Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chuyên ngành

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n chuyªn ngµnh
Lêi Nãi §Çu
Nhµ ë lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi ngêi d©n trong héi,
vÊn ®Ò quèc d©n sinh .ViÖc gi¶i quyÕt chç ë ®îc nh©n d©n coi nh
®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viÖc thµnh c«ng trong ®êng ®êi, nghiÖp cña
mçi c¸ nh©n vµ lµ mét viÖc lín trong ®êi cña mét con ngêi.V× thÕ c¸c níc
trªn t giíi ®Òu chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhµ ë .§èi víi níc ta §¶ng
Nhµ níc còng rÊt quan t©m ®Õn nhµ ë cho ngêi d©n .§iÒu 62 HiÕn ph¸p
n¨m 1992 ghi :”C«ng d©n quyÒn nhµ ë, Nhµ níc réng viÖc
x©y dùng nhµ ë ®ång thêi khuyÕn khÝch, gióp ®ì tËp thÓ, c«ng d©n x©y
dùng nhµ ë theo quy ho¹ch chung nh»m thùc hiÖn quyÒn ®ã..... “.
Khi ®Êt níc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa qu¶n cña Nhµ níc do kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ,
tèc ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng nhanh, viÖc di d©n do vµo c¸c ®« thÞ
lín ....®· lµm cho c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi trë lªn bøc xóc , béc lé nhiÒu
vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò nhµ ë ®« thÞ trong thÕ kû XXI.
Bµi viÕt dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph¬ng ph¸p thèng
kª, tæng hîp ®¸nh gi¸ liÖu....Víi ph¬ng ph¸p nµy viÖc nghiªn cøu
“Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ níc ta” ®îc xem xÐt
trong mèi quan t¸c ®éng qua l¹i gi÷a luËn vµ thùc tiÔn, ®ã thÓ
®Ò ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i.
Trong ®iÒu kiÖn cña bµi viÕt nµy, víi vèn kiÕn thøc vµ thêi gian
h¹n khã thÓ mét c¸ch nh×n tæng qu¸t ®Çy ®ñ nhµ ë ®« thÞ
níc ta. Bµi viÕt ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn chÝnh cña TS.Hoµng C-
êng c¸c thÇy gi¸o gi¶ng d¹y ë Trung t©m ®µo t¹o ®Þa chÝnh
kinh doanh bÊt ®éng s¶n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n rÊt mong ®îc ®ãng gãp ý
kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
I. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi:
Kinh tÕ vµ qu¶n lý ®Þa chÝnh
Đồ án chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chuyên ngành - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án chuyên ngành 9 10 239