Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án khai thác mỏ than dốc

Được đăng lên bởi docbuoc1510
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 6801 lần   |   Lượt tải: 31 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRẦN THANH HIỆP

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỂ GIẢM TỔN THẤT
TRONG KHAI THÁC THAN CÁC VỈA DÀY DỐC
NGHIÊNG CHỐNG GIỮ BẰNG GIÁ ZH 1600-16-24ZL;
GIÁ XDY TẠI CÔNG TY THAN QUANG HANH-TKV

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2010

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRẦN THANH HIỆP

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ ĐỂ GIẢM TỔN THẤT TRONG KHAI THÁC THAN
CÁC VỈA DÀY DỐC NGHIÊNG CHỐNG GIỮ BẰNG GIÁ ZH 1600-1624ZL; GIÁ XDY TẠI CÔNG TY THAN QUANG HANH-TKV
Chuyên ngành: Khai thác Mỏ
Mã số đề tài: 60.53.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS-TS. Trần Văn Thanh

HÀ NỘI- 2010

3

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các s ố
liệu, tài liệu trong luận văn là trung thực và kết quả nghiên cứu trong luận
văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.
Tác giả luận văn

Trần Thanh Hiệp

4
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ TỔN THẤT
THAN TRONG KHAI THÁC CÁC VỈA DÀY
DỐC NGHIÊNG Ở CÔNG TY THAN QUANG
HANH
1.1
Đặc điểm điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ
1.1.1
Đặc điểm tự nhiên, xã hội
1.1.2
Đặc điểm địa chất khu mỏ Quang Hanh

Trang
1
2
3
8
9
11
14
14
14
14

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Kiến tạo
Đặc điểm cấu tạo các vỉa than
Đặc điểm cấu tạo đá vách và đá trụ vỉa than

14
15
16

1.1.4

Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình

17

1.1.4.1

Đặc điểm địa chất thủy văn

17

1.1.4.2

Đặc điểm địa chất công trình

19

1.1.5

Khí mỏ

20

1.2

Đánh giá tổng hợp đặc điểm điều kiện địa chất các
khu vực vỉa dày dốc nghiêng của Công ty than
Quang Hanh

21

1.2.1

Phương pháp đánh giá

21

1.2.2

Nội dung đánh giá

21

1.2.2.1

Yếu tố sản trạng vỉa

21

1.2.2.2

Tính chất đá vách và đá trụ vỉa

24

1.2.2.3

Mức độ phá hủy kiến tạo

25

1.2.3

Kết quả đánh giá phân loại trữ lượng các khu vực vỉa
dày dốc nghiêng Công ty than Quang Hanh

26

5

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Hiện trạng khai thác và tổn thất than tại các vỉa dày
dốc nghiêng ở Công ty than Quang Hanh.
Hiện trạng khai thác các vỉa dày dốc nghiêng ở Công
ty than Quang Hanh
Hệ thống mở vỉa, chuẩn bị
Công nghệ khai thác, phương pháp bảo vệ lò chuẩn
bị

29
29
29
29

1.3.1.3

Công nghệ khấu than

33

1.3.2

Hiện trạng tổn thất than trong khai thác các vỉa dày
dốc nghiêng ở Công ty than Quang Hanh

33

1.3.2.1

Phương pháp phân tích, đánh...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
TRẦN THANH HIỆP
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỂ GIẢM TỔN THẤT
TRONG KHAI THÁC THAN CÁC VỈA DÀY DỐC
NGHIÊNG CHỐNG GIỮ BẰNG GIÁ ZH 1600-16-24ZL;
GIÁ XDY TẠI CÔNG TY THAN QUANG HANH-TKV
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2010
Đồ án khai thác mỏ than dốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án khai thác mỏ than dốc - Người đăng: docbuoc1510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Đồ án khai thác mỏ than dốc 9 10 820