Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy Giặt môn học Điều khiển Logic

Được đăng lên bởi xuanvinh11d3
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ÁN I U KHI N LOGIC
CH

GVHD: NGUY N TH KIM TRÚC

NG 1: T NG QUAN V MÁY GI T
(WASHING MACHINE)

A. GI I THI U V MÁY GI T
Máy gi t là m t ng d ng i n hình c a k thu t t
ng hóa trong i s ng
sinh ho t. T khi ra i lo i máy này ã giúp con ng i gi m gánh n ng lao ng, ti t
ki m th i gian, ti t ki m ch t t y r a... Góp ph n mang l i nh ng ni m vui, h nh
phúc cho con ng i. Sau ây chúng ta s tìm hi u vài nét c b n v lo i máy này.

Washing machine
I/-Các s li u k thu t máy gi t:
1.Dung l ng máy: ( kg)
-Là kh i l ng l n nh t
gi t khô mà máy có th gi t
c trong m t l n.
2.Áp su t ngu n cung c p n c:(kg/cm2)
-Th ng có tr s t 0,3 n 8kg/cm2
3.M c n c trong thùng: (lít)
Tùy theo t ng lo i máy gi t mà l ng n c cho vào thùng khác nhau
i v i máy gi t gia ình l ng n c n p vào thùng gi t cho 1 l n thao tác g m:
-5 m c:
25-30-37-45-51.
-3 m c:
30-37-45.
4.L ng n c tiêu t n cho c quá trình gi t:
- Th ng t 150 n 220 lít, ng v i ch ng trình gi t bình th ng, g m m t l n gi t
và ba l n gi .
5.Công su t ng c i n:
SVTH: LÊ NG C HÀ

Trang: 1

ÁN I U KHI N LOGIC

GVHD: NGUY N TH KIM TRÚC

- Có các lo i t 120-150W
6. i n áp ngu n cung c p:
-Máy gi t công nghi p :380V xoay chi u/ 50Hz/ 3 pha
-Máy gi t gia ình : 220V xoay chi u/ 50Hz/ 1 pha.
7. Công su t gia nhi t:
-V i các máy có b ph n gia nhi t khi gi t thì có ghi thêm công su t tiêu th .
II/- Nguyên lý làm vi c:
Các máy gi t u th c hi n các công vi c gi t, gi , v!t.
-Gi t: Trong quá trình này,
gi t
c quay theo và o l n trong máy. Chúng c"
sát vào nhau trong môi tr ng n c, xà phòng và
c làm s ch d n.Th i gian kéo
dài 18 phút, cu i giai o n n c b n
c x ra ngoài.
-V!t: Máy v!t theo ki u li tâm. Thùng gi t
c quay theo m t chi u v i t c
t#ng
d n n 600 vòng/phút. Th i gian v!t 5-7 phút.
-Gi : Trong quá trình gi , máy làm vi c nh quá trình gi t.Gi có tác d ng làm s ch.
Th i gian không dài, th ng 6-7 phút.

N pn

c s ch

N pn

c s ch

B t gi t
xà phòng

GI&T

V'T

X n

GI(

cb n

Gi t m t l n t 3- 18 phút

V'T

X n

cb n

Gi t 1 ên 3 l n

CH$%NG TRÌNH GI&T
Trình t thao tác c a máy gi t
III/- C u t o c b n c a máy gi t:
V c b n các lo i máy gi t g m các ph n chính sau:
1.Ph n công ngh :
G m các b ph n th c hi n các thao tác gi t, gi , v!t nh :
-Thùng ch a n c
-Thùng gi t
-Thùng v!t
-Bàn khu y
-Các van n p n c s ch
-Các van x n c b n
SVTH: LÊ NG C HÀ

Trang: 2

ÁN I U KHI N LOGIC

GVHD: NGUY N TH KIM TRÚC

2.Ph n ng l c:
G m các b ph n cung c p n#ng l ng cho ph n công ngh nh :
- ng c i n
-H th ng puli và dây ai truy n
- i n tr) gia nhi t
-Phanh h...
 ÁN IU KHIN LOGIC GVHD: NGUYN TH KIM TRÚC
SVTH: LÊ NGC HÀ Trang:
1
CHNG 1: TNG QUAN V MÁY GIT
(WASHING MACHINE)
A. GII THIU V MÁY GIT
y git mt ng dng in hình ca k thut t ng hóa trong i sng
sinh hot. T khi ra i loi máy này ã giúp con ngi gim gánh nng lao ng, tit
kim thi gian, tit kim cht ty ra... Góp phn mang li nhng nim vui, hnh
phúc cho con ngi. Sau ây chúng ta sm hiu vài nét c bn v loi máy này.
Washing machine
I/-Các s liu k thut máy git:
1.Dung lng máy: ( kg)
-Là khi lng ln nht  git kmà máy có th git c trong mt ln.
2.Áp sut ngun cung cp nc:(kg/cm
2
)
-Thng có tr s t 0,3 n 8kg/cm
2
3.Mc nc trong thùng: (lít)
y theo tng loi máy git mà lng nc cho vào thùng khác nhau
i vi máy git gia ình lng nc np vào thùng git cho 1 ln thao tác gm:
-5 mc: 25-30-37-45-51.
-3 mc: 30-37-45.
4.Lng nc tiêu tn cho c quá trình git:
- Thng t 150 n 220 lít, ng vi chng trình git nh thng, gm mt ln git
và ba ln gi .
5.Công sut ng c in:
Đồ án máy Giặt môn học Điều khiển Logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy Giặt môn học Điều khiển Logic - Người đăng: xuanvinh11d3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đồ án máy Giặt môn học Điều khiển Logic 9 10 309