Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ MÁY TIỆN 1K62

Được đăng lên bởi sang9868
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 5679 lần   |   Lượt tải: 28 lần
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ®å ¸n
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Th¸i Nguyªn, ngµy . . . th¸ng . . . n¨m 2011
Gi¸o viªn híng dÉn

NguyÔn ThuËn

NhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm ®å ¸n
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
...............................
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ®å ¸n







Th¸i Nguyªn, ngµy . . . th¸ng . . . n¨m 2011
Gi¸o viªn híng dÉn
NguyÔn ThuËn
NhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm ®å ¸n







Th¸i Nguyªn, ngµy . . . th¸ng . . . n¨m 2010
Gi¸o viªn chÊm ®å ¸n

ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ MÁY TIỆN 1K62 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ MÁY TIỆN 1K62 - Người đăng: sang9868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ MÁY TIỆN 1K62 9 10 700