Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Giáp
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án chi tiết máy

GVHD: Nguyễn Chí Hưng

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 4/13: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
Công suất làm việc:
Plv = (F.v)/1000 = (900.2,23)/1000 = 2,007 (kW)
Hiệu suất hệ dẫn động:
η = ηbr.η3ol.ηđ.ηkn
Theo bảng 2.3 (trang 19/TTTKHDĐCK-tập 1)



Hiệu suất bộ truyền bánh răng (răng côn, kín): ηbr = 0,97
Hiệu suất bộ truyền đai: ηđ = 0,96



Hiệu suất ổ lăn: ηol = 0,995



Hiệu suất khớp nối đàn hồi: ηkn = 1



η = ηbr.η3ol.ηđ.ηkn = 0,97.0,9953.0,96.1 = 0,917

Công suất cần thiết trên trục động cơ:
Pyc = Plv/η = 2,007/0,917 = 2,188 (kW)
Số vòng quay trên trục công tác:
nlv = (60000.v)/(π.D) = (60000.2,23)/(π.300) = 141,966 (v/ph)
Chọn tỉ số truyền sơ bộ:
usb = uđ.ubr
Theo bảng 2.4 (trang 21/ TTTKHDĐCK-tập 1)



Tỉ số truyền bộ đai thang: uđ = 3
Tỉ số truyền bộ bánh răng (răng côn): ubr = 3,5

SV: Nguyễn Quang Trung MSSV: 20121009

Trang

Đồ án chi tiết máy

GVHD: Nguyễn Chí Hưng

usb = uđ.ubr = 3.3,5 = 10,5

Số vòng quay sơ bộ trên trục động cơ:
nsb = nlv.usb = 141,966.120,5 = 1490,643 (v/ph)
Số vòng quay đồng bộ của động cơ:
Chọn nđb = 1500 (v/ph)
Chọn động cơ:
Theo bảng phụ lục 1.3 (trang 236/TTTKHDĐCK-tập 1):
Chọn động cơ thõa mãn:



nđb = 1500 (v/ph)
Pcfđc ≥ Pyc = 2,188 (kW)

Ta được động cơ với các thông số sau:



Ký hiệu động cơ: 4AX9OL4Y3
Pcfđc = 2,2 (kW)



nđc = 1420 (v/ph)



d = 24 mm

Phân phối tỉ số truyền:
Tỉ số truyền của hệ: uch = nđc/nlv = 1420/141,996 = 10
Chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc: ubr = 3,5
Chọn tỉ số truyền của bộ truyền ngoài (bộ truyền đai): uđ = 3
Tính các thông số trên trục:
Công suất trên trục công tác:
Pct = Plv = 2,188 (kW)
Công suất trên trục II:
PII = Pct/(ηol.ηkn) = 2,188/(0,995.1) = 2,199 (kW)
SV: Nguyễn Quang Trung MSSV: 20121009

Trang

Đồ án chi tiết máy

GVHD: Nguyễn Chí Hưng

Công suất trên trục I:
PI = PII/(ηol.ηbr) = 2,199/(0,995.0,97) = 2,278 (kW)
Công suất trên trục động cơ:
Pđc = PI/(ηol.ηđ) = 2,278/(0,995.0,96) = 2,385 (kW)
Số vòng quay trên trục động cơ:
nđc = 1420 (v/ph)
Số vòng quay trên trục I:
nI = nđc/uđ = 1420/3 = 473,3 (v/ph)
Số vòng quay trên trục II:
nII = nI/ubr = 473,3/3,5 = 135,2 (v/ph)
Số vòng quay trên trục công tác:
nct = nII/ukn = 135,2/1 = 135,2 (v/ph)
Moment xoắn trên trục động cơ :
Tđc = 9,55.106.Pđc/nđc = 9,55.106. 2,385 /1420 = 16040 (N.mm)
Moment xoắn trên trục I:
TI = 9,55.106.PI/nI = 9,55.106. 2,278/473,3 = 45964 (N.mm)
Moment xoắn trên trục II:
TII = 9,55.106.PII/nII = 9,55.106.2,199 /135,2 = 155329 (N.m...
Đồ án chi ết máy GVHD: Nguyễn Chí Hưng
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 4/13: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
Công suất làm việc:
P
lv
= (F.v)/1000 = (900.2,23)/1000 = 2,007 (kW)
Hiệu suất hệ dẫn động:
η = η
br
3
ol
đ
kn
Theo bảng 2.3 (trang 19/TTTKHDĐCK-tập 1)
Hiệu suất bộ truyền bánh răng (răng côn, kín): η
br
= 0,97
Hiệu suất bộ truyền đai: η
đ
= 0,96
Hiệu suất ổ lăn: η
ol
= 0,995
Hiệu suất khớp nối đàn hồi: η
kn
= 1
η = η
br
3
ol
đ
kn
= 0,97.0,995
3
.0,96.1 = 0,917
Công suất cần thiết trên trục động cơ:
P
yc
= P
lv
/η = 2,007/0,917 = 2,188 (kW)
Số vòng quay trên trục công tác:
n
lv
= (60000.v)/(π.D) = (60000.2,23)/(π.300) = 141,966 (v/ph)
Chọn tỉ số truyền sơ bộ:
u
sb
= u
đ
.u
br
Theo bảng 2.4 (trang 21/ TTTKHDĐCK-tập 1)
Tỉ số truyền bộ đai thang: u
đ
= 3
Tỉ số truyền bộ bánh răng (răng côn): u
br
= 3,5
SV: Nguyễn Quang Trung MSSV: 20121009 Trang
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: Nguyễn Xuân Giáp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 866