Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN NỀN & MÓNG

Được đăng lên bởi Pi Key
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§å ¸n nÒn mãng

(PhÇn mãng cäc ®µi thÊp)

I. Sè liÖu c«ng tr×nh: (nhµ c«ng nghiÖp):
- Cét ( toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp)

No
±0.000

Mo

Qo

- Số liệu tải trọng tÝnh to¸n:
 No = 1035

(kN)

 Mo = 195

(kN.m)

 Qo =

(kN)

39

Bc

2. NÒn ®Êt:
Cao tr×nh mÆt ®Êt tù nhiªn : +0.00m.
Líp ®Êt
1
2
3
4

Bd

Lc

sè hiÖu
27
65
3
17

chiÒu dµy(m)
5,9
6,0
3,5

Ld

∞

II.Yªu cÇu :
- S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét.
- §Ò xuÊt hai ph¬ng ¸n cäc vµ thiÕt kÕ mét ph¬ng ¸n.
- B¶n vÏ cã kÝch thíc 297 840 ( ®ãng cïng vµo thuyÕt minh ), trªn ®ã thÓ hiÖn:
Cao tr×nh c¬ b¶n cña mãng cäc ®· thiÕt kÕ vµ l¸t c¾t ®Þa chÊt ( tû lÖ tõ 1:150 ®Õn
1:100); c¸c chi tiÕt cäc (tû lÖ 1:20 – 1:10); c¸c chi tiÕt ®µi cäc ( tû lÖ 1:50 – 1:30);
B¶ng thèng kª thÐp ®µi, thÐp cäc; c¸c ghi chó cÇn thiÕt

Néi dung gåm:
Bíc 1: Thu thËp vµ xö lý tµi liÖu (gäi t¾t lµ tµi liÖu) gåm:
+ Tµi liÖu vÒ c«ng tr×nh: (N0, M0, Q0)
+ Tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt:

 L ...

+ C¸c tiªu chuÈn x©y dùng [S], S
Bíc 2: Ph¬ng ¸n hÖ mãng cäc ®µi thÊp
Bíc 3: VËt liÖu
- Cäc: m¸c bª t«ng  Rn. Rk

35

cèt thÐp  Ra
- Líp b¶o vÖ.
- §µi: m¸c bª t«ng, thÐp, b¶o vÖ
Bíc 4: §é s©u ®¸y ®µi:
h 0,7hmin
hmin tg (45 o 

Qo

)
2 1 Bd

Bíc 5: Chän c¸c ®Æc trng cña mãng cäc, gåm:
- Cäc:
+ lc , Fc , n (sè lîng cäc)
+ Bè trÝ theo kiÓu líi hay hoa thÞ ®Òu hoÆc
kh«ng ®Òu
- §µi cäc: B®  L® (tõ viÖc bè trÝ cäc)  h® vµ H0®.
Bíc 6: KiÓm tra t¶i träng t¸c dông lªn cäc: (t¶i ®øng vµ ngang-nÕu cÇn)
§/kiÖn kiÓm tra:
Po max  P 
Po max 

N o M ox y max

n
 yi2

Bíc 7: KiÓm tra cäc
- Giai ®o¹n thi c«ng: cÈu, l¾p cäc.
Bíc 8: KiÓm tra tæng thÓ mãng cäc (coi lµ mãng khèi qui íc)
- KiÓm tra ¸p lùc díi ®¸y mãng khèi
S  S gh
- KiÓm tra ®é lón:
Bíc 9: KiÓm tra ®µi cäc
- TÝnh to¸n chiÒu dµy ®µi:
 TÝnh ®©m thñng cña cét.
 TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng.
 TÝnh to¸n ®©m thñng cña cäc ë gãc- nÕu cÇn
→ TÝnh to¸n cèt thÐp.

Bíc 10: CÊu t¹o.
Bíc 11: B¶n vÏ.

36

I. Tµi liÖu thiÕt kÕ
I.1. Tµi liÖu c«ng tr×nh

37

- Đặc điểm kết cấu: Nhµ c«ng nghiệp một tầng, một nhịp cã cầu trục. Kết cấu nhµ
khung ngang BTCT toµn khối. TiÕt diÖn cét: lc bc 0,6 0,4m
- Tải trọng tÝnh to¸n tại cèt 0,0
N ott 1035kN



tt
+ M o 195kNm
tt
+ Qo 39kN

- Tổ hợp tải trọng tiªu chuẩn: Kh«ng cã tæ hîp t¶i träng tiªu chuÈn nªn sè liÖu t¹i träng
tiªu chuÈn t¹i cèt 0,0 cã thÓ ®îc lÊy nh sau:
N ott
M ott tc Qott
tc
N 
;Mo 
; Qo 
n
n
n
tc
o

(n là hệ số vượt tải gần ®óng cã thÓ chän chung n = 1,1 – 1,2 ở đ©y chọn n = 1,15).

Tải trọng tiªu chuÈn tại cèt 0,0:


N otc 900kN

tc...
§å ¸n nÒn mãng
(PhÇn mãng cäc ®µi thÊp)
I. Sè liÖu c«ng tr×nh: (nhµ c«ng nghiÖp):
- Cét ( toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp)
- S liu ti trng tÝnh to¸n:
No = 1035 (kN)
Mo = 195 (kN.m)
Qo = 39 (kN)
2. NÒn ®Êt:
Cao tr×nh mÆt ®Êt tù nhiªn : +0.00m.
Líp ®Êt sè hiÖu chiÒu dµy(m)
1 27 5,9
2 65 6,0
3 3 3,5
4 17
II.Yªu cÇu :
- S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét.
- §Ò xuÊt hai ph¬ng ¸n cäc vµ thiÕt kÕ mét ph¬ng ¸n.
- B¶n vÏ cã kÝch thíc 297 840 ( ®ãng cïng vµo thuyÕt minh ), trªn ®ã thÓ hiÖn:
Cao tr×nh b¶n cña mãng cäc ®· thiÕt l¸t c¾t ®Þa chÊt ( 1:150 ®Õn
1:100); c¸c chi tiÕt cäc (tû 1:20 1:10); c¸c chi tiÕt ®µi cäc ( 1:50 1:30);
B¶ng thèng kª thÐp ®µi, thÐp cäc; c¸c ghi chó cÇn thiÕt
Néi dung gåm:
Bíc 1: Thu thËp vµ xö lý tµi liÖu (gäi t¾t lµ tµi liÖu) gåm:
+ Tµi liÖu vÒ c«ng tr×nh: (N
0
, M
0
, Q
0
)
+ Tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt:
+ C¸c tiªu chuÈn x©y dùng [S],
L
S
...
Bíc 2: Ph¬ng ¸n hÖ mãng cäc ®µi thÊp
Bíc 3: VËt liÖu
- Cäc: m¸c bª t«ng R
n
. R
k
35
Ld
Bd
Bc
Lc
Q
o
N
o
M
o
±0.000
ĐỒ ÁN NỀN & MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN NỀN & MÓNG - Người đăng: Pi Key
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐỒ ÁN NỀN & MÓNG 9 10 570