Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Được đăng lên bởi PHUCKA
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆNVÀ TRẠM BIẾN ÁP

2010

lêi nãi ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, §¶ng vµ nhµ n­íc ta chó
träng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.. Cïng víi sù ph¸t triÓn
m¹nh mÏ cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, nghµnh n¨ng l­îng ViÖt nam ®· cã nh÷ng
b­íc tiÕn v­ît bËc, xøng ®¸ng víi vai trß mòi nhän vµ then chèt trong nÒn kinh
tÕ.Cïng víi viÖc x©y dùng thµnh c«ng ®­êng d©y t¶i ®iÖn B¾c – Nam vµ mét sè
c«ng tr×nh lín kh¸c ,hÖ thèng ®iÖn n­íc ta ®· tõng b­íc ®­îc c¶i t¹o, n©ng cÊp. XuÊt
hiÖn ngµy cµng nhiÒu nhµ m¸y ®iÖn vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn,do ®ã s¶n
l­îng còng nh­ chÊt l­îng ®iÖn n¨ng ngµy cµng ®­îc n©ng cao.
Do ®Þa h×nh níc ta cã nhiÒu ®åi nói vµ c¸c con s«ng lín nªn ta cã thÓ x©y dùng
c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn. Nhµ m¸y thñy ®iÖn ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá vÒ kinh
tÕ còng nh­ kü thuËt. Tuy nhiªn, x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn l¹i cÇn vèn ®Çu t­ kinh
tÕ lín vµ thêi gian x©y dùng kÐo dµi nhiÒu n¨m. Do ®ã, ®Ó theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ,®Ó ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t vÒ ®iÖn n¨ng ta cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng
c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn : cã vèn ®Çu t­ Ýt h¬n ,thêi gian x©y dùng nhanh h¬n ...
ViÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ – kü thuËt sÏ ®em l¹i lîi Ých kh«ng
nhá cho nÒn kinh tÕ vµ hÖ thèng ®iÖn.Trong bèi c¶nh ®ã, thiÕt kÕ phÇn ®iÖn nhµ m¸y
nhiÖt ®iÖn vµ tÝnh to¸n chÕ ®é vËn hµnh tèi ­u kh«ng chØ lµ nhiÖm vô mµ cßn lµ sù
cñng cè toµn diÖn vÒ mÆt kiÕn thøc ®èi víi mçi sinh viªn nghµnh hÖ thèng ®iÖn tríc
khi x©m nhËp thùc tÕ...
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn : PGS –TS §µo Quang Th¹ch®·
h­íng dÉn em tËn t×nh, gióp em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy.

Sinh viªn
Hoµng v¨n ®ång

HOÀNG VĂN ĐỒNGPage 1

ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆNVÀ TRẠM BIẾN ÁP

2010

CH¦¥NG I

TÝNH TO¸N PHô T¶I & c©n b»ng c«ng suÊt
§Êt n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh theo con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸, v× thÕ ®iÖn n¨ng ®ãng vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®Êt níc. Sè hé dïng ®iÖn vµ l­îng ®iÖn n¨ng tiªu thô kh«ng ngõng thay ®æi
vµ t¨ng nhanh chãng. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn vµ c¸c chØ tiªu
kinh tÕ ng­êi ta sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª, lËp nªn ®å thÞ phô t¶i ®Ó tõ ®ã
lùa chän ph­¬ng thøc vËn hµnh, s¬ ®å nèi ®iÖn hîp lý.
Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ, ngêi ta th­êng cho ®å thÞ phô t¶i hµng ngµy ë c¸c cÊp
®iÖn ¸p vµ hÖ sè c«ng suÊt cña phô t¶i t¬ng øng, còng cã khi cho ®å thÞ phô t¶i hµng
ngµy cña toµn nhµ m¸y. Dùa vµo ®å thÞ phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p...
ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆNVÀ TRẠM BIẾN ÁP
2010
HOÀNG VĂN ĐNG Page 1
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi chÝnh s¸ch kinh míi, §¶ng nhµ níc ta chó
träng ®Èy m¹nh ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.. Cïng víi ph¸t triÓn
m¹nh a c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, nghµnh n¨ng lîng ViÖt nam ®· nh÷ng
bíc tiÕn vît bËc, ng ®¸ng víi vai t mòi nhän then chèt trong nÒn kinh
tÕ.Cïng víi viÖc x©y dùng thµnh c«ng ®êng d©y t¶i ®iÖn B¾c Nam mét
c«ng tr×nh lín kh¸c ,hÖ thèng ®iÖn níc ta ®· tõng bíc ®îc c¶i t¹o, n©ng cÊp. XuÊt
hiÖn ngµy cµng nhiÒu nm¸y ®iÖn vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn,do ®ã n
lîng còng nh chÊt lîng ®iÖn n¨ng ngµy cµng ®îc n©ng cao.
Do ®Þa h×nh níc ta nhiÒu ®åi nói c¸c con s«ng lín nªn ta thÓ x©y dùng
c¸c nhµ y thñy ®iÖn. Nhµ y thñy ®iÖn ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá kinh
còng nh kü thuËt. Tuy nhiªn, x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn l¹i cÇn vèn ®Çu t kinh
lín vµ thêi gian x©y dùng o i nhiÒu n¨m. Do ®ã, ®Ó theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ,®Ó ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t vÒ ®iÖn n¨ng ta n thiÕt ph¶i x©y dùng
c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn : cã vèn ®Çu t Ýt h¬n ,thêi gian x©y dùng nhanh h¬n ...
ViÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c vÊn ®Ò kinh kü thuËt ®em i lîi Ých kh«ng
nhá cho nÒn kinh hÖ thèng ®iÖn.Trong bèi c¶nh ®ã, thiÕt phÇn ®iÖn nhµ m¸y
nhiÖt ®iÖn tÝnh to¸n chÕ ®é vËn hµnh tèi u kh«ng chØ lµ nhiÖm cßn
cñng cè toµn diÖn mÆt kiÕn thøc ®èi víi mçi sinh viªn nghµnh thèng ®iÖn tríc
khi x©m nhËp thùc tÕ...
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn : PGS –TS §µo Quang Th¹ch®·
híng dÉn em tËn t×nh, gióp em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy.
Sinh viªn
Hoµng v¨n ®ång
http://www.ebook.edu.vn
ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - Người đăng: PHUCKA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐỒ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP 9 10 558