Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm

Được đăng lên bởi daibangchua18
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
Mục lục...............................................................................................................................1
Nội dung nghiên cứu.........................................................................................................2
I. Thông tin chung về đề tài ...............................................................................................3
1.1. Tên đề tài......................................................................................................................3
1.2. Mã số............................................................................................................................3
1.3. Thời gian thực hiện......................................................................................................3
1.4. Cấp quản lý...................................................................................................................3
1.5. Kinh phí........................................................................................................................3
1.6. Lĩnh vực nghiên cứu....................................................................................................3
1.7. Chủ nhiệm đề tài..........................................................................................................3
1.8. Cơ quan chủ trì đề tài...................................................................................................4
II. Nội dung khoa học và công nghệ của đề tài........................................................5
2.1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................5
2.2. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................................5
2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................................5
2.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................5
2.5. Tình trạng đề tài...........................................................................................................6
2.6. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài...........................6
2.7. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu...............................................................6
2.8. Cách tiếp cận....................................................................................................
MỤC LỤC
Mục lục...............................................................................................................................1
Nội dung nghiên cứu.........................................................................................................2
I. Thông tin chung về đề tài ...............................................................................................3
1.1. Tên đề tài......................................................................................................................3
1.2. Mã số............................................................................................................................3
1.3. Thời gian thực hiện......................................................................................................3
1.4. Cấp quản lý...................................................................................................................3
1.5. Kinh phí........................................................................................................................3
1.6. Lĩnh vực nghiên cứu....................................................................................................3
1.7. Chủ nhiệm đề tài..........................................................................................................3
1.8. Cơ quan chủ trì đề tài...................................................................................................4
II. Nội dung khoa học và công nghệ của đề tài........................................................5
2.1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................5
2.2. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................................5
2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................................5
2.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................5
2.5. Tình trạng đề tài...........................................................................................................6
2.6. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài...........................6
2.7. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu...............................................................6
2.8. Cách tiếp cận................................................................................................................6
2.9. Nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm.........................................6
2.10. Tiến độ thực hiện........................................................................................................7
2.11. Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài.................................................................................8
III. Dự kiến kết quả của đề tài.........................................................................................9
3.1. Dạng kết quả dự kiến của đề tài...................................................................................9
3.2. Quy trình dự kiến.......................................................................................................10
3.3. Nguyên vật liệu, dụng cụ, hóa chất............................................................................11
3.4. Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi....................................................14
Tài liệu tham khảo........................................................................................................15
SVTH: Phạm Thị Thanh Thảo 1
Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm - Người đăng: daibangchua18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm 9 10 63