Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học Quản lý chất lượng - Đề tài Triển khai chức năng chất lượng (QFD)

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 11923 lần   |   Lượt tải: 46 lần
VIETHANIT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................3
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT
LƯỢNG - Quality function deployment (QFD)...............................4
1.1. Lịch sử hình thành ...........................................................................................4
1.2. Khái niệm...........................................................................................................6
1.3. Đặc điểm............................................................................................................6
1.4. Lợi ích................................................................................................................7
1.5. Hạn chế của QFD..............................................................................................8

PHẦN II: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRIỂN KHAI
CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG.........................................................9
2.1. Cơ sở lý thuyết phát triển ứng dụng - Quality function deployment (QFD)9
2.1.1.Thiết kế. (Design).......................................................................................10
2.1.1.1. Xác định trên thị trường......................................................................10
2.1.1.2. Chọn một sản phẩm khái niệm ...........................................................10
2.1.1.3. Thiết kế sản phẩm ...............................................................................10
2.1.1.4. Thiết kế sản xuất (nói chung là mô tả của giai đoạn)..........................10
2.1.2. Chi tiết. (Details).......................................................................................11
2.1.3. Quy trình. (Process)..................................................................................11
2.1.4. Sản xuất. (Production)..............................................................................11
2.2. Ngôi nhà chất lượng- House of Quality(HOQ)..............................................11
2.2.2. Yêu cầu khách hàng( lắng nghe tiếng nói của khách hàng)...................13
2.2.3. Đặc tính kỹ thuật.......................................................................................15
2.2.4. Ma trận tương quan (mái nhà của chất lượng).......................................16
2.2.5. Mối quan hệ tương quan.......................................................................
VIETHANIT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................3
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT
LƯỢNG - Quality function deployment (QFD)...............................4
1.1. Lịch sử hình thành ...........................................................................................4
1.2. Khái niệm...........................................................................................................6
1.3. Đặc điểm............................................................................................................6
1.4. Lợi ích................................................................................................................7
1.5. Hạn chế của QFD..............................................................................................8
PHẦN II: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRIỂN KHAI
CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG.........................................................9
2.1. Cơ sở lý thuyết phát triển ứng dụng - Quality function deployment (QFD)9
2.1.1.Thiết kế. (Design).......................................................................................10
2.1.1.1. Xác định trên thị trường......................................................................10
2.1.1.2. Chọn một sản phẩm khái niệm ...........................................................10
2.1.1.3. Thiết kế sản phẩm ...............................................................................10
2.1.1.4. Thiết kế sản xuất (nói chung là mô tả của giai đoạn)..........................10
2.1.2. Chi tiết. (Details).......................................................................................11
2.1.3. Quy trình. (Process)..................................................................................11
2.1.4. Sản xuất. (Production)..............................................................................11
2.2. Ngôi nhà chất lượng- House of Quality(HOQ)..............................................11
2.2.2. Yêu cầu khách hàng( lắng nghe tiếng nói của khách hàng)...................13
2.2.3. Đặc tính kỹ thuật.......................................................................................15
2.2.4. Ma trận tương quan (mái nhà của chất lượng).......................................16
2.2.5. Mối quan hệ tương quan..........................................................................16
2.2.6. Tầm quan trọng các thuộc tính khách hàng...........................................16
2.2.7. Lựa chọn những đặc tính kỹ thuật để phát triển......................................17
2.3. Các lĩnh vực ứng dụng của triển khai chức năng chất lượng- Quality
function deployment (QFD)...................................................................................19
2.3.1. Vận tải và truyền thông.............................................................................19
2.3.2. Ngành điện tử............................................................................................19
2.3.3. Những hệ thống phần mềm......................................................................19
2.3.4. Sản xuất.....................................................................................................19
2.3.5. Dịch vụ.......................................................................................................19
2.3.6. Giáo dục và nghiên cứu............................................................................20
2.3.7. Những ngành công nghiệp khác..............................................................20
PHẦN III: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG QFD TRÊN THẾ GIỚI VÀ
VIỆT NAM........................................................................................21
3.1. Tình hình ứng dụng QFD trên thế giới và Việt Nam....................................21
3.1.1. Tình hình ứng dụng QFD trên thế giới....................................................21
3.1.2 Tình hình ứng dụng QFD tại Việt Nam....................................................22
3.2. Một vài ví dụ minh họa về những ứng dụng của QFD.................................23
3.2.1. Ứng dụng của QFD trong định lượng sách giáo khoa............................23
3.2.2. Ứng dụng QFD vào sản xuất ở công ty TOYOTA....................................27
NHÓM : 4 Trang 1
Đồ án môn học Quản lý chất lượng - Đề tài Triển khai chức năng chất lượng (QFD) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học Quản lý chất lượng - Đề tài Triển khai chức năng chất lượng (QFD) - Người đăng: Mảnh Vỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đồ án môn học Quản lý chất lượng - Đề tài Triển khai chức năng chất lượng (QFD) 9 10 516