Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học thiết kế hầm lò

Được đăng lên bởi Thái
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trêng ®¹i häc má ®Þa – chÊt

®å ¸n m«n häc thiÕt kÕ má hÇm lß

Lêi nãi ®Çu
Trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n. Ngµnh khai th¸c than chiÕm
vÞ chÝ rÊt quan träng. Nh chóng ta biÕt ®Ó khai th¸c than th× thêng ¸p dông hai ph¬ng
ph¸p khai th¸c: lé thiªn hoÆc hÇm lß, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn kü
thuËt, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi.. cña tõng vïng, tõng khu vùc chøa than mµ ta ¸p dông
h×nh thøc khai th¸c cho phï hîp. V× vËy m«n häc khai th¸c má hÇm lß kh«ng thÓ
thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o c¸c kü s khai th¸c má trong trêng ®¹i häc má ®Þa _
chÊt. Do ®ã ®Ó cho c¸c sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n hÇm lß th× viÖc
lµm ®å ¸n m«n häc lµ ®iÒu cÇn ph¶i lµm ®èi víi mçi mét sinh viªn ngµnh khai th¸c
má.
Sau khi kÕt thóc m«n häc thiÕt kÕ má hÇm lß em ®îc thÇy TrÇn V¨n Thanh
giao cho ®Ò tµi thiÕt kÕ më vØa vµ khai th¸c cho m«t côm vØa. §îc sù chØ b¶o vµ gióp
®ì tËn t×nh cña thÇy TrÇn V¨n Thanh em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc cña m×nh.
Do tr×nh ®é thùc tÕ vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n m«n häc cña em
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong c¸c thÇy, vµ c¸c b¹n ®ång
nghiÖp chØ b¶o cho em ®Ó em ®îc hoµn thiÖn thªm ®å ¸n vµ kiÕn thøc cho b¶n th©n.
§Ó hoµn thµnh ®îc ®å ¸n m«n häc em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn V¨n
Thanh, vµ chóc thÇy, vµ gia ®×nh lu«n m¹nh khoÎ!

CÈm Ph¶, Th¸ng 05 n¨m 2009
Sinh viªn:

NguyÔn V¨n Linh

Sinh viªn:

NguyÔn V¨n Linh

1

Líp: Khai Th¸c -BK50

Trêng ®¹i häc má ®Þa – chÊt

®å ¸n m«n häc thiÕt kÕ má hÇm lß

Ch¬ngi: ®Æc ®iÓm chung vÒ ®Þa chÊt
i. ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña côm vØa.

+250
+200
+150
+100
+50

M1

-+ 0
-50
-100
-150

o

25 - 30

M2

o

v1

v2

2,0

v4

v3

3,0

v5

v7

v6

v8

2,0
4,0

3,0

4,0

6,0
3,0

Côm vØa cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, côm vØa n»m trªn ®åi gåm cã
8 vØa, cã ®é cao tõ møc -150 ®Õn +200, cã líp ®Êt phñ kho¶ng 25 - 50m, kho¶ng
c¸ch gi÷a c¸c vØa lín, c¸c vØa n»m song song víi nhau, vµ cã gãc dèc nh nhau α =
25o – 30o, khèi lîng riªng cña c¸c vØa b»ng nhau  = 1,45 tÊn/m3, chiÒu dµi cña c¸c
vØa theo ®êng ph¬ng b»ng nhau Lp =1500m, chiÒu dµy cña tõng vØa t¬ng ®èi æn ®Þnh
vµ cã ®é dµy nh sau:
VØa
ChiÒu
dµy(m)

1
2

2
3

3
3

4
4

5
2

6
6

7
4

8
3

II. Tr÷ lîng.
Theo ®iÒu kiÖn bµi ra ta thiÕt kÕ më vØa cho côm vØa tõ møc M 2 = -150 m ®Õn møc
M1 = +50m, nªn ta chØ cÇn tÝnh tr÷ lîng cho côm vØa tõ møc -150 ®Õn +50 m .
2.1 Tr÷ lîng ®Þa chÊt Z®c.
Z®c = Z®c1 + Z®c2 + Z®c3 + Z®c4 + Z®c5 + Z®c6 + Z®c7 + Z®c8
Trong ®ã:
Z®ci =

M i1 .H i
sin  i

.

Z®ci: Tr÷ lî...
Trêng ®¹i häc má ®Þa chÊt ®å ¸n m«n häc thiÕt kÕ má hÇm lß
Lêi nãi ®Çu
Trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n. Ngµnh khai th¸c than chiÕm
vÞ chÝ rÊt quan träng. Nh chóng ta biÕt ®Ó khai th¸c than th× thêng ¸p dông hai ph¬ng
ph¸p khai th¸c: lé thiªn hoÆc hÇm lß, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn kü
thuËt, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi.. cña tõng vïng, tõng khu vùc chøa than mµ ta ¸p dông
h×nh thøc khai th¸c cho phï hîp. V× vËy m«n häc khai th¸c má hÇm lß kh«ng thÓ
thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o c¸c kü s khai th¸c má trong trêng ®¹i häc má ®Þa _
chÊt. Do ®ã ®Ó cho c¸c sinh viªn n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n hÇm lß th× viÖc
lµm ®å ¸n m«n häc lµ ®iÒu cÇn ph¶i lµm ®èi víi mçi mét sinh viªn ngµnh khai th¸c
má.
Sau khi kÕt thóc m«n häc thiÕt kÕ má hÇm lß em ®îc thÇy TrÇn V¨n Thanh
giao cho ®Ò tµi thiÕt kÕ më vØa vµ khai th¸c cho m«t côm vØa. §îc sù chØ b¶o vµ gióp
®ì tËn t×nh cña thÇy TrÇn V¨n Thanh em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc cña m×nh.
Do tr×nh ®é thùc tÕ vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n m«n häc cña em
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong c¸c thÇy, vµ c¸c b¹n ®ång
nghiÖp chØ b¶o cho em ®Ó em ®îc hoµn thiÖn thªm ®å ¸n vµ kiÕn thøc cho b¶n th©n.
§Ó hoµn thµnh ®îc ®å ¸n m«n häc em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn V¨n
Thanh, vµ chóc thÇy, vµ gia ®×nh lu«n m¹nh khoÎ!
CÈm Ph¶, Th¸ng 05 n¨m 2009
Sinh viªn:
NguyÔn V¨n Linh
Sinh viªn: NguyÔn V¨n Linh Líp: Khai Th¸c -BK50
1
Đồ án môn học thiết kế hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học thiết kế hầm lò - Người đăng: Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ án môn học thiết kế hầm lò 9 10 124