Ktl-icon-tai-lieu

đồ án mạng điện

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Âäö aïn män hoüc: Maûng Âiãûn
GVHD: ThS. Tráön Ngoüc Do

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
  
Ngaìy nay âiãûn nàng âæåüc sæí duûng ráút räüng raîi
trong moüi ngaình kinh tãú quäúc dán. Âiãûn nàng phuûc vuû
âàõc læûc trong saín xuáút sinh hoaût âåìi säúng cuía con
ngæåìi. Trong mäüt tæång lai gáön viãûc saín xuáút, phán
phäúi vaì sæí duûng âiãûn âæåüc tàng cæåìng maûnh meî hån
næîa. Âi âäi våïi viãûc phaït triãøn caïc nguäön âiãûn thç viãûc
phaíi âaím baío cung cáúp âiãûn liãn tuûc vaì tin cáûy laì mäüt
yãúu täú haìng âáöu âäúi våïi lénh væûc cung cáúp âiãûn hiãûn
nay. Âiãöu naìy âàût ra nhæîng nhiãûm vuû quan troüng âäúi
våïi caïc kyî sæ ngaình Hãû Thäúng Âiãûn.
Chênh vç thãú, laì mäüt sinh viãn ngaình Hãû Thäúng Âiãûn
khi âæåüc giao nhiãûm vuû thiãút kãú âäö aïn män hoüc
Maûng Âiãûn våïi âãö taìi: “Thiãút kãú maûng âiãûn khu
væûc cung cáúp cho caïc häü tiãu thuû tæì thanh goïp
cao aïp cuía nhaì maïy âiãûn”. Thäng qua sæû hæåïng dáùn
cuía tháöy giaïo ThS. Tráön Ngoüc Do cuìng våïi caïc kiãún
thæïc têch luîy âæåüc tæì caïc tháöy cä giaïo trong Bäü Män:
Maûng Âiãûn - Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
truyãön âaût. Tæì nhæîng kiãún thæïc âoï våïi sæû hæåïng
dáùn cuía tháöy giaïo, em âaî hoaìn thaình âãö taìi âäö aïn män
hoüc cuía mçnh. Song trong quaï trçnh thæûc hiãûn âãö taìi vaì
khaí nàng tiãúp nháûn coìn haûn chãú nãn âãö taìi cuía em
khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Qua âáy em mong nháûn
âæåüc âoïng goïp quyï baïu cuía tháöy cä vaì baûn beì âãø em
hoaìn thiãûn täút âãö taìi cuía mçnh.
Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî cuía
caïc tháöy cä vaì baûn beì, âàûc biãût baìy toí loìng biãút ån
sáu sàõc vaì chán tçnh âãún tháöy giaïo ThS. Tráön Ngoüc Do,
tháöy âaî táûn tçnh hæåïng dáùn, giuïp âåî vaì taûo moüi âiãöu
kiãûn âãø em hoaìn thiãûn âãö taìi cuía mçnh.
Âaì Nàông, ngaìy 22 thaïng 04 nàm 2012.
Sinh viãn thæûc hiãûn
Lã Thanh Tuáún

SVTH: Lã Thanh Tuáún _ Låïp 09D2

Trang: 1

Âäö aïn män hoüc: Maûng Âiãûn
GVHD: ThS. Tráön Ngoüc Do

CHÆÅNG I:
ÂËNH PHÆÅNG THÆÏC VÁÛN HAÌNH CUÍA CAÏC
NHAÌ MAÏY
CÁN BÀÒNG CÄNG SUÁÚT TRONG HÃÛ THÄÚNG
BUÌ SÅ BÄÜ CÄNG SUÁÚT PHAÍN KHAÏNG
I - BAÍNG SÄÚ LIÃÛU CAÏC PHUÛ TAÍI:
Caïc säú liãûu
Phuû taíi cæûc âaûi
(MW)
Hãû säú cäng suáút
(cos)
Mæïc âaím baío cung
cáúp âiãûn
Yãu cáöu âiãöu chènh
âiãûn aïp
Âiãûn aïp âënh mæïc
maûng thæï cáúp

Caïc häü tiãu thuû
2
3
4
5
24
21
23
19

1
30
0,8

0,8

I

0,7
5
I

KT

KT

6
26

0,8

0,8

III

0,7
5
I

III

I

T

KT

T

KT

22 KV

II - CÁN BÀÒNG CÄNG SUÁÚT SÅ BÄÜ:

Cán bàòng cäng suá...
Âäö aïn män hoüc: Maûng Âiãûn
GVHD: ThS. Tráön Ngoüc Do
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
 
Ngaìy nay âiãûn nàng âæåüc sæí duûng ráút räüng raîi
trong moüi ngaình kinh ú quäúc dán. Âiãûn nàng phuûc vuû
âàõc læûc trong saín xuáút sinh hoaût âåìi úng cuía con
ngæåìi. Trong mäüt tæång lai gáön viãûc saín xuáút, phán
phäúi vaì sæí duûng âiãûn âæåüc tàng cæåìng maûnh meî hån
næîa. Âi âäi våïi viãûc phaït triãøn caïc nguäön âiãûn thç viãûc
phaíi âaím baío cung cáúp âiãûn liãn tuûc v tin cáûy laì mäüt
yãúu täú haìng âáöu âäúi våïi lénh væûc cung cáúp âiãûn hiãûn
nay. Âiãöu naìy âàût ra nhæîng nhiãûm vuû quan troüng âäúi
våïi caïc kyî sæ ngaình Hãû Thäúng Âiãûn.
Chênh vç thãú, l mäüt sinh viãn ngaình Hãû Thäúng Âiãûn
khi âæåüc giao nhiãûm vuû thiãút kãú âäö aïn män hoüc
Maûng Âiãûn våïi âãö taìi: “Thiãút kãú maûng âiãûn khu
væûc cung cáúp cho caïc häü tiãu thuû tæì thanh goïp
cao aïp cuía nhaì maïy âiãûn”. Thäng qua sæû hæåïng dáùn
cuía tháöy giaïo ThS. Tráön Ngoüc Do cuìng våïi caïc kiãún
thæïc têch luîy âæåüc tæì caïc tháöy giaïo trong Bäü Män:
Maûng Âiãûn - Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
truyãön âaût. Tæì nhæîng kiãún thæïc âoï våïi sæû hæåïng
dáùn cuía tháöy giaïo, em âaî hoaìn thaình âãö taìi âäö aïn män
hoüc cuía mçnh. Song trong quaï trçnh thæûc hiãûn âãö taìi vaì
khaí nàng tiãúp nháûn coìn haûn chãú nãn âãö taìi cuía em
khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Qua âáy em mong nháûn
âæåüc âoïng goïp qu baïu cuía tháöy vaì baûn beì âãø em
hoaìn thiãûn täút âãö taìi cuía mçnh.
Cuäúi cuìng em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî cuía
caïc tháöy vaì baûn beì, âàûc biãût baìy toí loìng biãút ån
sáu sàõc vaì chán tçnh âãún tháöy giaïo ThS. Tráön Ngoüc Do,
tháöy âaî táûn tçnh hæåïng dáùn, giuïp âåî vaì taûo moüi âiãöu
kiãûn âãø em hoaìn thiãûn âãö taìi cuía mçnh.
Âaì Nàông, ngaìy 22 thaïng 04 nàm 2012.
Sinh viãn thæûc hiãûn
Lã Thanh Tuáún
SVTH: Lã Thanh Tuáún _ Låïp 09D2
Trang: 1
đồ án mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án mạng điện - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
đồ án mạng điện 9 10 933