Ktl-icon-tai-lieu

đồ án cung cấp điện

Được đăng lên bởi Kelvin Đoàn
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1764 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐAMH:Cung Cấp Điện

GVHD:TS. Trương Việt Anh

Lời Nói Đầu
Cuộc sống xung quanh chúng ta thật muôn màu,con người chở thành trung tâm của mọi vấn
đề,bởi họ có bàn tay và khối óc,họ đã làm nên bao điều kỳ diệu làm thay đổi cuộc sống của họ.họ
đã biến những gì không thể thành cò thể,họ đã biết biến biến đổi các nguồn năng lượng để phục
vụ cho nhu cầu cuộc sống,cũng như trong sản xuất kinh tế.
Ngaøy nay, trong quaù trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, yeâu caàu ñaët ra cho caùc cô
sôû saûn xuaát laø phaûi trang bò moät heä thoáng cô caáu saûn xuaát hieän ñaïi, vôùi möùc ñoä töï ñoäng hoùa
cao. Song song vôùi vieäc trang bò nhöõng heä thoáng maùy moùc hieän ñạïi naøy thì vieäc cung caáp
ñieän cho noù cuõng giöõ vai troø cöïc kyø quan troïng. Khoâng nhöõng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu veà maët
kyõ thuaät maø coøn phaûi ñaûm baûo ñöôïc caû yeâu caàu veà maët kinh teá.
Hieän nay treân theá giôùi ñaõ xuaát hieän raát nhieàu phaàn meàm thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän vôùi
söï trôï giuùp cuûa maùy tính. Nhöng muoán hieåu ñöôïc vieäc thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän treân
maùy vi tính thì ta phaûi naém vöõng kieán thöùc chuyeân moân, bieát ñöôïc trình töï tính toaùn thieát keá
cung cấp điện cho heä thoáng ñieän.để từ đó làm cơ sở vững chắc về mặt lý thuyết về các phương
thức tính toán cũng như các phương pháp lựa chọn tối ưu và đạt hiệu quả cao nhất cho một công
trình điện đản bảo chi phí là tháp nhất về mặt kinh tế,nhưng vẫn đảm bảo hội tụ đấy dủ vế
mặt kỹ thuật.
Treân tinh thaàn ñoù vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Tröông Vieät Anh, em ñaõ tieán haønh laøm
ñoà aùn thieát keá cung caáp ñieän cho moät phaân xöôûng söûa chöõa cô khí. Thoâng qua ñoà aùn naøy, em
ñaõ hieåu roõ hôn trình töï caùc böôùc caàn thieát ñeå cung caáp ñieän cho moät phaân xöôûng, caùch löïa
choïn vaø laép ñaët caùc thieát bò baûo veä cho moät nhaø maùy.để nó hoạt động liên tục đáng tin cậy
trong thời gian dài.
Là một sinh viên lần đầu tiên bắt tay vào việc thiết kế cho một công trình điện chắc chắn không
chánh khỏi những sai phạm.song với mong muốn làm quen với việc thiết kế cũng như có được
kinh nghiện hữu ích cho việc học tập,cũng như công việc làm sau này.Em rất mong được sự góp
ý chỉ dẫn của các thầy cô cũng như các ban để đồ án được hoàn thiện hơn nữa..
Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Tröông Vieät Anh ñaõ höôùng daãn taän tình giuùp
chúng em hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc.

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Minh Hân
Phạm Ngọc Lâm

SVTH: Nguyễn Minh Hâ...
ĐAMH:Cung Cấp Điện GVHD:TS. Trương Việt Anh
Lời Nói Đầu
Cuộc sống xung quanh chúng ta thật muôn màu,con người chở thành trung tâm của mọi vấn
đề,bởi họ có bàn tay và khối óc,họ đã làm nên bao điều kỳ diệu làm thay đổi cuộc sống của họ.họ
đã biến những gì không thể thành cò thể,họ đã biết biến biến đổi các nguồn năng lượng để phục
vụ cho nhu cầu cuộc sống,cũng như trong sản xuất kinh tế.
Ngaøy nay, trong quaù trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, yeâu caàu ñaët ra cho caùc cô
sôû saûn xuaát laø phaûi trang bò moät heä thoáng cô caáu saûn xuaát hieän ñaïi, vôùi möùc ñoä töï ñoäng hoùa
cao. Song song vôùi vieäc trang bò nhöõng heä thoáng maùy moùc hieän ñïi naøy thì vieäc cung caáp
ñieän cho noù cuõng giöõ vai troø cöïc kyø quan troïng. Khoâng nhöõng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu veà maët
kyõ thuaät maø coøn phaûi ñaûm baûo ñöôïc caû yeâu caàu veà maët kinh teá.
Hieän nay treân theá giôùi ñaõ xuaát hieän raát nhieàu phaàn meàm thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän vôùi
söï trôï giuùp cuûa maùy tính. Nhöng muoán hieåu ñöôïc vieäc thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän treân
maùy vi tính thì ta phaûi naém vöõng kieán thöùc chuyeân moân, bieát ñöôïc trình töï tính toaùn thieát keá
cung cấp điện cho heä thoáng ñieän.để từ đó làm cơ sở vững chắc về mặt lý thuyết về các phương
thức tính toán cũng như các phương pháp lựa chọn tối ưu và đạt hiệu quả cao nhất cho một công
trình điện đản bảo chi phí là tháp nhất về mặt kinh tế,nhưng vn đm bo hi t đy d vế
mt k thut.
Treân tinh thaàn ñoù vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Tröông Vieät Anh, em ñaõ tieán haønh laøm
ñoà aùn thieát keá cung caáp ñieän cho moät phaân xöôûng söûa chöõa cô khí. Thoâng qua ñoà aùn naøy, em
ñaõ hieåu roõ hôn trình töï caùc böôùc caàn thieát ñeå cung caáp ñieän cho moät phaân xöôûng, caùch löïa
choïn vaø laép ñaët caùc thieát bò baûo veä cho moät nhaø maùy.để nó hoạt động liên tục đáng tin cậy
trong thời gian dài.
Là một sinh viên lần đầu tiên bắt tay vào việc thiết kế cho một công trình điện chắc chắn không
chánh khỏi những sai phạm.song với mong muốn làm quen với việc thiết kế cũng như có được
kinh nghiện hữu ích cho việc học tập,cũng như công việc làm sau này.Em rất mong được sự góp
ý chỉ dẫn của các thầy cô cũng như các ban để đồ án được hoàn thiện hơn nữa..
Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Tröông Vieät Anh ñaõ höôùng daãn taän tình giuùp
chúng em hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc.
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Minh Hân
Phạm Ngọc Lâm
SVTH: Nguyễn Minh Hân SVTH:Phạm Ngọc Lâm
MSSV:06502225 trang 1 MSSV:0650247
đồ án cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án cung cấp điện - Người đăng: Kelvin Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
đồ án cung cấp điện 9 10 754