Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 3pha

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC

Phaàn I:



GVHD:

TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU CHÆNH

I.

KHAÙI NIEÄM CHUNG:
1.
Ñònh nghóa:
Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô laø duøng caùc bieän phaùp nhaân taïo ñeå thay
ñoåi caùc thoâng soá nguoàn nhö ñieän aùp hay caùc thoâng soá maïch nhö ñieän trôû
phuï, thay ñoåi töø thoâng… Töø ñoù taïo ra caùc ñaëc tính cô môùi ñeå coù nhöõng
toác ñoä laøm vieäc môùi phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Coù hai phöông phaùp ñeå ñieàu
chænh toác ñoä ñoäng cô:
 Bieán ñoåi caùc thoâng soá cuûa boä phaän cô khí töùc laø bieán ñoåi tyû soá
truyeàn chuyeån tieáp töø truïc ñoäng cô ñeán cô caáu maùy saûn suaát.

Bieán ñoåi toác ñoä goùc cuûa ñoäng cô ñieän. Phöông phaùp naøy laøm
giaûm tính phöùc taïp cuûa cô caáu vaø caûi thieän ñöôïc ñaëc tính ñieàu chænh. Vì
vaäy, ta khaûo saùt söï ñieàu chænh toác ñoä theo phöông phaùp thöù hai.
Ngoaøi ra caàn phaân bieät ñieàu chænh toác ñoä vôùi söï töï ñoäng thay ñoåi
toác ñoä khi phuï taûi thay ñoåi cuûa ñoäng cô ñieän.
Veà phöông dieän ñieàu chænh toác ñoä, ñoäng cô ñieän moät chieàu coù
nhieàu öu vieät hôn so vôùi caùc loaïi ñoäng cô khaùc. Khoâng nhöõng noù coù khaû
naêng ñieàu chænh toác ñoä deã daøng maø caáu truùc maïch ñoäng löïc, maïch ñieàu
khieån ñôn giaûn hôn, ñoàng thôøi laïi ñaït chaát löôïng ñieàu chænh cao trong
daõy ñieàu chænh toác ñoä roäng.
2.
Caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñeå ñaùnh giaù heä thoáng ñieàu
chænh toác ñoä:
Khi ñieàu chænh toác ñoä cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän ta caàn chuù yù
vaø caên cöù vaøo caùc chæ tieâu sau ñaây ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa heä thoáng
truyeàn ñoäng ñieän:
a) Höôùng ñieàu chænh toác ñoä:
Höôùng ñieàu chænh toác ñoä laø ta coù theå ñieàu chænh ñeå coù ñöôïc toác ñoä
lôùn hôn hay beù hôn so vôùi toác ñoä cô baûn laø toác ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô
ñieän treân ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân.
b) Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä (Daõy ñieàu chænh):
Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä D laø tæ soá giöõa toác ñoä lôùn nhaát n max vaø
toác ñoä beù nhaát nmin maø ngöôøi ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc taïi giaù trò phuï taûi
laø ñònh möùc: D = nmax/nmin.
Trong ñoù:
- nmax: ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoä beàn cô hoïc.
- nmin: ñöôïc giôùi haïn bôûi phaïm vi cho pheùp cuûa ñoäng cô, thoâng
thöôøng ngöôøi ta choïn nmin laøm ñôn vò.
Phaïm vi ñieàu chænh caøng lôùn thì caøng toát vaø phuï thuoäc vaøo yeâu
caàu cuûa töøng heä thoáng, khaû naêng töøng phöông phaùp ñieàu chænh.
-SVTH:

Trang: 1

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC



GVHD:

c) Ñoä cöùng cuûa ñaëc tính cô khi ñieàu chænh toác ñoä:
Ñoä cöùng:  = ...
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC GVHD:
Phaàn I: TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU CHÆNH
I. KHAÙI NIEÄM CHUNG:
1. Ñònh nghóa:
Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô laø duøng caùc bieän phaùp nhaân taïo ñeå thay
ñoåi caùc thoâng soá nguoàn nhö ñieän aùp hay caùc thoâng soá maïch nhö ñieän trôû
phuï, thay ñoåi töø thoâng… Töø ñoù taïo ra caùc ñaëc tính môùi ñeå coù nhöõng
toác ñoä laøm vieäc môùi phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Coù hai phöông phaùp ñeå ñieàu
chænh toác ñoä ñoäng cô:
Bieán ñoåi caùc thoâng soá cuûa boä phaän khí töùc laø bieán ñoåi tyû soá
truyeàn chuyeån tieáp töø truïc ñoäng cô ñeán cô caáu maùy saûn suaát.
Bieán ñoåi toác ñoä goùc cuûa ñoäng ñieän. Phöông phaùp naøy laøm
giaûm tính phöùc taïp cuûa caáu vaø caûi thieän ñöôïc ñaëc nh ñieàu chænh.
vaäy, ta khaûo saùt söï ñieàu chænh toác ñoä theo phöông phaùp thöù hai.
Ngoaøi ra caàn phaân bieät ñieàu chænh toác ñoä vôùi söï töï ñoäng thay ñoåi
toác ñoä khi phuï taûi thay ñoåi cuûa ñoäng cô ñieän.
Veà phöông dieän ñieàu chænh toác ñoä, ñoäng ñieän moät chieàu coù
nhieàu öu vieät hôn so vôùi caùc loaïi ñoäng khaùc. Khoâng nhöõng noù coù khaû
naêng ñieàu chænh toác ñoä deã daøng maø caáu truùc maïch ñoäng löïc, maïch ñieàu
khieån ñôn giaûn hôn, ñoàng thôøi laïi ñaït chaát löôïng ñieàu chænh cao trong
daõy ñieàu chænh toác ñoä roäng.
2. Caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñeå ñaùnh giaù heä thoáng ñieàu
chænh toác ñoä:
Khi ñieàu chænh toác ñoä cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän ta caàn chuù
vaø caên cöù vaøo caùc chæ tieâu sau ñaây ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa heä thoáng
truyeàn ñoäng ñieän:
a) Höôùng ñieàu chænh toác ñoä:
Höôùng ñieàu chænh toác ñoä laø ta coù theå ñieàu chænh ñeå coù ñöôïc toác ñoä
lôùn hôn hay beù hôn so vôùi toác ñoä baûn laø toác ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng
ñieän treân ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân.
b) Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä (Daõy ñieàu chænh):
Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä D laø soá giöõa toác ñoä lôùn nhaát n
max
vaø
toác ñoä beù nhaát n
min
maø ngöôøi ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc taïi giaù trò phuï taûi
laø ñònh möùc: D = n
max
/n
min
.
Trong ñoù:
- n
max
: ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoä beàn cô hoïc.
- n
min
: ñöôïc giôùi haïn bôûi phaïm vi cho pheùp cuûa ñoäng cô, thoâng
thöôøng ngöôøi ta choïn n
min
laøm ñôn vò.
Phaïm vi ñieàu chænh caøng lôùn thì caøng toát vaø phuï thuoäc vaøo yeâu
caàu cuûa töøng heä thoáng, khaû naêng töøng phöông phaùp ñieàu chænh.
-SVTH: Trang: 1
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 3pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 3pha - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 3pha 9 10 44