Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học: Quá trình thiết bị

Được đăng lên bởi Lương Nguyễn KiYo
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3332 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trờng: đh công nghiệp hà nội
Bộ công thơng
trờng ĐHCN hà nội

khoa: cn hoá
cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

đồ án môn học
Môn: Quá trình thiết bị
Họ và tên SV: Trần Duy Nhất
Khoa: Công nghệ Hoá.
1. Nội dung: sấy than đá, xuôi chiều, thùng quay, tác nhân sấy khói lò.
2. Các số liệu: - Nhiệt độ khói vào 250oC
- Nhiệt độ khói ra 90oC
- Độ ẩm đầu 16,5%
- Độ ẩm cuối 5%
- Năng suất 15500kg/h
3. Các bản vẽ đồ thị:
SST
1
2

Tên bản vẽ
Bản vẽ sơ đồ công nghệ
máy sấy thùng quay
Thiết bị máy sấy thùng
quay

Khổ
A4

Số lợng
1

A0

1

4. Ngày giao đề: ...............
Ngày hoàn thành: 06/2010
Ngày.... tháng.... năm 2010
Trởng khoa
Giáo viên hớng dẫn

Gvhd: vũ minh khôi

1

Svth: trần duy nhất

Trờng: đh công nghiệp hà nội

khoa: cn hoá

Mục Lục
Chơng 1. Giới thiệu chung...............................................................................5
1. Giới thiệu chung về vật liệu sấy (than đá)..................................................................5
2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ...........................................................................6
2.1. Lựa chọn phơng thức sấy.......................................................................................6
2.2. Thuyết minh dây chuyền sản xuất của thiết bị sấy thùng quay...............................7
Chơng 2. Lò đốt than........................................................................................10
2.1. Những thông số banđầu.........................................................................................10
2.2. Tính toán và lựa chọn nhiên liệu............................................................................10
2.2.1. Nhiệt dung riêng của than...................................................................................11
2.2.2. Nhiệt trị của nhiên liệu (than).............................................................................12
2.2.3. Lợng không khí lý thuyết để đốt cháy 1 kg than..............................................12
2.2.4. Entanpi của hơi nớc trong hỗn hợp khói lò.......................................................12
2.2.5. Cân bằng lò đốt than...........................................................................................13
2.2.5.1. Nhiệt lợng vào tính khi đốt 1kg than.............................................................13
2.2.5.2. Nhiệt lợng ra..................................................................................................14
2.2.5.3. Cân bằng nhiệt lò đốt....
Trêng: ®h c«ng nghiÖp hµ néi khoa: cn ho¸
Bé c«ng th¬ng céng hoµ x héi chñ nghÜa ·
trêng §HCN hµ néi §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-------o0o-------
®å ¸n m«n häc
M«n: Qu¸ tr×nh thiÕt bÞ
Hä vµ tªn SV: TrÇn Duy NhÊt
Khoa: C«ng nghÖ Ho¸.
1. Néi dung: sÊy than ®¸, xu«i chiÒu, thïng quay, t¸c nh©n sÊy khãi lß.
2. C¸c sè liÖu: - NhiÖt ®é khãi vµo 250
o
C
- NhiÖt ®é khãi ra 90
o
C
- §é Èm ®Çu 16,5%
- §é Èm cuèi 5%
- N¨ng suÊt 15500kg/h
3. C¸c b¶n vÏ ®å thÞ:
SST Tªn b¶n vÏ Khæ Sè lîng
1 B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ
m¸y sÊy thïng quay
A4 1
2 ThiÕt bÞ m¸y sÊy thïng
quay
A0 1
4. Ngµy giao ®Ò: ...............
Ngµy hoµn thµnh: 06/2010
Trëng khoa
Ngµy.... th¸ng.... n¨m 2010
Gi¸o viªn híng dÉn
Gvhd: vò minh kh«i Svth: trÇn duy nhÊt
1
Đồ án môn học: Quá trình thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học: Quá trình thiết bị - Người đăng: Lương Nguyễn KiYo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đồ án môn học: Quá trình thiết bị 9 10 44