Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết

Được đăng lên bởi Tran Khanh Van
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2459 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®å ¸n c«ng nghÖ ctm nguyÔn ®×nh c¬ng c¬ tin 1-k46
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®· chøng kiÕn ph¸t triÓn m¹nh
cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp míi nãi chung vµ nghµnh c¬ së cña mäi nghµnh nãi
riªng ®ã nghµnh khÝ. mét nghµnh ®· ra ®êi l©u víi nhiÖm thiÕt
chÕ t¹o m¸y mãc phôc cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Do vËy ®ßi
hái s c¸n nghµnh kph¶i tÝch luü ®Çy ®ñ & v÷ng ch¾c nh÷ng kiÕn
thøc b¶n nhÊt cña nghµnh, ®ång thêi kh«ng ngõng trau råi n©ng cao vèn
kiÕn thøc ®ã, quan trong nhÊt ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tiÔn.
Trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o s khÝ t¹i Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa
Néi, sinh viªn ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ së cña nghµnh C«ng nghÖ ChÕ t¹o
m¸y qua c¸c gi¸o tr×nh : C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y, Chi tiÕt m¸y, Nguyªn lý m¸y,
§å g¸, Dao c¸c gi¸o tr×nh kh¸c cã liªn quan ®Õn nghµnh C«ng nghÖ C t¹o
m¸y. Nh»m môc ®Ých cô thÓ ho¸ thùc tÕ ho¸ nh÷ng kiÕn thøc mµ sinh viªn ®·
®îc trang bÞ, th× m«n §å ¸n C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y nh»m môc ®Ých ®ã. Trong
qu¸ tr×nh thiÕt ®å ¸n m«n häc sinh viªn ®îc lµm quen víi c¸ch dông tµi
liÖu, tay c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kh¶ n¨ng kÕt hîp, so s¸nh nh÷ng kiÕn
thøc thuyÕt víi thùc s¶n xuÊt. MÆt kh¸c khi thiÕt ®å ¸n, sinh viªn dÞp
ph¸t huy tèi ®a tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o, nh÷ng ý tëng míi ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn
®Ò c«ng nghÖ thÓ. Do tÝnh quan träng cña §å ¸n m«n b¾t buéc ®èi víi
sinh viªn chuyªn nghµnh C¬ khÝ vµ mét sè nghµnh cã liªn quan.
Qua mét thêi gian t×m hiÓu víi híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña
PGS.TS.TrÇn Xu©n ViÖt, em ®· hoµn thµnh §å ¸n m«n häc C«ng nghÖ ChÕ t¹o
Bé m«n c«ng nghÖ ctm - ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
1
Đồ án chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết - Người đăng: Tran Khanh Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án chi tiết 9 10 211