Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy công cụ

Được đăng lên bởi Vũ Huy Tiến
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án thiết kế máy công cụ

GVHD:ThS Lê Đức Bảo

Lời nói đầu
Để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một Quốc Gia giầu mạnh,văn
minh và công bằng,cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng là thúc đẩy
nền kinh tế phát triển.Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi nền sản xuất công
nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao,mà trong đó phần lớn sản phẩm công
nghiệp được tạo ra thông qua các máy công cụ và dụng cụ công nghi ệp.Chất
lượng của các loại máy công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản
phẩm ,năng suất ,tính đa dạng và trình độ kỹ thuật của nghành cơ khí riêng và
của nghành công nghiệp nói chung.Vì vậy vai trò của máy công cụ là hết sức
quan trọng nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như ở nước ta hiện
nay.Nó dùng để sản xuất ra các chi tiết máy khác,nghĩa là chế tạo ra tư li ệu s ản
xuất nhằm thúc đẩy cơ khí hóa tự động hóa nền kinh tế quốc dân.
Với vai trò quan trọng như vậy thì việc lắm bắt phương thức sử dụng cũng
như khả năng tính toán thiết kế,chế tạo và tối ưu hóa các máy cắt kim loại la
một yêu cầu cấp thiết đối với người làm công tác kỹ thuật trong lĩnh vực cơ
khí.Có như vậy chúng ta mới đạt được các yêu cầu kỹ thuật,năng suất trong quá
trình chế tạo các sản phẩm cơ khí nói riêng và các sản phẩm công nghiệp nói
chung.
Vì lý do trên việc hoàn thành đồ án môn học “ Thiết kế máy cắt kim loại” là
hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên nghành cơ khí.Qua đó nó sẽ giúp cho
sinh viên lắm bắt được những bước tính toán thiết kế các máy cắt kim loại cơ
bản,đồng thời phục vụ cho việc tiếp cận thực tế một cách dễ dàng khi ra công
tác ,ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho việc nghiên cứa cải tiến và hiện đại hóa
các máy cắt kim loại.
Để hoàn thành đồ án môn học này,ngoài sự cố gắng học hỏi và làm việc
nghiêm túc của em còn có sự hướng dẫn tận tính tình của thầy TS Lê Đức Bảo và
một số thầy cô trong bộ môn Máy và ma sát học Trường Đại Học Bách Khoa Hà
Nội.Qua đây em xin cảm ơn các thầy cơ đã có những ý kiến đóng góp giúp em
hoàn thành đồ án môn học này.
Tuy em đã có sự cố gắng rất nhiều trong việc tham khảo học hỏi để thực
hiện đồ án này nhưng do thời gian thực hiện có hạn và tài liệu tham kh ảo còn
hạn chế do vậy khó tránh khỏi thiếu sót.Em mong muốn được sự chỉ bảo của
các thầy cô để em có thể thực hiện tốt hơn trong các lĩnh vực có liên quan sau
này.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà N ội th ắng 4 năm 2014
Sinh viên th ực hi ện

1
Sinh viên: Nguyễn Văn Hiếu

Lớp KTCK05 - k55

Đồ án thiết kế máy công cụ

GVHD:ThS Lê Đức Bảo

Nguy ễn Văn Hi ếu

THUY...
Đồ án thiết kế máy công cụ GVHD:ThS Lê Đức Bảo
Li nói đ u
Đ y d ng đ t n c Vi t Nam tr thành m t Qu c Gia gi u m nh,văn ướ
minh và công b ng,c n ph i gi i quy t m t nhi m v r t quan tr ng là thúc đ y ế
n n kinh t phát tri n.Gi i quy t nhi m v này đòi h i n n s n xu t công ế ế
nghi p ph i phát tri n v i nh p đ cao,mà trong đó ph n l n s n ph m công
nghi p đ c t o ra thông qua các máy công c và d ng c công nghi p.Ch t ượ
l ng c a các lo i máy công c nh h ng r t nhi u đ n ch t l ng s n ượ ưở ế ượ
ph m ,năng su t ,tính đa d ng và trình đ kỹ thu t c a nghành c khí riêng và ơ
c a nghành công nghi p nói chung.Vì v y vai trò c a máy công c là h t s c ế
quan tr ng nh t là đ i v i m t n n kinh t đang phát tri n nh n c ta hi n ế ư ướ
nay.Nó dùng đ s n xu t ra các chi ti t máy khác,nghĩa là ch t o ra t li u s n ế ế ư
xu t nh m thúc đ y c khí hóa t đ ng hóa n n kinh t qu c dân. ơ ế
V i vai trò quan tr ng nh v y thì vi c l m b t ph ng th c s d ng cũng ư ươ
nh kh năng tính toán thi t k ,ch t o và t i u hóa các máy c t kim lo i la ư ế ế ế ư
m t yêu c u c p thi t đ i v i ng i làm công tác kỹ thu t trong lĩnh v c c ế ườ ơ
khí.Có nh v y chúng ta m i đ t đ c các yêu c u kỹ thu t,năng su t trong quá ư ượ
trình ch t o các s n ph m c khí nói riêng và các s n ph m công nghi p nói ế ơ
chung.
Vì lý do trên vi c hoàn thành đ án môn h c “ Thi t k y c t kim lo i” là ế ế
h t s c quan tr ng đ i v i m i sinh viên nghành c khí.Qua đó nó sẽ giúp cho ế ơ
sinh viên l m b t đ c nh ng b c tính toán thi t k các máy c t kim lo i c ượ ư ế ế ơ
b n,đ ng th i ph c v cho vi c ti p c n th c t m t cách d dàng khi ra công ế ế
tác ,ngoài ra nó còn t o đi u ki n cho vi c nghiên c a c i ti n và hi n đ i hóa ế
các máy c t kim lo i.
Đ hoàn thành đ án môn h c này,ngoài s c g ng h c h i và làm vi c ự ố
nghiêm túc c a em còn có s h ng d n t n tính tình c a th y TS Lê Đ c B o và ư
m t s th y cô trong b môn Máy và ma sát h c Tr ng Đ i H c Bách Khoa Hà ư
N i.Qua đây em xin c m n các th y c đã có nh ng ý ki n đóng góp giúp em ơ ơ ế
hoàn thành đ án môn h c này.
Tuy em đã có s c g ng r t nhi u trong vi c tham kh o h c h i đ th c
hi n đ án này nh ng do th i gian th c hi n có h n và tài li u tham kh o còn ư
h n ch do v y khó tránh kh i thi u sót.Em mong mu n đ c s ch b o c a ế ế ượ
các th y cô đ em có th th c hi n t t h n trong các lĩnh v c có liên quan sau ơ
y.
Em xin chân thành c m n! ơ
Hà N i th ng 4 năm 2014
Sinh viên th c hi n
1
Sinh viên: Nguyễn Văn Hiếu Lớp KTCK05 - k55
Đồ án máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy công cụ - Người đăng: Vũ Huy Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Đồ án máy công cụ 9 10 442