Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cống lộ thiên

Được đăng lên bởi dungnv13
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng: §¹i häc Thuû lîi

Líp: 41C2

®å ¸n sè 5

thiÕt kÕ cèng lé thiªn
§Ò bµi: sè 54
I- Tµi liÖu:
1- NhiÖm vô: cèng B x©y dùng ven s«ng Y (vïng chÞu ¶nh hëng thuû triÒu) ®Ó
tiªu níc, ng¨n triÒu vµ gi÷ ngät. DiÖn tÝch tiªu: 30.000 ha.
Cèng x©y dùng trªn tuyÕn ®êng giao th«ng cã lo¹i xe 8 - 10 tÊn ®i qua.
2- C¸c lu lîng vµ mùc níc thiÕt kÕ:
a- Tiªu níc:
- Qtiªumax = 60 m3/s.
- Z®ång khèng chÕ = 3,57 m.
- Zs«ngTK = 3,35 m.
- Zs«ngmin = 0,3 m.
b- Ng¨n triÒu:
- Zs«ngmax = 6,3 m.
- Z®ångmin = 0,9 m.
3- Tµi liÖu vÒ kªnh tiªu:
- Z®¸y kªnh = -1,0 m.
- §é dèc m¸i: m = 1,5.
- §é nh¸m: n = 0,025.
- §é ®èc ®¸y: i = 10-4.
4- Tµi liÖu vÒ giã:
TÇn suÊt P%
V (m/s)

2
28

3
26

5
22

20
18

30
16

50
14

5- ChiÒu dµi truyÒn sãng:
Trêng hîp
D (m)

Zs«ng b×nh thêng
200

Zs«ng max
300

6- Tµi liÖu ®Þa chÊt:
- §Êt thÞt tõ cao ®é +1,00 ®Õn -1,00.
- §Êt c¸t pha tõ -1,00 ®Õn -20,00.
- §Êt sÐt tõ -20,00 ®Õn -40,00.
ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn cèng
Lo¹i ®Êt
ChØ tiªu
§å ¸n m«n häc Thuû c«ng 5

ThÞt

C¸t pha
1

SÐt
Sinh viªn: D¬ng §øc Toµn

Trêng: §¹i häc Thuû lîi

Líp: 41C2

k (T/m3)

1,47

1,52

1,41

tn (T/m3)
§é rçng n

1,70

1,75

1,69

0,40

0,38

0,45

tn (®é)

190

230

120

bh (®é)
Ctn (T/m2)
Cbh (T/m2)
Kt (m/s)
HÖ sè rçng e
HÖ sè nÐn a (m2N)

160

180

100

1,50
1,00
4.10-7
0,67
2,20

0,50
0,30
2.10-6
0,61
2,00

3,50
2,50
1.10-8
0,82
2,30

HÖ sè kh«ng ®Òu 

8,00

9,00

7,00

7- Thêi gian thi c«ng: 2 n¨m.
II- Yªu cÇu cña ®å ¸n:
1- X¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ.
2- TÝnh to¸n thuû lùc x¸c ®Þnh chiÒu réng cèng vµ gi¶i quyÕt tiªu n¨ng.
3- Chän cÊu t¹o c¸c bé phËn cèng.
4- TÝnh to¸n thÊm vµ æn ®Þnh cèng.
5- Chuyªn ®Ò: tÝnh to¸n b¶n ®¸y cèng theo ph¬ng ph¸p dÇm trªn nÒn ®µn håi.
6- B¶n vÏ: 1 - 2 b¶n vÏ khæ A1, thÓ hiÖn ®îc c¾t däc, mÆt b»ng, chÝnh diÖn thîng lu, chÝnh diÖn h¹ lu, mÆt c¾t ngang cèng vµ c¸c cÊu t¹o chi tiÕt.

§å ¸n m«n häc Thuû c«ng 5

2

Sinh viªn: D¬ng §øc Toµn

Trêng: §¹i häc Thuû lîi

Líp: 41C2

thiÕt kÕ cèng lé thiªn
A- Giíi thiÖu chung:
I- VÞ trÝ, nhiÖm vô c«ng tr×nh:
1- VÞ trÝ: ven s«ng Y.
2- NhiÖm vô:
- Tiªu níc cho diÖn tÝch 30.000 ha.
- Ng¨n triÒu vµ gi÷ ngät.
II- CÊp c«ng tr×nh vµ c¸c chØ tiªu thiÕt kÕ:
1- CÊp c«ng tr×nh:
a- Theo chiÒu cao c«ng tr×nh:
Hct = Zs«ngmax + d - Z®¸y kªnh = 6,3 + 0,7 - (-1) = 8 m
Trong ®ã: d lµ ®é vît cao an toµn, lÊy d = 0,7 m.
Tra b¶ng P1-1 (Phô lôc 1 - §å ¸n m«n häc Thuû c«ng) t¬ng øng víi c«ng tr×nh
®Ëp bª t«ng trªn nÒn ®Êt ta cã cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV.
b- Theo nhiÖm vô c«ng tr×nh: tra b¶ng P2-2 (Ph...
Trêng: §¹i häc Thuû lîi Líp: 41C2
®å ¸n sè 5
thiÕt kÕ cèng lé thiªn
§Ò bµi: sè 54
I- Tµi liÖu:
1- NhiÖm vô: cèng B x©y dùng ven s«ng Y (vïng chÞu ¶nh hëng thuû triÒu) ®Ó
tiªu níc, ng¨n triÒu vµ gi÷ ngät. DiÖn tÝch tiªu: 30.000 ha.
Cèng x©y dùng trªn tuyÕn ®êng giao th«ng cã lo¹i xe 8 - 10 tÊn ®i qua.
2- C¸c lu lîng vµ mùc níc thiÕt kÕ:
a- Tiªu níc:
- Q
tiªumax
= 60 m
3
/s.
- Z
®ång khèng chÕ
= 3,57 m.
- Z
s«ngTK
= 3,35 m.
- Z
s«ngmin
= 0,3 m.
b- Ng¨n triÒu:
- Z
s«ngmax
= 6,3 m.
- Z
®ångmin
= 0,9 m.
3- Tµi liÖu vÒ kªnh tiªu:
- Z
®¸y kªnh
= -1,0 m.
- §é dèc m¸i: m = 1,5.
- §é nh¸m: n = 0,025.
- §é ®èc ®¸y: i = 10
-4
.
4- Tµi liÖu vÒ giã:
TÇn suÊt P% 2 3 5 20 30 50
V (m/s) 28 26 22 18 16 14
5- ChiÒu dµi truyÒn sãng:
Trêng hîp Z
s«ng b×nh thêng
Z
s«ng max
D (m) 200 300
6- Tµi liÖu ®Þa chÊt:
- §Êt thÞt tõ cao ®é +1,00 ®Õn -1,00.
- §Êt c¸t pha tõ -1,00 ®Õn -20,00.
- §Êt sÐt tõ -20,00 ®Õn -40,00.
ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn cèng
Lo¹i ®Êt
ChØ tiªu
ThÞt C¸t pha SÐt
§å ¸n m«n häc Thuû c«ng 5 Sinh viªn: D¬ng §øc Toµn
1
Đồ án cống lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cống lộ thiên - Người đăng: dungnv13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án cống lộ thiên 9 10 649