình gia công chi ti t c th ? ế
V i tr c dài (L > 250 m m) ph i gia công nh th nào đ đ m b o đ ng tâm? ư ế
T i sao t i v trí có ti t di n thay đ i c n ph i làm góc l n ho c vát mép? Bán kính góc l n hay c nh vát mép chon ế ượ ượ
nh th nào?ư ế
Gia công rãnh then trên tr c? Dao phai gì ?
………………………
III- B n v l p: gi i thích v b n v
1.Các kích th c ghi trên b n v l p? Gi i thích t ng kích th c và m c đích c a chúng?ướ ướ
2.V t li u gia công ch t o thân và l p h p gi m t c? Cách gia công ch t o các m t ph ng, l p ghép, l buloong, l ế ạ ế ạ
đ t ….ặ ổ
3.T i sao l p ghép thân và l p h p gi m t c ph i có ch t đ nh v ? B trí th nào? ế
4.Gân ch u l c trên thân và l p h p gi m t c?
5.Khi nào v trí thay đ i ti t di n dùng góc l n? khi nào cùng c nh vát? ế ượ
6.T i sao đáy h p gi m t c ph i có đ d c
7.Đáy HGT cách chi ti t quay?ế
8.Bôi tr n HGT? Yêu c u?ơ
9.Các cách ki m tra d u bôi tr n? Mô t ? ơ
10.Nút thông h i đ t v trí nào? t i sao?ơ ặ ở
11.Cách tháo n p và thân h p gi m t c?
12.Nút x d u bôi tr n?v trí nút x d u? Gi i thích? ơ
13.Gá l p các chi ti t trên tr c ( Đ c bi t v trí l p bánh răng v i tr c, v i tr c..) ế
14.Bôi tr n lăn?ơ
15.Che kín b i vào lăn? (Gioăng, ph t, vòng bít ….)
16.Bi n pháp tránh làm h ng tr c t i v trí l p gioăng, ph t..?
17.C đ nh bánh đai,bánh răng nón nh ? Gi i thích?
18.Đi u ch nh bánh răng ăn kh p nh th nào?gi i thích? ư ế
19.Gi i thích c c t i v trí l p trên tr c vít?
20.Gi i thích k t c u c c đi u ch nh ăn kh p bánh răng nón? T i sao? ế
21.Các chi ti t ph khác ? t i sao ph i ch n nh v y? Ví d : Vòng đ m ph ng, đ m vênh….ế ư
22.C đ nh vành bánh vít v i thân bánh vít?
23.T i sao không đ c cho d u bôi tr n ng p không quá ½ đ ng kính bi lăn? ượ ơ ườ
24.T i sao trên m t tr c l i ph i ch n lăn hai đ u có cùng đ ng kính ngoài ? ườ
25.Gi i thích các chi ti t trên b n v : nhi m v ? t i sao ph i nh v y ….? ế ư
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 488