Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Nền Móng

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Hiếu
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2250 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: Ths. HOÀNG THẾ THAO
PHẦN I: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

1. Ví dụ thống kê mẫu địa chất: Hồ sơ địa chất 2A, lớp 2A.
1.1.

Thống kê dung trọng đất:

Kết quả thí nghiệm ở lớp đất thứ 2a số lượng mẫu là 6 mẫu :
Mẫu

Dung trọng ướt γw (kN/m3)

1-1

19.01

1-3

18.69

1-5

18.77

2-1

18.95

2-3

18.79

3-3

19.1

a. Kiểm tra thống kê:
1 n tc
(   i ) 2

n  1 i 1

 

 CM 

A



1 n
(A i  A) 2

n i 1

1 n
 Ai
n i 1


A

SVTH: NGUYỄN TRUNG HIẾU -- 81101116

1

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: Ths. HOÀNG THẾ THAO
Mẫu

Dung trọng ướt γw (kN/m3)

1-1

19.01

1-3

18.69

1-5

18.77

2-1

18.95

2-3

18.79

3-3

19.1

A

18.89

 CM (n)

0.0145

 (n  1)

0.0159

   / Atc

0.0084

[ ]

0.05

Bảng thống kê dung trọng ướt γw
Ta loại bỏ những mẫu có A  Ai   '  CM . Với  ' là hệ số phụ thuộc vào số lượng
mẫu làm thí nghiệm: (Bảng 1.2)
Ta có n  6  '  2.07

 w   wi

 '  CM

0.125
0.195

SVTH: NGUYỄN TRUNG HIẾU -- 81101116

2

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: Ths. HOÀNG THẾ THAO
0.115

0,03

0.065
0.095
0.215

Kết luận: Chọn tất cả các giá trị.
b. Giá trị tiêu chuẩn:

1 n
A   Ai
n i 1
tc

Dung trọng ướt γw (kN/m3)

Atc  A = 18.89

c. Tính theo trạng thái giới hạn I:
Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy là α = 0.95
Tra bảng ta được t  2.01 , chú ý tra với giá trị (n-1) trong bảng giá trị tới hạn phân
phối student.


t 
n

;

 I   tc (1   )

Ta được các giá trị sau:
TTGH I (n=6)

Dung trọng ướt γw (g/cm3)



0.95

t

2.01



0.007

SVTH: NGUYỄN TRUNG HIẾU -- 81101116

3

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: Ths. HOÀNG THẾ THAO

AI   Atc  (1   )

18.76

AI   Atc  (1   )

19.02
AI tt   18.76  19.02



Giá trị tính toán các thông số địa chất theo TTGH I
d. Tính theo trạng thái giới hạn II:
Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy là α = 0.85
Tra bảng ta được t  1.156
Ta được các giá trị sau:
TTGH II

Dung trọng ướt γw (kN/m3)



0.85

t

1.16



0.004

AI   Atc  (1   )

18.81

AI   Atc  (1   )

18.97
AII tt 

( 18.81 ÷ 18.97 )

Vậy ta có bảng kết quả tính toán :
Dung trọng ướt (kN/m3)
tt
I

SVTH: NGUYỄN TRUNG HIẾU -- 81101116

Giá trị
( 18.76 ÷ 19.02 )

4

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: Ths. HOÀNG THẾ THAO
tt
II

( 18.81 ÷ 18.97 )

1.2.

Thống kê chỉ số nén đơn Qu:

Bảng kết quả thí nghiệm nén đơn:
Mẫu

Cường độ kháng nén đơn Qu (kN/m2)

1-5

11.05

2-3

12.11

Do số mẫu thí nghiệm n < 6 nên ta tiến hành kiểm tra thống kê với





a. Kiểm tra thống kê:

u



1 n
 (Qu tc  Qui )2 ;
n  1 i 1



 CM 

1 n
 (Ai  A)2
n i ...
ĐỒ ÁN NN MÓNG GVHD: Ths. HOÀNG TH THAO
SVTH: NGUYN TRUNG HIU -- 81101116
1
PHN I: THỐNG KÊ ĐỊA CHT
1. Ví d thng kê mẫu địa cht: H sơ địa cht 2A, lp 2A.
1.1. Thng kê dung trọng đất:
Kết qu thí nghim lớp đất th 2a s lượng mu là 6 mu :
Mu
Dung trọng ướt γ
w
(kN/m
3
)
1-1
19.01
1-3
18.69
1-5
18.77
2-1
18.95
2-3
18.79
3-3
19.1
a. Kim tra thng kê:
2
1
1
()
1
n
tc
i
i
n

2
1
1
(A A)
n
CM i
i
n

1
1
AA
n
i
i
n
A
Đồ Án Nền Móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Nền Móng - Người đăng: Nguyễn Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Đồ Án Nền Móng 9 10 632