Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi Cung Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KIẾN TRÚC
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích: giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức đã học ở các học phần: Vẽ kĩ thuật, kiến
trúc 1, kiến trúc 2 để thực hiện Đồ án Kiến trúc.
Giúp sinh viên biết cách triển khai Hồ sơ kỹ thuật thi công (bước thiết kế cơ sở)
Hỗ trợ các đồ án: Kết cấu, Thi công, Dự toán.
2. Yêu cầu:
Sinh viên phải triển khai được Hồ sơ Kỹ thuật kiến trúc công trình (bước thiết kế cơ sở).
II. Nội dung:
1. Đề bài:
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật các công trình công cộng, nhà ở có diện tích mặt bằng từ
3000 m2 – 5000m2, số tầng từ 9 -12 tầng.
2. Khối lượng:
• Khối lượng chung: 5 – 6 SV/1 công trình
- Mặt bằng: mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng: tầng trệt, tầng điển hình, mái.
- Mặt đứng: 2 mặt đứng: chính và bên
- Mặt cắt: 2 mặt cắt chính qua khu vệ sinh, cầu thang
- Khai triển chi tiết: tam cấp, hè rãnh, cầu thang, vệ sinh, hồ nước mái, hầm tự hoại, sê
nô, mái, ban công, lôgia…
3. Qui cách thể hiện:
- Vẽ AutoCAD
- Khổ giấy A1
4. Tiến độ: 2 tháng.

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

...
ĐỒ ÁN MÔN HC KIN TRÚC
I. Mc đích, yêu cu:
1. Mc đích: giúp sinh viên tng hp các kiến thc đã hc các hc phn: V kĩ thut, kiến
trúc 1, kiến trúc 2 để thc hin Đồ án Kiến trúc.
Giúp sinh viên biết cách trin khai H sơ k thut thi công (bước thiết kế cơ s)
H tr các đồ án: Kết cu, Thi công, D toán.
2. Yêu cu:
Sinh viên phi trin khai được H sơ K thut kiến trúc công trình (bước thiết kế cơ s).
II. Ni dung:
1. Đề bài:
Trin khai h sơ thiết kế k thut các công trình công cng, nhà có din tích mt bng t
3000 m
2
5000m
2
, s tng t 9 -12 tng.
2. Khi lượng:
Khi lượng chung: 5 6 SV/1 công trình
- Mt bng: mt bng tng th, mt bng các tng: tng trt, tng đin hình, mái.
- Mt đứng: 2 mt đứng: chính bên
- Mt ct: 2 mt ct chính qua khu v sinh, cu thang
- Khai trin chi tiết: tam cp, hè rãnh, cu thang, v sinh, h nước mái, hm t hoi,
nô, mái, ban công, lôgia
3. Qui ch th hin:
- V AutoCAD
- Kh giy A1
4. Tiến độ: 2 tháng.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KIẾN TRÚC - Người đăng: Cung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KIẾN TRÚC 9 10 704