Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nền móng

Được đăng lên bởi luunguyen789
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: TS. NGUYEÃN THOÁNG NHAÁT

ÑOÀ AÙN NEÀN - MOÙNG

PHAÀN 1
XAÙC ÑÒNH CAÙC TAÛI TROÏNG TAÏI COÅ COÄT
1.1 Phöông aùn moùng noâng:
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 1:
Taûi troïng
Taûi troïng tieâu chuaån
Heä soá n
Taûi troïng tính toaùn

N c (kN)

850
977.50

M cx (kNm)

H cy (kN)

10
1.15
11.50

10
11.50

Taûi troïng taïi chaân coät moùng 2:
Taûi troïng
Taûi troïng tieâu chuaån
Heä soá n
Taûi troïng tính toaùn

N c (kN)

650
747.50

M cx (kNm)

H cy (kN)

45
1.15
51.75

55
63.25

1.2. Phöông aùn moùng saâu: (nhaân taûi troïng treân vôùi heä soá α = 5)
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 1:
Taûi troïng
Taûi troïng tieâu chuaån
Heä soá n
Taûi troïng tính toaùn

N c (kN)

4250
4887.50

M cx (kNm)

H cy (kN)

50
1.15
57.50

50
57.50

Taûi troïng taïi chaân coät moùng 2:
Taûi troïng
Taûi troïng tieâu
chuaån
Heä soá n
Taûi troïng tính
toaùn

N c (kN)

M cx (kNm)

H cy (kN)

3250

225

275

3737.50

1.15
258.75

316.25

SVTH: NGUYỄN ĐỨC SĨ

MSSV:061332C

Tramg 1

GVHD: TS. NGUYEÃN THOÁNG NHAÁT

ÑOÀ AÙN NEÀN - MOÙNG

PHAÀN 2.
ÑAÙNH GIAÙ VAØ THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
2.1. Caùc chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát:
Caùc chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát ñöôïc xaùt ñònh theo soá lieäu ñeà baøi: hoà sô ñòa
chaát 2(möïc nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu 3m).
- Duøng chæ soá deûo ñeå xaùt ñònh sô boä teân goïi cuûa lôùp ñaát:
I P = Wnh ( 0 0 ) − Wd ( 0 0 )

- Duøng ñoä seät ñeå saùt ñònh traïng thaùi cuûa lôùp ñaát:
W ( 0 0 ) − Wd ( 0 0 )
IP ( 00 )

IL =

Lôùp
ñaát

W
(%)

Wnh
(%)

Keát quaû tra baûng

Keát luaän
teân ñaát

IL

Keát quaû
tra baûng

1

28.5

33.8 19.7 14.1 7(%) ≤ IP < 17(%)

Ñaát aù seùt

0.62

0.5 ≤ IL
<0.75

Keát
luaän
traïng
thaùi
ñaát
Deûo
meàm

2

17.2

39.1 22.1 17.0

IP ≥ 17 (%)

Ñaát seùt

-0.29

IL < 0

Cöùng

3

24.6

28.5 20.3

7(%) ≤ IP < 17(%)

Ñaát aù seùt

0.52

0 < IL <
0.75

Deûo
seät

4

21.06

Wd
(%)

IP
(%)

8.2

Caùt mòn – traïng thaùi chaët vöøa
Xaùt ñònh caùc chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát
∆.W

- Duøng ñoä baûo hoaø ñeå ñaùnh giaù ñoä aåm cuûa ñaát: G = e .
0
Lôùp
ñaát

W

(g/cm3)

e0

G

Keát quaû tra baûng

Ñoä aåm cuûa ñaát

1
2
3
4

0.285
0.172
0.246
0.2106

2.675
2.705
2.674
2.66

1.089
0.648
0.896
0.689

0.70
0.72
0.73
0.81

0.5 < G ≤0.8
0.5 < G ≤0.8
0.5 < G ≤0.8
G ≥ 0. 8

Ñaát aåm
Ñaát aåm
Ñaát aåm
Ñaát baûo hoaø nöôùc

∆

2.2. Thoáng keâ caùc chæ tieâu cô lyù: (möïc nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu 3 m)

SVTH: NGUYỄN ĐỨC SĨ

MSSV:061332C

Tramg 2

GVHD: TS. NGUYEÃN THOÁNG NHAÁT

Lôùp
ñaát

Teân ñaát

1

Chieàu
daøy...
GVHD: TS. NGUYEÃN THOÁNG NHAÁT ÑOÀ AÙN NEÀN - MOÙNG
PHAÀN 1
XAÙC ÑÒNH CAÙC TAÛI TROÏNG TAÏI COÅ COÄT
1.1 Phöông aùn moùng noâng:
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 1:
Taûi troïng
c
N
(kN)
cx
M
(kNm)
cy
H
(kN)
Taûi troïng tieâu chuaån 850 10 10
Heä soá n 1.15
Taûi troïng tính toaùn 977.50 11.50 11.50
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 2:
Taûi troïng
c
N
(kN)
cx
M
(kNm)
cy
H
(kN)
Taûi troïng tieâu chuaån 650 45 55
Heä soá n 1.15
Taûi troïng tính toaùn 747.50 51.75 63.25
1.2. Phöông aùn moùng saâu: (nhaân taûi troïng treân vôùi heä soá α = 5)
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 1:
Taûi troïng
c
N
(kN)
cx
M
(kNm)
cy
H
(kN)
Taûi troïng tieâu chuaån 4250 50 50
Heä soá n 1.15
Taûi troïng tính toaùn 4887.50 57.50 57.50
Taûi troïng taïi chaân coät moùng 2:
Taûi troïng
c
N
(kN)
cx
M
(kNm)
cy
H
(kN)
Taûi troïng tieâu
chuaån
3250 225 275
Heä soá n 1.15
Taûi troïng tính
toaùn
3737.50 258.75 316.25
SVTH: NGUYỄN ĐỨC SĨ MSSV:061332C
Tramg 1
đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nền móng - Người đăng: luunguyen789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
đồ án nền móng 9 10 342