Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thùy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

PHẦN III: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
III.1 CHỌN VẬT LIỆU:
Đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp chịu công suất trung bình, nhỏ ta chỉ
cần chọn vật liệu nhóm I, là loại vật liệu có độ rắn Hb ≤ 350. Bánh răng được thường hóa
hoặc tôi cải thiện. Theo bảng 6.1 ta chọn:
- Bánh răng nhỏ: Thép 45 tôi cải thiện,có độ rắn HB241…285
Giới hạn bền: b1 = 850 MPa và giới hạn chảy: ch1 = 580 MPa
- Bánh răng lớn:Thép 45 tôi cải thiện, có độ rắn HB192…240
Giới hạn bền: b2 = 750 MPa và giới hạn chảy: ch2 = 450 Mpa
III.2 XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT CHO PHÉP.
-Theo bảng 6.2 Tr 94 với thép 45, tôi cải thiện ta có:
σ oHlim1 =2HB+70 ; S = 1,1 ; σo = 1,8HB ; S =1,75
H
Flim
F

-Chọn độ rắn bánh răng nhỏ HB1=260 ; độ rắn bánh răng lớn HB2=240 khi đó ta có:
σ oHlim1 = 2HB + 70 = 2.260 + 70 = 590 MPa ; σo
1
Flim1 = 1,8HB1 =1,8.260= 468MPa
o

σ Hlim 2

= 2HB2 + 70 = 2.240 + 70 = 550 Mpa ; σoFlim2 = 1,8HB2 = 1,8.240= 432 MPa

-Theo công thức (6.5) [I] (tr 93) ta có :
2,4
Số chu kì thay đổi ứng suất khi thử về tiếp xúc: NHO = 30. H HB

.Do đó:

→ NHO1 = 30. 2602,4 = 1,875.107 ; NHO2 = 30. 2402,4 = 1,55.107
-Theo công thức (6.7), (6.8) [I] (tr 93):
Ti 3
NHE = 60.c. ∑ ( T max ) . ni .t i
mF

Ti
(
) .n i . t i
∑
NFE = 60.c.
T max

Ở đây:
+ c =1 Số lần ăn khớp trong 1 vòng quay
+ ni Số vòng quay ; nI = 733,75 v/p và nII = 183,4 v/p
+ Ti Mômen xoắn thứ i
+ Tmax Mômen xoắn lớn nhất tác dụng lên bánh răng
+ ti Tổng số giờ làm việc ở chế độ thứ i ; Σ ti = 24000 giờ
M

2

→ NHE1= 60.1.[ ( M ¿ 3. 7

+(

0,8 M
¿
M

3

3

. 7 +(

0,3 M
¿
M

54,19.107

GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com)

22

3

2

. 7 ¿ . 733,75.24000 =

Trường ĐH SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí Động Lực
M

2

NHE2= 60.1.[ ( M ¿ 3. 7
13,54.107
Vì : NHE1 > NHO1 do đó:
M

2

42,08.107

M

2

NFE2= 60.1.[ ( M ¿ 6. 7
10,52.107

Vì : NFE1 > NFO1=4.106 do đó:

0,8 M
¿
M

+(

K HL 1=1

→ NFE1= 60.1.[ ( M ¿ 6. 7

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

3

3

+(

0,8 M
¿
M

+(

0,8 M
¿
M

3

2

. 7 ] . 183,4.24000 =

K HL 2=1

, tương tự

K FL 1=1

0,3 M
¿
M

. 7 +(

6

3

0,3 M
¿
M

3

0,3 M
¿
M

. 7 +(

6

. 7 +(

, tương tự

2

. 7 ¿ . 733,75.24000 =

6

6

2

. 7 ] . 183,4.24000 =

K FL 2=1

(với NFO1 là số chu kì thay đổi ứng suất khi thử về uốn; NFO1 = 4. 106 với tất cả các loại
thép).
o

-Ứng suất tiếp xúc cho phép: [σH] =
→

[σ H 1 ]

=

590.1
1,1

[σ H 1 ]+[σ H 2 ]
→ [H] =
2

σ Hlim . K HL
SH
[σ H 2 ]

= 536,4MPa ;
=...
Trường ĐH SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
Khoa Cơ Khí Động Lực
PHẦN III: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
III.1 CHỌN VẬT LIỆU:
Đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp chịu công suất trung bình, nhỏ ta chỉ
cần chọn vật liệu nhóm I, là loại vật liệu có độ rắn Hb ≤ 350. Bánh răng được thường hóa
hoặc tôi cải thiện. Theo bảng 6.1 ta chọn:
- Bánh răng nhỏ: Thép 45 tôi cải thiện,có độ rắn HB241…285
Giới hạn bền:
b1
= 850 MPa và giới hạn chảy:
ch1
= 580 MPa
- Bánh răng lớn:Thép 45 tôi cải thiện, có độ rắn HB192…240
Giới hạn bền:
b2
= 750 MPa và giới hạn chảy:
ch2
= 450 Mpa
III.2 XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT CHO PHÉP.
-Theo bảng 6.2 Tr 94 với thép 45, tôi cải thiện ta có:
σ
Hlim1
o
=2HB+70 ; S
H
= 1,1 ; σ
o
Flim
= 1,8HB ; S
F
=1,75
-Chọn độ rắn bánh răng nhỏ HB
1
=260 ; độ rắn bánh răng lớn HB
2
=240 khi đó ta có:
σ
Hlim1
o
= 2HB
1
+ 70 = 2.260 + 70 = 590 MPa ; σ
o
Flim1
= 1,8HB
1
=1,8.260= 468MPa
σ
Hlim2
o
= 2HB
2
+ 70 = 2.240 + 70 = 550 Mpa ; σ
o
Flim2
= 1,8HB
2
= 1,8.240= 432 MPa
-Theo công thức (6.5) [I] (tr 93) ta có :
Số chu kì thay đổi ứng suất khi thử về tiếp xúc: N
HO
= 30.
H
HB
2,4
.Do đó:
→ N
HO1
= 30. 260
2,4
= 1,875.10
7
; N
HO2
= 30. 240
2,4
= 1,55.10
7
-Theo công thức (6.7), (6.8) [I] (tr 93):
N
HE
= 60.c.
(
T
i
T
max
)
3
. n
i
.t
i
N
FE
= 60.c.
(
T
i
T
max
)
m
F
.n
i
. t
i
Ở đây:
+ c =1 Số lần ăn khớp trong 1 vòng quay
+ n
i
Số vòng quay ; n
I
= 733,75 v/p và n
II
= 183,4 v/p
+ T
i
Mômen xoắn thứ i
+ T
max
Mômen xoắn lớn nhất tác dụng lên bánh răng
+ t
i
Tổng số giờ làm việc ở chế độ thứ i ;
Σ
t
i
= 24000 giờ
→ N
HE1
= 60.1.[ (
M
M
¿
3
.
2
7
+ (
0,8 M
M
¿
3
.
3
7
+(
0,3 M
M
¿
3
.
733,75.24000 =
54,19.10
7
GVHD: Hoàng Minh Thuận
Lớp :ĐLK10Ln
SVTH: Nguyễn Hữu Thuỳ (huuthuyvn@gmail.com) 22
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ sở thiết kế máy - Người đăng: Nguyễn Hữu Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đồ án cơ sở thiết kế máy 9 10 361