Ktl-icon-tai-lieu

đồ án động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Bui Song
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Âäö Aïn Män Hoüc: Thiãút Kãú Âäüng Cå Âäút Trong

GVHD :

Th.S Nguyễn Quang Trung


Låìi noïi âáöu
Kãø tæì khi ra âåìi, âäüng cå âäút trong âaî såïm chiãúm lénh
âæåüc vë trê quan troüng vaì then chäút cuía mçnh trong nãön cäng
nghiãûp cuía thãú giåïi. Noï nhæ nguäön âäüng læûc dáùn âäüng vaì
keïo theo haìng loaût caïc ngaình khaïc phaït triãøn âàûc biãût
ngaình chãú taûo maïy vaì cäng nghiãûp chãú taûo ätä. Ngaìy nay,
sæû phaït triãøn cuía noï ngaìy caìng âa daûng hån, phong phuï hån
vaì dáön dáön theo xu hæåïng sæí dung nàng læåüng saûch. Tuy
nhiãn duì coï phaït triãøn theo xu hæåïng naìo âi næîa thç cuîng
phaíi dæûa trãn nãön taín cå baín cuía caïc män âäüng cå âäút
trong. Laì sinh viãn Cå Khê Giao Thäng âäö aïn thiãút kãú âäüng cå
âäút trong laì män hoüc bàõt buäüc sau khi hoc xong hai män
nguyãn lyï âäüng cå âäút trong vaì phán têch tênh toaïn kãút cáúu
âäüng cå âäút trong nhàòm:
 Giuïp sinh viãn cuîng cäú kiãøm nghiãûm laûi caïc kiãún
thæïc âaî hoüc.
 Giuïp sinh viãn chuí âäüng laìm quen tiãúp cáûn tháût tãú.
 Laì nãön taíng kiãún thæïc, tiãön âãö âãø phaït triãøn caïc
män chuyãn ngaình.
 Giuïp sinh viãn hæïng thuï trong hoüc táûp vaì loìng âam
mã nghãö nghiãûp.
Do coï kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn trong âäö aïn naìy coï
nhiãöu pháön chàõc chàõn seî coï nhiãöu sai xoït, Âãø hoaìn thiãûn
hån vaì hoaìn thaình täút âäö aïn em ráút mong nháûn âæåüc sæû
giuïp âåî chè baío táûn tçnh cuía quê tháöy cä.
Qua âáy, cho em gæíi låìi caïm ån chán thaình âãún quê tháöy
cä âaî hæåïng dáùn ráút táûn tçnh cho chuïng em. Âàûc biãût laì
tháöy Nguyãùn Quang Trung laì ngæåìi træûc tiãúp hæåïng dáùn
ráút táûn tçnh cho em.

SVTH : Nguyãùn Thanh Tuìng - Låïp: 07C4A

Trang: 1

Âäö Aïn Män Hoüc: Thiãút Kãú Âäüng Cå Âäút Trong

GVHD :

Th.S Nguyễn Quang Trung
Em xin chán thaình caïm ån!
Âaì Nàông, ngaìy 15, thaïng 7, nàm
2011
Sinh viãn thæûc hiãûn:
Nguyãùn
Thanh Tuìng

SVTH : Nguyãùn Thanh Tuìng - Låïp: 07C4A

Trang: 2

GVHD :

Âäö Aïn Män Hoüc: Thiãút Kãú Âäüng Cå Âäút Trong

Th.S Nguyễn Quang Trung

Baíng 1 : Caïc thäng säú cho træåïc :
KYÏ
TÃN THÄNG SÄÚ
GIAÏ TRË THÆÏ NGUYÃN
HIÃÛU
Säú xilanh
6
i
Caïch bäú trê

Chæî V

Thæï tæû laìm viãûc

1-5-3-6-2-4

Loaûi nhiãn liãûu

Diesel

Cäng suáút cæûc âaûi

Ne

165

[ Kw ]

Säú voìng quay

n

3740

[ voìng/phuït ]

Tyí säú neïn



18

Säú kyì



4

Âæåìng kênh xilanh

D

82.5

[ mm ]

Haình trçnh piston

S

93.5

[ mm ]

Tham säú kãút cáúu



0.25

Aïp suáút cæûc âaûi
Khäúi læåüng nhoïm
piston
Khäúi læåüng nhoïm
thanh tr...
Âäö Aïn Män Hoüc: Thiãút Kãú Âäüng Cå Âäút Trong GVHD :
Th.S Nguyn Quang Trung

Låìi noïi âáöu
Kãø tæì khi ra âåìi, âäüng âäút trong âaî såïm chiãúm lénh
âæåüc vë trê quan troüng vaì then chäút cuía mçnh trong nãön cäng
nghiãûp cuía thãú giåïi. Noï nhæ nguäön âäüng læûc dáùn âäüng vaì
keïo theo haìng loaût caïc ngaình khaïc phaït triãøn âàûc biãût
ngaình chãú taûo maïy vaì cäng nghiãûp chãú taûo ätä. Ngaìy nay,
sæû phaït triãøn cuía noï ngaìy caìng âa daûng hån, phong phuï hån
vaì ön dáön theo xu hæåïng sæí dung nàng læåüng saûch. Tuy
nhiãn duì coï phaït triãøn theo xu hæåïng naìo âi næîa thç cuîng
phaíi dæûa trãn nãön taín baín cuía caïc män âäüng âäút
trong. Laì sinh viãn Cå Khê Giao Thäng âäö aïn thiãút kãú âäüng
âäút trong laì män hoüc bàõt buäüc sau khi hoc xong hai män
nguyãn lyï âäüng âäút trong vaì phán têch tênh toaïn kãút cáúu
âäüng cå âäút trong nhàòm:
Giuïp sinh viãn cuîng cäú kiãøm nghiãûm laûi caïc kiãún
thæïc âaî hoüc.
Giuïp sinh viãn chuí âäüng laìm quen tiãúp cáûn tháût tãú.
Laì nãön taíng kiãún thæïc, tiãön âãö âãø phaït triãøn caïc
män chuyãn ngaình.
Giuïp sinh viãn hæïng thuï trong hoüc táûp vaì loìng âam
mã nghãö nghiãûp.
Do coï kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn trong âäö aïn naìy coï
nhiãöu pháön chàõc chàõn seî coï nhiãöu sai xoït, Âãø hoaìn thiãûn
hån vaì hoaìn thaình täút âäö aïn em ráút mong nháûn âæåüc sæû
giuïp âåî chè baío táûn tçnh cuía quê tháöy cä.
Qua âáy, cho em gæíi låìi caïm ån chán thaình âãún quê tháöy
â hæåïng dáùn ráút táûn tçnh cho chuïng em. Âàûc biãût laì
tháöy Nguyãùn Quang Trung laì ngæåìi træûc tiãúp hæåïng dáùn
ráút táûn tçnh cho em.
SVTH : Nguyãùn Thanh Tuìng - Låïp: 07C4A Trang: 1
đồ án động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án động cơ đốt trong - Người đăng: Bui Song
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
đồ án động cơ đốt trong 9 10 835