Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kết cấu bê tông 2

Được đăng lên bởi huynhkimthong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 25 lần
GVHD: Hoaøng Duy Laân

Ñoà aùn Beâ toâng coát theùp 2

Phaàn I

TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN
I) Sô ñoà tính:
 Xeùt moät oâ baûn saøn ta coù:
l2
4.9
=
= 2.33 > 2 ⇒ oâ baûn thuoäc loaïi baûn daàm.
l1
2 .1
Baûn laøm vieäc theo moät phöông theo phöông caïnh ngaén. Khi tính toaùn caét
theo phöông caïnh ngaén moät daûi coù beà roäng b = 1m, xem baûn nhö moät daàm
lieân tuïc nhieàu nhòp, goái töïa laø töôøng vaø caùc daàm phuï.
 Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc cho caùc caáu kieän:
 Sô boä choïn chieàu daøy cuûa baûn saøn:
D
hb =
.L1
Theo coâng thöùc:
m
m = 30  35 ñoái vôùi baûn daàm.
D = 0.8  1.4 phuï thuoäc vaøo taûi troïng.
1
hb =
.2100 = 70
30
Choïn hb = 70
 Sô boä choïn tieát dieän daàm phuï:
•

Chieàu cao:
1 
1 
1
1
h dp =  ÷
.L 2 =  ÷
.4900 = ( 245 ÷ 610 )
 8 20 
 8 20 

Choïn hdp = 300
•

Chieàu roäng:

1 1
1 1
b dp =  ÷ .h dp =  ÷ .300 = (100 ÷150 )
2 3

2 3

Choïn bdp = 200
 Sô boä choïn tieát dieän daàm chính:
•

Chieàu cao:

1 
1 
 1
 1
h dp = 
÷
÷
.3L 1 = 
.3x2100 = ( 485 ÷ 630 )
10 13 
10 13 

Choïn hdp = 500
•

Chieàu roäng:

1 1
1 1
b dp =  ÷ .h dp =  ÷ .500 = (167 ÷ 250 )
2 3
2 3

Choïn bdp = 300

SVTH : Nguyeãn Phuù Haûi − XOO3774



Trang: 1

GVHD: Hoaøng Duy Laân

Ñoà aùn Beâ toâng coát theùp 2

300
c=120
hb
 

h 
dp
Lo b
 
2100

150

bdp
 

Lo
 
2100

bdp
 

Lo
 
2100

bd p
 

A

Lo
 
2100

bdp
 

Lo

2100

B

 Xaùc ñònh chieàu daøi nhòp:
 Phaàn saøn ñaët vaøo töôøng choïn: c = 120
 Chieàu daøi nhòp ôû hai ñoaïn bieân:
h b dp c
L ob = L1 − t −
+
2
2
2
Trong ñoù:
ht : Chieàu daøy töôøng
ht = 300
hdp = 200
vaø
c = 120
L ob = 2.1 −

0.3 0.2 0.12
−
+
= 1.91 (m)
2
2
2

 Chieàu daøi caùc nhòp giöõa:
Lo = L1 – bdp = 2.1 – 0.2 = 1.9 (m)
1.91 − 1.9
.100% = 0.53%
1. 9
 Sô ñoà tính cuûa baûn saøn:

Cheânh leäch giöõa caùc nhòp :

L ob

Lo

Lo

A

Lo

Lo

Lo

B

II) Taûi troïng taùc duïng leân baûn saøn:
1. Tónh taûi:
Goàm troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn nhö sau:

Gaïch Ceramic 300x300x10 mm
Lôùp vöõa loùt daøy 30mm
Baûn BTCT daøy 70 mm
Lôùp vöõa traùt daøy 15 mm

Troïng löôïng baûn saøn ñöôïc tính nhö sau:
gi (kg/m2

δ(m)

γ(kg/m3)

gic (kg/m2)

n

– Gaïch Ceramic

0.01

2000

20

1.1

22

– Lôùp vöõa loùt

0.03

1800

54

1.2

64.8

Caáu taïo

SVTH : Nguyeãn Phuù Haûi − XOO3774

)



Trang: 2

GVHD: Hoaøng Duy Laân

Ñoà aùn Beâ toâng coát theùp 2
– Baûn BTCT

0.07

2500

175

1.1

192.5

– Lôùp vöõa traùt

0.015

1800

27

1.2

32.4

Toång coäng
Vôùi :
vaø

311.7
gic =

δi x γ i

(kg...
Ñoà aùn Beâ toâng coát theùp 2 GVHD: Hoaøng Duy Laân


I) Sô ñoà tính:

!
"
#
#
$
!%"
&%'
$"%(()"
*#+,-%
#.,/012/012+23%4,53
/012+23-,62$!780-
#,*+,*9/72:,0+#012.-/*+%
;91<501:*<,
1+,*-=*
20
!
>%
?
=
$(@(A;:,.1,-%
?$@%B!%'/*+*.,6+2%
C@"!@@%
(@
!
==
D+
$C@
1+,:-,-/*+
D,*
"-/
>%
"@
!
B
!
÷=
$
'&@@%
"@
!
B
!
÷
$
( )
E!@"'A
÷
D+
-/
$(@@
D,*62
-/-/
%
(
!
"
!
÷=
$
$
( )
!A@!@@
÷
D+
-/
$"@@
1+,:-,-5
D,*
!-/
>(%
!(
!
!@
!
÷=
$
"!@@8(%
!(
!
!@
!
÷
$
( )
E(@'BA
÷
D+
-/
$A@@
D,*62
-/-/
%
(
!
"
!
÷=
$
$
( )
"A@!EC
÷
D+
-/
$(@@
SVTH : Nguyeãn Phuù Haûi XOO3774
Trang: 1
Đồ án kết cấu bê tông 2 - Trang 2
Đồ án kết cấu bê tông 2 - Người đăng: huynhkimthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đồ án kết cấu bê tông 2 9 10 211