Ktl-icon-tai-lieu

đồ án Chi tiết máy

Được đăng lên bởi Đinh Thế Anh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Lời nói đầu ............................................................................................ 2
1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1 . Tính toán chọn động cơ .................................................................. 3
1.2 . Phân phối tỷ số truyền ..................................................................... 5
1.3 . Lập bảng đặc tính............................................................................. 7
2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY
2.1. Tính toán bộ truyền đai ................................................................. 7
2.2. Tính toán thiết kế bộ bánh răng .................................................... 12
2.2.1. Tính toán cấp chậm bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng .............. 13
2.2.2. Tính toán cấp nhanh bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng......... 19
2.3. Sơ đồ lực tác dụng lên các bộ truyền và tính giá trị các lực……..26
2.4. Tính toán thiết kế trục và then ...................................................... 28
2.5. Tính toán chọn ổ lăn ..................................................................... 44
2.6. Chọn và kiểm tra nối trục đàn hồi ................................................ 50
2.7. Thiết kế vỏ hộp và các chi tiết phụ khác ...................................... 50
3: CHỌN DUNG SAI LẮP GHÉP ......................................................... 54
4: TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 57

1

LỜI NÓI ĐẦU
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là yêu cầu không thể thiếu đối với một kỹ
sư ngành cơ khí, nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về máy và kết cấu máy.
Thông qua đồ án môn học Chi tiết máy, mỗi sinh viên được hệ thống lại các
kiến thức đã học nhằm tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về
khả năng làm việc ,thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ khung và bệ máy ,chọn cấp
chính xác, lắp ghép và phương pháp trình bày bản vẽ, trong đó cung cấp nhiều số
liệu mới về phương pháp tính, về dung sai lắp ghép và các số liệu tra cứu khác. Do
đó khi thiết kế đồ án chi tiết máy phải tham khảo các giáo trình như Chi tiết máy,
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Dung sai và lắp ghép, Nguyên lý máy ...từng
bước giúp sinh viên làm quen với công việc thiết kế và nghề nghiệp sau này của
mình.
Lần đầu tiên làm quen với công việc thiết kế, với một khối lượng kiến thức
tổng hợp lớn, và có nhiều phần em chưa nắm vững, dù đã tham khảo các tài liệu
song khi thực hiện đồ án, trong tính toán không thể tránh đư...
1
MỤC LỤC
Lời nói đầu ............................................................................................ 2
1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1 . Tính toán chọn động cơ .................................................................. 3
1.2 . Phân phi t s truyn ..................................................................... 5
1.3 . Lp bảng đặc tính............................................................................. 7
2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY
2.1. Tính toán b truyền đai ................................................................. 7
2.2. Tính toán thiết kế b bánh răng .................................................... 12
2.2.1. Tính toán cp chm b truyền bánh răng trụ răng thẳng .............. 13
2.2.2. Tính toán cp nhanh b truyền bánh răng trụ răng nghiêng ......... 19
2.3. Sơ đồ lc tác dng lên các b truyn và tính giá tr các lực……..26
2.4. Tính toán thiết kế trc và then ...................................................... 28
2.5. Tính toán chn lăn ..................................................................... 44
2.6. Chn và kim tra ni trục đàn hồi ................................................ 50
2.7. Thiết kế v hp và các chi tiết ph khác ...................................... 50
3: CHỌN DUNG SAI LẮP GHÉP ......................................................... 54
4: TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 57
đồ án Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án Chi tiết máy - Người đăng: Đinh Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đồ án Chi tiết máy 9 10 387