Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án: Khử nhiễu

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4894 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ALU(Arithmetic - Logic Unit): Đơn vị số học - logic.
AM( Amplitude Modulation): Điều biên.
APA( Affine Projection Algorithm): Thuật toán hình chiếu quan hệ.
CCS( Code Composer Studio): Phần mềm soạn mã, để chạy card DSK.
CPU( Central Processing Unit): Đơn vị xử lý trung tâm.
CSR( Control Status Register): Thanh ghi trạng thái điều khiển.
DC( DeCode): Giải mã lệnh.
DC( Direct Current): Dòng một chiều.
DP( DisPath): Gởi lệnh.
DSK( DSP Starter Kit): Board mạch để thử nghiệm chương trình DSP.
DSP( Digital Signal Processing): Xử lý tín hiệu số.
EDMA( Enhanced Direct Memory Access): Truy cập bộ nhớ trực tiếp mở rộng.
EMIF( External Memory Interface): Giao diện bộ nhớ ngoài.
EP( Execute Packet): Gói lệnh thực thi.
FIR( Finite Impulse Respone): Đáp ứng xung hữu hạn.
FM( Frequency Modulation): Điều tần.
FP( Fetch Packet): Gói lệnh được tìm về.
GIE( Global Interrupt Enable): Cho phép ngắt toàn cục.
HPI( Host - Port Interface): Giao diện cổng - chủ( CPU máy tính).
ID( IDentify): Chỉ số nhận dạng.
IE( Interrupt Enable): Cho phép ngắt.
IER( Interrupt Enable Register): Thanh ghi cho phép ngắt.
IFR( Interrupt Flag Register): Thanh ghi cờ ngắt.
IIR( Infinite Impulse Respone): Đáp ứng xung vô hạn.
LMS( Least Mean Square ): Bình phương trung bình nhỏ nhất.
McBSP( Multi-channel Buffered Serial Ports): Các cổng đệm nối tiếp đa kênh.
MIPS( Million Instructions Per Second): Triệu lệnh trên giây.
MSD( Mean Square Deviation): Độ lệch bình phương trung bình.
MSE( Mean Square Error): Sai số bình phương trung bình.
NLMS( Normalized Least Mean Square): Đơn giản hóa LMS.
PC( Personal Computer): Máy tính cá nhân.
PCM( Pulse Code Modulation): Điều chế xung mã.
PG( Program address Generate): Tạo địa chỉ lệnh.
PR( Program fetch packet Receive): Nhận gói lệnh tìm được.
PS( Program address Send): Gởi địa chỉ lệnh.
PW( Program access ready to Wait): Sẵn sàng truy cập lệnh.
RLS( Recursive Least Square): Bình phương bé nhất đệ quy.
ROC( Region Of Convergence): Miền hội tụ.
SNR( Signal Noise Rate): Tỷ số tín hiệu trên nhiễu.

2

TI( Texas Instruments): Hãng Texas Instruments.
VLIW( Very Long Instruction Word): Độ dài từ lệnh rất lớn.
WSS( Wide Sense Stationary): Dừng theo nghĩa rộng.

Måí âáöu
Chúng ta cần trao đổi các thông tin mang tính chính xác của sự vật, hiện
tượng, mặt khác chúng ta cũng mong muốn tiếp nhận các tín hiệu mà mỗi nguời cần
quan tâm riêng nhưng không làm mất đi tính trung thực của nguồn gốc thông tin, và
cũng có khi chúng ta cần những thông tin mà kh...
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ALU(Arithmetic - Logic Unit): Đơn vị số học - logic.
AM( Amplitude Modulation): Điều biên.
APA( Affine Projection Algorithm): Thuật toán hình chiếu quan hệ.
CCS( Code Composer Studio): Phần mềm soạn mã, để chạy card DSK.
CPU( Central Processing Unit): Đơn vị xử lý trung tâm.
CSR( Control Status Register): Thanh ghi trạng thái điều khiển.
DC( DeCode): Giải mã lệnh.
DC( Direct Current): Dòng một chiều.
DP( DisPath): Gởi lệnh.
DSK( DSP Starter Kit): Board mạch để thử nghiệm chương trình DSP.
DSP( Digital Signal Processing): Xử lý tín hiệu số.
EDMA( Enhanced Direct Memory Access): Truy cập bộ nhớ trực tiếp mở rộng.
EMIF( External Memory Interface): Giao diện bộ nhớ ngoài.
EP( Execute Packet): Gói lệnh thực thi.
FIR( Finite Impulse Respone): Đáp ứng xung hữu hạn.
FM( Frequency Modulation): Điều tần.
FP( Fetch Packet): Gói lệnh được tìm về.
GIE( Global Interrupt Enable): Cho phép ngắt toàn cục.
HPI( Host - Port Interface): Giao diện cổng - chủ( CPU máy tính).
ID( IDentify): Chỉ số nhận dạng.
IE( Interrupt Enable): Cho phép ngắt.
IER( Interrupt Enable Register): Thanh ghi cho phép ngắt.
IFR( Interrupt Flag Register): Thanh ghi cờ ngắt.
IIR( Infinite Impulse Respone): Đáp ứng xung vô hạn.
LMS( Least Mean Square ): Bình phương trung bình nhỏ nhất.
McBSP( Multi-channel Buffered Serial Ports): c cổng đệm nối tiếp đa kênh.
MIPS( Million Instructions Per Second): Triệu lệnh trên giây.
MSD( Mean Square Deviation): Độ lệch bình phương trung bình.
MSE( Mean Square Error): Sai số bình phương trung bình.
NLMS( Normalized Least Mean Square): Đơn giản hóa LMS.
PC( Personal Computer): Máy tính cá nhân.
PCM( Pulse Code Modulation): Điều chế xung mã.
PG( Program address Generate): Tạo địa chỉ lệnh.
PR( Program fetch packet Receive): Nhận gói lệnh tìm được.
PS( Program address Send): Gởi địa chỉ lệnh.
PW( Program access ready to Wait): Sẵn sàng truy cập lệnh.
RLS( Recursive Least Square): Bình phương bé nhất đệ quy.
ROC( Region Of Convergence): Miền hội tụ.
SNR( Signal Noise Rate): Tỷ số tín hiệu trên nhiễu.
1
Đồ án: Khử nhiễu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án: Khử nhiễu - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Đồ án: Khử nhiễu 9 10 478