Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế nhà máy bia 15 triệu lít/năm

Được đăng lên bởi giangbt
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 6178 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế nhà máy bia năng suất 15 triệu lít/năm

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 7
PHẦN I: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT .......................................... 8
1.1.

Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ bia trên thế giới và Việt Nam ............. 8

1.2.

Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy .............................................. 8

1.3.

Vùng nguyên liệu .............................................................................. 9

1.4.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm ............................................................ 9

1.5.

Nguồn cung cấp điện, nước, lạnh ..................................................... 9

1.6.

Nguồn cung cấp nhiên liệu ............................................................. 10

1.7.

Nguồn nhân lực ............................................................................... 10

1.8.

Giao thông vận tải ........................................................................... 10

1.9.

Vệ sinh môi trường, xử lý nước thải ............................................... 10

PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ YÊU CẦU VỀ NGUYÊN LIỆU ........ 11
2.1.

Nguyên liệu dùng trong sản xuất bia .............................................. 11

2.1.1. Malt đại mạch.................................................................................. 11
2.1.2. Gạo .................................................................................................. 12
2.1.3. Hoa houblon .................................................................................... 13
2.1.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của hoa:.......................................................... 13
2.1.3.2. Thành phần hóa học của hoa ........................................................... 14
2.1.4. Nấm men ......................................................................................... 14
2.1.5. Nước ................................................................................................ 16
2.1.6. Các nguyên liệu phụ........................................................................ 16
2.1.6.1. Chế phẩm enzyme Maturez L ........................................................... 16
2.1.6.2. Nguyên liệu phụ trợ .......................................................................... 17
2.2. Chọn dây chuyền sản xuất...................................................................... 17
2.3.

Thuyết minh dây chuyền sản xuất. ...................
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế nhà máy bia năng suất 15 triệu lít/năm
Nguyễn Phi Anh 1 Lớp CB901
MC LC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 7
PHẦN I: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT .......................................... 8
1.1. Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ bia trên thế giới và Việt Nam ............. 8
1.2. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy .............................................. 8
1.3. Vùng nguyên liệu .............................................................................. 9
1.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ............................................................ 9
1.5. Nguồn cung cấp điện, nước, lạnh ..................................................... 9
1.6. Nguồn cung cấp nhiên liệu ............................................................. 10
1.7. Nguồn nhân lực ............................................................................... 10
1.8. Giao thông vận tải ........................................................................... 10
1.9. Vệ sinh môi trường, xử lý nước thải ............................................... 10
PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ YÊU CẦU VỀ NGUYÊN LIỆU ........ 11
2.1. Nguyên liệu dùng trong sản xuất bia .............................................. 11
2.1.1. Malt đại mạch .................................................................................. 11
2.1.2. Gạo .................................................................................................. 12
2.1.3. Hoa houblon .................................................................................... 13
2.1.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của hoa:.......................................................... 13
2.1.3.2. Thành phần hóa học của hoa ........................................................... 14
2.1.4. Nấm men ......................................................................................... 14
2.1.5. Nước ................................................................................................ 16
2.1.6. Các nguyên liệu phụ ........................................................................ 16
2.1.6.1. Chế phẩm enzyme Maturez L ........................................................... 16
2.1.6.2. Nguyên liệu phụ trợ .......................................................................... 17
2.2. Chọn dây chuyền sản xuất ...................................................................... 17
2.3. Thuyết minh dây chuyền sản xuất. ................................................. 17
2.3.1. Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất...................................................... 17
2.3.2. Thuyết minh dây chuyền sản xuất ................................................... 18
2.3.2.1. Nghiền nguyên liệu ........................................................................... 18
2.3.2.2. Quá trình hồ hoá .............................................................................. 19
2.3.2.3. Quá trình đường hóa ........................................................................ 20
2.3.2.4. Lọc dịch đường ................................................................................. 21
Đồ án môn học : Thiết kế nhà máy bia 15 triệu lít/năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế nhà máy bia 15 triệu lít/năm - Người đăng: giangbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế nhà máy bia 15 triệu lít/năm 9 10 341