Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử công suất

Được đăng lên bởi Le Trung
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế máy nạp ăcquy tự động

Lời nói đầu
Đất nước ta đang bước trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất
nước. Trên con đường đổi mới do Đảng và Nhà nước lãnh đạo, đất nước ta đã đạt
được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Nước ta là một nước đang
phát triển và đang dần tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhiều khu công
nghiệp hiện đại, khu chế xuất, các nhà máy, công ty sản xuất ra đời phục vụ cho
nhu cầu của con người. Đi cùng sự phát triển đó là những ngành điện , điện tử , kỹ
thuật số… giúp cho ngành công nghiệp nước ta hiện đại hoá với việc tiếp cận và sử
dụng đồng loạt các thiết bị tự động.
Nếu như trong thời kỳ đầu đổi mới, chúng ta cơ khí hoá cho các nhà máy, xí
nghiệp nhằm giảm nhẹ sức lao động chân tay của con người thì ngày nay tự động
hoá không những giải phóng sức lao động chân tay mà còn giảm nhẹ đi một phần
sức lao động trí óc của con người.. Chính điều này làm cho tự động hoá trở thành
đặc trưng của nền sản xuất công nghiệp hiện đại.
Trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, ngành tự động hoá đã có
những bước phát triẻn nhảy vọt. Tự động hoá được áp dụng cho từng máy, rồi đến
cả dây truyền công nghệ của nhà máy và tiến tới tự động hoá cả một ngành sản
xuất. Ngành tự động hóa dang tự khẳng định mình trong vai trò nâng cao chất
lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, sử dụng hợp lý
và tiết kiệm nguyên nhiên liệu một cách tối đa… từ đó có thể giảm chi phí sản xuất,
giảm vốn đầu tư, trên cơ sở đó nâng cao được sức cạnh tranh cho sản phẩm làm ra
khi áp dụng tự động hoá trong sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người
tiêu dùng, hầu hết các nhà máy lớn đều áp dụng mô hình tự động hoá như nhà máy
xi măng, nhà máy thuỷ điện, nhà máy giấy, nhà máy bánh kẹo, nhà máy dệt…
Ngày nay trong công nghiệp , các mạch điều khiển người ta thường dùngkỹ
thuật số với các chương trình phần mềm đơn giản, linh hoạt và dễ dàng thay đổi
Lê Thị Thủy - K7 TĐH

1

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế máy nạp ăcquy tự động

được cấu trúc tham số hoặc các luật điều khiển. Nó làm tăng tốc độ tác động nhanh
và có độ chính xác cao cho hệ thống. Như vậy nó làm chuẩn hoá các hệ thống
truyền động điện và các bộ điều khiển tự động hiện đại và có những đặc tính làm
việc khác nhau.
Trong ứng dụng đó thì việc áp dụng vào mạch nạp ăcquy tự động đang được
sử dụng rộng rãi và có những đặc tính rất ưu việt. Bởi ăcquy là nguồn cấp điện một
chiều cho các thiết bị điện trong công nghiệp cũng như trong đời sống hà...
Đồ án tt nghip Thiết kế máy np ăcquy t động
Lê Th Thy - K7 TĐH
1
Li nói đầu
Đất nước ta đang bước trên con đường công nghip hoá và hin đại hóa đất
nước. Trên con đường đổi mi do Đảng và Nhà nước lãnh đạo, đất nước ta đã đạt
được nhng thành tu quan trng trên mi lĩnh vc. Nước ta là mt nước đang
phát trin và đang dn tiếp cn vi khoa hc k thut hin đại. Nhiu khu công
nghip hin đại, khu chế xut, các nhà máy, công ty s
n xut ra đời phc v cho
nhu cu ca con người. Đi cùng s phát trin đó là nhng ngành đin , đin t , k
thut s… giúp cho ngành công nghip nước ta hin đại hoá vi vic tiếp cn và s
dng đồng lot các thiết b t động.
Nếu như trong thi k đầu đổi mi, chúng ta cơ khí hoá cho các nhà máy, xí
nghip nhm gim nh
sc lao động chân tay ca con người thì ngày nay t động
hoá không nhng gii phóng sc lao động chân tay mà còn gim nh đi mt phn
sc lao động trí óc ca con người.. Chính điu này làm cho t động hoá tr thành
đặc trưng ca nn sn xut công nghip hin đại.
Trong s phát trin mnh m ca khoa hc k thut, ngành t động hoá đã có
nhng bước phát trin nhy v
t. T động hoá được áp dng cho tng máy, ri đến
c dây truyn công ngh ca nhà máy và tiến ti t động hoá c mt ngành sn
xut. Ngành t động hóa dang t khng định mình trong vai trò nâng cao cht
lượng sn phm, tăng năng sut lao động, h giá thành sn phm, s dng hp lý
và tiết kim nguyên nhiên liu mt cách ti đa… t đó có th gi
m chi phí sn xut,
gim vn đầu tư, trên cơ s đó nâng cao được sc cnh tranh cho sn phm làm ra
khi áp dng t động hoá trong sn xut. Để đáp ng nhu cu và th hiếu ca người
tiêu dùng, hu hết các nhà máy ln đều áp dng mô hình t động hoá như nhà máy
xi măng, nhà máy thu đin, nhà máy giy, nhà máy bánh ko, nhà máy dt…
Ngày nay trong công nghip , các mch điu khin ngườ
i ta thường dùngk
thut s vi các chương trình phn mm đơn gin, linh hot và d dàng thay đổi
đồ án điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử công suất - Người đăng: Le Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
đồ án điện tử công suất 9 10 439