Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án máy sấy thùng quay

Được đăng lên bởi Candy Cđ
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đồ án môn học

GVHD: TS. Vũ Hồng Thái

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
SVTH: Nguyễn Văn Đại

1

Lớp Kỹ thuật hóa học 4-K54

Đồ án môn học

GVHD: TS. Vũ Hồng Thái

…………………………………………………………………………
………….
MỤC LỤC
Trang
DANH SÁCH HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ.............................................................................6
LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................10
Chương 1 - TỔNG QUAN KỸ THUẬT SẤY............................................................11
1.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình sấy.....................................................................11
1.1.1. Định nghĩa quá trình sấy...............................................................................11
1.1.2. Các dạng liên kết trong vật liệu ẩm..............................................................11
1.1.3. Phân loại vật liệu ẩm.....................................................................................13
1.1.4. Động học của quá trình sấy..........................................................................13
1.1.5. Tác nhân sấy..................................................................................................17
1.2. Thiết bị sấy..........................................................................................................20
1.2.1. Phân loại thiết bị sấy.....................................................................................20
1.2.2. Nguyên lý thiết kế thiết bị sấy.......................................................................20
1.2.3. Lựa chọn thiết bị sấy.....................................................................................21
1.3. Hệ thống sấy thùng quay........................................................................

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
























 !"#"$%&' (&
)
Đồ án máy sấy thùng quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án máy sấy thùng quay - Người đăng: Candy Cđ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đồ án máy sấy thùng quay 9 10 133