Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ côn

Được đăng lên bởi shocking15
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3050 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án chi tiết máy

Kiều Đại Dương CĐT2

MỤC LỤC:
Phần 1: tính toán động học
I -chọn động cơ…………………………………………………………..3
1 -Chọn động cơ điện một chiều……………………………………….3
2 –điều kiện chọn động cơ……………………………………………..5
II-phân phối tỷ số truyền…………………………………………………5
1-xác định tỷ số truyền chung………………………………………….5
2-tính toán cấc thông số hình học……………………………………...6

Phần 2- thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn trụ 2 cấp……8
I-chọn vật liệu …………………………………………………………..8
II-Xác định ứng suất cho phép…………………………………………..8
III-Tính bộ truyền bánh răng côn thẳng……………………………......10
1-Xác định chiều dài côn ngoài……………………………………..10
2-Xác định thông số ăn khớp……………………………………….10
3-kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc……………………………………..11
4-kiểm nghiệm độ bền uốn………………………………………….13
5-kiểm nghiệm về quá tải…………………………………………...14
6-thông số và kích thước bộ truyền cấp nhanh……………………...15
IV- Tính bộ truyền bánh trụ răng nghiêng……………………………..16
1-chọn vật liệu………………………………………………………16
2-Xác định thông số của bộ truyền………………………………….16
3-kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc……………………………………...17
4-kiểm nghiệm độ bền uốn…………………………………………..19
5-kiểm nghiệm về quá tải……………………………………………20
6-thông số và kích thước bộ truyền cấp nhanh……………………...20
7-điều kiện bôi trơn………………………………………………….20

Phần 3-tính toán thiết kế bộ truyền xích…………………21
I-chọn loại xích…………………………………………………….....21
II- Xác định các thông số của xích trong bộ truyền…………………..21
1-Xác định số răng đĩa xích…………………………………………21
2-Xác định bước răng p …………………………………………….21
3-tính sơ bộ khoảng cách trục:………………………………………22
4-Xác định số mắt xích x……………………………………………22
III- Kiểm nghiệm xích về độ bền……………………………………..23
IV -Tính đường kính đĩa xích………………………………………...23
1-Đường kính vòng chia đĩa xích……………………………………23
2-Xác định đường kính đỉnh đĩa xích……………………………….24
3-Xác định đường kính vòng đáy……………………………………24
Giáo viên hướng dẫn:ĐỖ ĐỨC NAM
Page 1

bộ môn:CSTKM&ROBOT
1/19/2015

Đồ án chi tiết máy

Kiều Đại Dương CĐT2

V - Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc…………………………..24
VI - Các lực tác dụng lên trục………………………………………25

Phần IV: Tính toán thiết kế trục………………………….25
I - Chỉ tiêu tính toán…………………………………………………25
II- Trình tự thiết kế…………………………………………………..25
1-Xác định sơ đồ đặt lực………………………………………….26
2-Tính sơ bộ đường kính trục…………………………………….28
3-Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực………..28
4-Tính toán cụ thể………………………………………………...30

Phần V: Tính chọn ổ lăn…………………………………50
I-Tính ổ theo trục 1…………………………………………………50
1-chọn loại ổ lăn………………………………………………...50
2-chọn kíc...
Đồ án chi tiết máy Kiều Đại Dương CĐT2
Giáo viên hướng dẫn:ĐỖ ĐỨC NAM b môn:CSTKM&ROBOT
Page 1 1/19/2015
MC LC:
Phần 1: tính toán động hc
I -chn động cơ…………………………………………………………..3
1 -Chọn động cơ điện mt chiu……………………………………….3
2 điu kin chn động cơ……………………………………………..5
II-phân phi t s truyn…………………………………………………5
1-c định t s truyn chung………………………………………….5
2-tính toán cc thông s hình hc…………………………………...6
Phn 2- thiết kế hp gim tốc bánh răng côn trụ 2 cp……8
I-chn vt liu …………………………………………………………..8
II-Xác định ng sut cho phép…………………………………………..8
III-Tính b truyn bánh răng côn thng……………………………......10
1-Xác định chiu dài côn ngoài…………………………………..10
2-Xác định thông s ăn khp……………………………………….10
3-kim nghim độ bn tiếp xúc…………………………………..11
4-kim nghim độ bn un………………………………………….13
5-kim nghim v quá ti………………………………………...14
6-thông s và kích thước b truyn cp nhanh……………………...15
IV- Tính b truyn bánh tr răng nghiêng……………………………..16
1-chn vt liu………………………………………………………16
2-Xác định thông s ca b truyn………………………………….16
3-kim nghim độ bn tiếp xúc……………………………………...17
4-kim nghim độ bn un…………………………………………..19
5-kim nghim v quá ti……………………………………………20
6-thông s và kích thước b truyn cp nhanh……………………...20
7-điu kin bôi trơn………………………………………………….20
Phn 3-tính toán thiết kế b truyn xích…………………21
I-chn loi xích…………………………………………………….....21
II- Xác định các thông s ca xích trong b truyn…………………..21
1-Xác định s răng đĩa xích…………………………………………21
2-Xác định bước răng p …………………………………………….21
3-tính sơ bộ khong cách trc:………………………………………22
4-Xác định s mt xích x……………………………………………22
III- Kim nghim xích v độ bn……………………………………..23
IV -Tính đường kính đĩa xích………………………………………...23
1-Đường kính vòng chia đĩa xích……………………………………23
2-Xác định đường kính đỉnh đĩa xích……………………………….24
3-Xác định đường kính vòng đáy……………………………………24
Đồ án chi tiết máy Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ côn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ côn - Người đăng: shocking15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ côn 9 10 610