Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử công suất

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án Điện tử Công Suất

GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BCH KHOA
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu
3 pha Động cơ một chiều

Đồ án Điện tử Công Suất

GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ

GIỚI THIỆU
Ngµy nay cng víi viƯc ph¸t triĨn m¹nh m c¸c ng dơng cđa
khoa hc k thut trong c«ng nghiƯp, ®Ỉc biƯt lµ trong c«ng
nghiƯp ®iƯn - ®iƯn tư th× c¸c thit bÞ ®iƯn tư c c«ng sut lín
cịng ®ỵc ch t¹o ngµy cµng nhiỊu. Vµ ®Ỉc biƯt c¸c ng dơng cđa
n vµo c¸c ngµnh kinh t quc d©n vµ ®i sng hµng ngµy ®· vµ
®ang ®ỵc ph¸t triĨn ht sc m¹nh m.
Tuy nhiªn ®Ĩ ®¸p ng ®ỵc nhu cÇu ngµy cµng nhiỊu vµ phc t¹p
cđa c«ng nghiƯp th× ®iƯn tư c«ng sut lu«n ph¶i nghiªn cu ®Ĩ
t×m ra gi¶i ph¸p ti u nht. §Ỉc biƯt víi chđ tr¬ng c«ng nghiƯp ho¸
- hiƯn ®¹i ho¸ cđa Nhµ níc, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiƯp cÇn ph¶i
thay ®ỉi, n©ng cao ®Ĩ ®a c«ng nghƯ t ®ng ®iỊu khiĨn vµo trong
s¶n xut. Do ® ®ßi hi ph¶i c thit bÞ vµ ph¬ng ph¸p ®iỊu khiĨn an
toµn, chÝnh x¸c. § lµ nhiƯm vơ cđa ®iƯn tư c«ng sut cÇn ph¶i
gi¶i quyt.
§Ĩ gi¶i quyt ®ỵc vn ®Ị nµy th× níc ta cÇn ph¶i c ®i ngị thit k
®iƯn tư c«ng sut. Lµ sinh viªn ngµnh TỰ ĐỘNG HĨA cÇn ph¶i t
trang bÞ cho m×nh c mt tr×nh ® vµ tÇm hiĨu bit s©u rng. ChÝnh
v× vy ® ¸n m«n hc ®iƯn tư c«ng sut lµ mt yªu cÇu cp thit cho mçi
sinh viªn Tự động hĩa. § lµ ®iỊu kiƯn ®Ĩ cho sinh viªn t t×m hiĨu vµ
nghiªn cu kin thc vỊ ®iƯn tư c«ng sut. MỈc d vy, víi sinh viªn n¨m th
4 cßn ®ang ngi trong gh nhµ trng th× kinh nghiƯm thc t cßn cha c
nhiỊu, do ® cÇn ph¶i c s híng dn giĩp ®ì cđa thÇy gi¸o. Qua ®©y
cho em ®ỵc gưi li c¶m ¬n tíi thÇy NGUYỄN MẠNH H ®· tn t×nh ch
dn, giĩp em hoµn thµnh tt ® ¸n m«n hc nµy.

Xin chn thnh cảm ơn!
Sinh viên:
PHẠM DUY TRƯỜNG

SVTH: PHẠM DUY TRƯỜNG

Trang: 2

Đồ án Điện tử Công Suất

Phần I:

GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH

I. KHÁI NIỆM CHUNG: 1.
Định nghĩa:
Điều chỉnh tốc độ động cơ là dùng các biện pháp nhân tạo để thay đổi các
thông số nguồn như điện áp hay các thông số mạch như điện trở phụ, thay
đổi từ thông… Từ đó tạo ra các đặc tính cơ mới để có những tốc độ làm việc
mới phù hợp với yêu cầu. Có hai phương pháp để điều chỉnh tốc độ động cơ:
Biến đổi các thông số của bộ phận cơ khí tức là biến đổi tỷ số truyền
chuyển tiếp từ trục động cơ đến cơ cấu máy sản suất.
Biến đổi tốc độ góc của động cơ điện. Phương pháp này làm giảm tính
phức tạp của cơ cấu và cải thiện được đặc tính điều chỉnh. Vì
vậy, ta khảo sát sự điều chỉnh tốc độ theo phương pháp thứ hai. Ngoài
ra cần phân biệt điều chỉnh t...
Đồ án Điện tử Công Suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BCH KHOA
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu
3 pha Động cơ một chiều
đồ án điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử công suất - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
đồ án điện tử công suất 9 10 348