Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án hóa dầu

Được đăng lên bởi dunghuyen21
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hịu ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô loại hai tháp năng suất 6,7 triệu tấn/năm

Sinh viên thực hiện:

Lê Văn Đức

20103090

Nguyễn Văn Dũng

20125919

Tuần

Nhiệm vụ

27

Phần I. Tổng quan về lý thuyết
Chương I. Nguyên liệu dầu thô
Chương II. Chưng cất dầu thô
1. Mục đích và ý nghĩa của quá trình chưng cất dầu thô
2. Các sơ đồ công nghệ
3. Cơ sở lý thuyết của quá trình chưng cất dầu thô
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất
Chương III. Sản phẩm của quá trình chưng cất
Chương IV. Sơ đồ công nghệ và chế độ công nghệ của quá
trình chưng cất
1. Sơ đồ công nghệ chưng cất AD với bay hơi một lần
2. Sơ đồ chưng cất AD với bay hơi hai lần
3. Lựa chọn dây chuyền công nghệ.
Chương V. Thiết bị chính của sơ đồ chưng cất
Phần II. Tính toán thiết kế công nghệ
1. Tính cân bằng vật chất
Tính toán thiết bị chính trong dây chuyền
Vẽ sơ đồ công nghệ
Vẽ thiết bị chính
Chỉnh sửa, hoàn thiện
Nộp đồ án

30

31
32, 35
36, 37
38
39,40
41
42

Xác nhận của
thầy hướng dẫn

...
Hịu ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô loại hai tháp năng suất 6,7 triệu tấn/năm
Sinh viên thực hiện: Lê Văn Đức 20103090
Nguyễn Văn Dũng 20125919
Tuần Nhiệm vụ Xác nhận của
thầy hướng dẫn
27 Phần I. Tổng quan về lý thuyết
Chương I. Nguyên liệu dầu thô
Chương II. Chưng cất dầu thô
1. Mục đích và ý nghĩa của quá trình chưng cất dầu thô
2. Các sơ đồ công nghệ
3. Cơ sở lý thuyết của quá trình chưng cất dầu thô
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất
Chương III. Sản phẩm của quá trình chưng cất
30 Chương IV. Sơ đồ công nghệ và chế độ công nghệ của quá
trình chưng cất
1. Sơ đồ công nghệ chưng cất AD với bay hơi một lần
2. Sơ đồ chưng cất AD với bay hơi hai lần
3. Lựa chọn dây chuyền công nghệ.
31 Chương V. Thiết bị chính của sơ đồ chưng cất
32, 35 Phần II. Tính toán thiết kế công nghệ
1. Tính cân bằng vật chất
36, 37 Tính toán thiết bị chính trong dây chuyền
38 Vẽ sơ đồ công nghệ
39,40 Vẽ thiết bị chính
41 Chỉnh sửa, hoàn thiện
42 Nộp đồ án
Đồ án hóa dầu - Người đăng: dunghuyen21
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án hóa dầu 9 10 819